1400W (iNOS抑制剂)
收藏
产品编号 S0009
数量
¥ 536.00
产品包装:
2mg
产品简介
使用说明
说明书下载
相关产品
相关论文
产品问答

1400W,即N-[3-(Aminomethyl)benzyl]acetamidine,Dihydrochloride,是iNOS(inducible nitric oxide synthase)高度选择性抑制剂。对于iNOS,Kd=7nM。对于人iNOS的抑制能力比对人eNOS和nNOS的抑制能力分别高5000倍和200倍。
1400W为白色固体,分子量250.2,分子式为C10H15N3·2HCl,纯度大于95%。
溶解于水或甲醇。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
S0009 1400W(iNOS抑制剂) 2mg
说明书 1份

保存条件:
-20℃保存,一年有效。
注意事项:
如果配制成水溶液,分装后-20℃保存,三个月有效。
      本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1400W的工作浓度通常为100μM。其最佳工作浓度需根据具体的实验,自行摸索。
相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Li W, Ren G, Huang Y, Su J, Han Y, Li J, Chen X, Cao K, Chen Q, Shou P, Zhang L, Yuan ZR, Roberts AI, Shi S, Le AD, Shi Y.
Cell Death Differ 2012 Sep;19(9):1505-13. (IF 10.717)
2. Fangqin Wang, Xuefeng Jiang, Huaijiang Xiang, Ning Wang, Yunjing Zhang, Xi Yao, Ping Wang, Hao Pan, Lifang Yu, Yunfeng Cheng, Yongzhou Hu, Weiqiang Lin, Xin Li
Biosens Bioelectron. doi: 10.1016/j.bios.2020.112756. (IF 10.257)
3. Zhang X, Li G, Guo Y, Song Y, Chen L, Ruan Q, Wang Y, Sun L, Hu Y, Zhou J, Ren B, Guo J
Theranostics. 9(9):2555-2571. (IF 8.579)
4. Yue Li, Yuan He, Kai Miao, Ying Zheng, Chuxia Deng, Tzu-Ming Liu
Theranostics. doi: 10.7150/thno.40495. (IF 8.579)
5. Peng YL, Liu YN, Liu L, Wang X, Jiang CL, Wang YX.
J NEUROINFLAMM 2012 Jul 6;9:75. (IF 5.793)
6. Huang L, Qiu N, Zhang C, Wei HY, Li YL, Zhou HH, Xiao ZS.
Acta Pharmacol Sin 2008 May;29(5):580-6. (IF 5.064)
7. Liu FQ, Zhang XL, Gong L, Wang XP, Wang J, Hou XG, Sun Y, Qin WD, Wei SJ, Zhang Y, Chen L, Zhang MX.
Mol Cell Endocrinol 2011 Jun 6;339(1-2):25-33. (IF 3.871)