β-半乳糖苷酶报告基因检测试剂盒
收藏
产品编号 RG0036
数量
¥ 452.00
产品包装:
200次
产品简介
使用说明
说明书下载
相关产品
相关论文
产品问答

β-半乳糖苷酶报告基因检测试剂盒(β-galactosidase Assay Kit)是一种用于β-半乳糖苷酶报告基因检测的试剂盒。β-半乳糖苷酶是一种常用的报告基因分子,经常与荧光素酶报告基因一起转染细胞,被用作荧光素酶报告基因检测的内参照,从而消除因为质粒的转染效率不同而带来的误差。
碧云天生产的β-半乳糖苷酶报告基因检测试剂盒,是以无色的ONPG为底物,在β-半乳糖苷酶的催化下生成黄色的
onitrophenol,然后通过酶标仪或分光光度计在420nm波长附近测定吸光度,从而实现对β-半乳糖苷酶活性的测定。
本试剂盒所提供的裂解液适合于动物细胞的裂解,通常不适合于细菌、真菌和植物细胞的裂解。
如果使用96孔板检测,足够测定200个样品。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
RG0036-1 报告基因细胞裂解液 100ml
RG0036-2 β-半乳糖苷酶检测试剂 10ml
RG0036-3 β-半乳糖苷酶反应终止液 35ml
说明书 1份

保存条件:
报告基因细胞裂解液4℃保存3个月有效,-20℃保存至少一年有效。β-半乳糖苷酶检测试剂-20℃避光保存至少6个月有效,-80℃避光保存至少一年有效。β-半乳糖苷酶反应终止液可以室温保存,也可以4℃或-20℃保存。
注意事项:
最佳测定波长为420nm。在410-430nm范围内测定,具有相近的灵敏度。
本检测试剂盒和Promega荧光素酶报告基因的裂解液兼容。用Promega荧光素酶报告基因裂解液裂解的样品可以用本试剂盒测定。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
裂解细胞:按如下方式加入报告基因细胞裂解液,充分裂解细胞。细胞裂解后可以立即测定β-半乳糖苷酶活性,也可以先冻存,待以后再测定。冻存的样品需融解,并达到室温后才可以开始测定。建议使用12、24或48孔板进行报告基因检测。
器皿类型 96孔板 48孔板 24孔板 12孔板 6孔板
细胞裂解液(微升/孔) 100 150 200 300 500
2. 融解β-半乳糖苷酶检测试剂,并达到室温。充分融解β-半乳糖苷酶反应终止液,如有难溶结晶,请在37℃水浴溶解。
3. 在96孔板中,分别加入5-50微升样品,然后加入报告基因裂解液至最后体积为50微升。由于不同的细胞体系,不同的转染方法的转染效率相差很大。在第一次测定时推荐取两个样品作预实验。在96孔板中,分别加入0微升,5微升,10微升,25微升,50微升样品,然后加入报告基因裂解液至最后体积为50微升。
4. 在每个孔中加入β-半乳糖苷酶检测试剂50微升,混合后,盖上96孔板的盖子。可以用parafilm或保鲜膜封住96孔板防止蒸发。在37℃放置30分钟或直至样品孔内出现浅黄色。通常大约3小时后,吸光度达到平台,孵育更长时间吸光度不会明显升高。
5. 加入150微升β-半乳糖苷酶反应终止液终止反应,混匀,尽量避免气泡。
6. 按仪器操作说明书开启酶标仪或分光光度计,将测定波长设定为420nm,测定吸光度。
相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Chen H, Sun JG, Cao XW, Ma XG, Xu JP, Luo FK, Chen ZT.
BIOCHEM BIOPH RES CO . 2009 Aug 7;385(4):596-600. (IF 2.985)
2. Yang Z, Zhang Y, Yang Y, Sun L, Han D, Li H, Wang C.
Nanomedicine . 2010 Jun;6(3):427-41. (IF 4.717)
3. Ren X, Chen Z, Liu Y, Zhang H, Zhang M, Liu Q, Hong X, Zhu JK, Gong Z.
Plant J . 2010 Aug;63(3):417-29. (IF 6.141)
5. Cao X, Yang M, Wei RC, Zeng Y, Gu JF, Huang WD, Yang DQ, Li HL, Ding M, Wei N, Zhang KJ,Xu B, Liu XR, Qian QJ, Liu XY.
Gene Ther . 2011 Aug;18(8):765-77. (IF 4.128)
6. Liu Y, Liu W, Hu C, Xue Z, Wang G, Ding B, Luo H, Tang L, Kong X, Chen X, Liu N, Ding Y,Jin Y.
Stem Cells . 2011 Nov;29(11):1804-16. (IF 6.022)
7. Luo M, Weng Y, Tang J, Hu M, Liu Q, Jiang F, Yang D, Liu C, Zhan X, Song P, Bai H, Li B,Shi Q.
PLoS One . 2012;7(10):e47914. (IF 2.74)
8. Li L, Shi JY, Zhu GQ, Shi B.
J Cell Biochem . 2012 Apr;113(4):1235-44. (IF 4.237)
9. Yin J, Sun L, Dong Y, Chi X, Zhu W, Qi SH, Gao H.
PLoS One . 2013;8(3):e60460. (IF 2.74)
10. Zhang H, Fu H, Wang J, Sun L, Jiang Y, Zhang L, Gao H.
PLoS One . 2013 Apr 23;8(4):e62629. (IF 2.74)
11. Shi M, Wu L, Xia Y, Chen H, Luo Q, Sun L, Gao H.
J Bacteriol . 2013 Apr;195(7):1463-74. (IF 3.004)
12. Zhou L, Zheng H, Tang Y, Yu W, Gong Q.
Biotechnol Lett . 2013 Apr;35(4):631-7. (IF 1.977)
13. Bai R, Yi S, Zhang X, Liu H, Fang X.
BIOCHEM BIOPH RES CO . 2014 Jun 13;448(4):372-8. (IF 2.985)
14. Zhou Y, Xiang Z, Li D, Han X.
Environ Sci Technol . 2014 Jun 3;48(11):6383-90. (IF 7.864)
15. Shi M, He X, Wei W, Wang J, Zhang T, Shen X.
Apoptosis . 2015 Jun;20(6):843-57. (IF 4.543)
16. Cheng S, Liang X, Wang Y, Jiang Z, Liu Y, Hou W, Li S, Zhang J, Wang Z.
EXP BIOL MED . 2015 Jun;20(6):843-57. (IF 3.139)
17. Li L, Zheng M, Ma H, Gong S, Ai G, Liu X, Li J, Wang K, Dong X.
APPL MICROBIOL BIOT .2015 Aug;99(15):6471-80. (IF 3.53)
18. Zhang R, Weng Y, Li B, Jiang Y, Yan S, He F, Chen X, Deng F, Wang J, Shi Q.
J Mol Histol . 2015 Oct;46(4-5):399-407. (IF 2.531)
19. Zhang R, Yan S, Wang J, Deng F, Guo Y, Li Y, Fan M, Song Q, Liu H, Weng Y, Shi Q.
TUMOR BIOL  . 2016 Mar;37(3):3479-88. (IF 3.65)
20. Wang XJ, Wang J, Wang YY, Guo YJ, Chu BB, Yang GY.
Biotechnol Lett . 2016 Jun;38(6):949-58. (IF 1.977)
21. Wang J, Xin B, Wang H, He X, Wei W, Zhang T, Shen X.
Exp Cell Res . 2016 Aug 1;346(1):74-84. (IF 3.383)
22. Xin B, He X, Wang J, Cai J, Wei W, Zhang T, Shen X.
Pancreatology . 2016 Nov - Dec;16(6):1005-14. (IF 3.629)
23. Qi L, Yue L, Feng D, Qi F, Li J, Dong X.
Nucleic Acids Res . 2017 Jul 7;45(12):7285-7298. (IF 11.501)
24. Wang H, Cai J, Du S, Guo Z, Xin B, Wang J, Wei W, Shen X.
Cell Biochem Funct . 2017 Aug;35(6):315-326. (IF 2.632)
26. Wang W, Vellaisamy K, Li G, Wu C, Ko CN, Leung CH, Ma DL.
Anal Chem . 2017 Nov 7;89(21):11679-11684. (IF 6.785)
27. Wang D, Liu C, Wang Y, Wang W, Wang K, Wu X, Li Z, Zhao C, Li L, Peng L.
CELL PROLIFERAT . 2017 Dec;50(6).doi: 10.1111/cpr.12371. (IF 5.753)
28. Liu H,Li G,Zhang B,Sun D,Wu J,Chen F,Kong F,Luan Y,Jiang W,Wang R,Xue X
Mol Med Rep . 2018 Apr;17(4):5837-5843. (IF 2.1)
29. Li S,Sun W,Zheng H,Tian F
Biomed Pharmacother . 2018 Jul;103:851-857. (IF 4.545)
30. Liu Z,Hu K,Tang Y,Li H,Tang H,Hu X,Ma X,Liu Z
BIOCHEM BIOPH RES CO . 2018 Dec 9;507(1-4):407-413. (IF 2.985)
31. Miaomiao Chi,Ying Liu,Hongling Wen,Li Zhao,Yanyan Song,Na Liu,Lianli Chi,Zhiyu Wang
J Gen Virol. doi: 10.1099/jgv.0.001349. (IF 3.376)
32. Ying Liu,Miaomiao Chi,Hongling Wen,Li Zhao,Yanyan Song,Na Liu,Lianli Chi,Zhiyu Wang
Virus Genes. doi: 10.1007/s11262-019-01713-8. (IF 1.991)
33. Xiaoxue Shen,Zhibin Zhao,Bin Yang
Exp Ther Med. doi: 10.3892/etm.2020.8485. (IF 1.785)
34. Feng Wang,Ke Fan,Ying Zhao,Mei-Lin Xie
J Ethnopharmacol. doi: 10.1016/j.jep.2020.113195. (IF 3.69)
35. Yanan Huang,Yaqing Liu,Yanguo Li,Ying Liu,Chi Zhang,Hongling Wen,Li Zhao,Yanyan Song,Liyang Wang,Zhiyu Wang
Biosci Trends. doi: 10.5582/bst.2020.03317. (IF 1.553)
36. Wang Feng,Zhao Ying,Fan Ke,Xie Mei-Lin
Phytomedicine. doi: 10.1016/j.phymed.2021.153481. (IF 4.268)
37. Zu-Guo Zheng,Si-Tong Zhu,Hui-Min Cheng,Xin Zhang,Gang Cheng,Pyone Myat Thu,Supeng Perry Wang,Hui-Jun Li,Ming Ding,Lei Qiang,Xiao-Wei Chen,Qing Zhong,Ping Li,Xiaojun Xu
Autophagy. doi: 10.1080/15548627.2020.1757955.