Insulin
收藏
产品编号 P3376-100IU
数量
¥ 178.00
产品包装:
4.5mg 18mg 90mg
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

Insulin,中文名为胰岛素。Insulin为胰岛β-细胞分泌的双链多肽激素,α链和β链通过两个链间二硫键连接,同时α链含一个链内二硫键。Insulin能通过和胰岛素受体(insulin receptor)结合激活下游信号通路,包括胰岛素受体的磷酸化、IRS-1的磷酸化,Akt磷酸化,GSK3β磷酸化等,促进细胞对葡萄糖、氨基酸以及脂肪酸的摄取、利用及贮存,抑制糖原、蛋白质或脂肪的分解。
本胰岛素为酵母重组表达和纯化的人胰岛素(recombinant human insulin)。人胰岛素的 CAS Number为11061-68-0,分子式为C257H383N65O77S6,分子量为5807.69。人胰岛素可用于小鼠、大鼠等哺乳动物的培养细胞,也可以直接注射小鼠或大鼠等进行相关实验研究。
本产品为无色透明液体,浓度为4.5 mg/ml,相当于100IU/ml。
本产品为进口分装,经过无菌过滤和细胞培养测试(cell culture tested),可以直接用于细胞培养或动物实验。
包装清单:

产品编号 产品名称  包装
P3376-100IU Insulin (4.5mg/ml) 1ml
P3376-400IU Insulin (4.5mg/ml) 2ml×2
P3376-2000IU Insulin (4.5mg/ml) 10ml×2
说明书 1份

保存条件:
4℃保存,一年有效。室温保存,2周内有效。不能-20℃冻存。
注意事项:
如果发现本产品出现混浊、沉淀等异常现象,请勿继续使用。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1. Insulin的常用工作浓度为10-100μg/ml或10-100nM,不同用途的工作浓度有所不同。具体的最佳工作浓度请参考相关文献,或根据实验目的,以及所培养的特定细胞和组织,通过实验进行摸索和优化。
相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Yan-Xiao Ji, Yutao Wang, Peng-Long Li, Lin Cai, Xiao-Ming Wang, Lan Bai, Zhen Liu, Han Tian, Song Tian, Peng Zhang, Xiao-Jing Zhang, Xu Cheng, Yufeng Yuan, Zhi-Gang She, Yufeng Hu, Hongliang Li
Cell Metab. doi: 10.1016/j.cmet.2021.04.006. (IF 21.567)
2. Yawei Wang, Binlin Tang, Lei Long, Peng Luo, Wei Xiang, Xueru Li, Huilan Wang, Qingzhi Jiang, Xu Tan, Shenglin Luo, Huijuan Li, Ziwen Wang, Zelin Chen, Yu Leng, Zhongyong Jiang, Yang Wang, Le Ma, Rui Wang, Chunyu Zeng, Zujuan Liu, Yu Wang, Hongming Miao, Chunmeng Shi
Nat Commun. doi: 10.1038/s41467-020-20315-9. (IF 12.121)
3. Baoming Xie, Mingqiu Zhao, Dan Song, Keke Wu, Lin Yi, Wenhui Li, Xiaoming Li, Kun Wang, Jinding Chen
Autophagy. doi: 10.1080/15548627.2020.1739445. (IF 9.77)
4. Zai W, Chen W, Wu Z, Jin X, Fan J, Zhang X, Luan J, Tang S, Mei X, Hao Q, Liu H, Ju D
ACS APPL MATER INTER. 11(5):4842-4857. (IF 8.758)
5. Miao Dai, Bikang Yang, Jing Chen, Fei Liu, Yanjie Zhou, Yang Zhou, Qinyang Xu, Shuheng Jiang, Shujie Zhao, Xinchun Li, Xuan Zhou, Qin Yang, Jun Li, Yahui Wang, Zhigang Zhang, Yincheng Teng
Cancer Lett. doi: 10.1016/j.canlet.2021.04.024. (IF 7.36)
6. Zhang S, Liu C, Zhang X
MOL THER-NUCL ACIDS. 18:938-953. (IF 7.032)
7. Haofan Yin, Tianxiao Gao, Jinye Xie, Zhijian Huang, Xiaoyan Zhang, Fengyu Yang, Weiwei Qi, Zhonghan Yang, Ti Zhou, Guoquan Gao, Xia Yang
Mol Oncol. doi: 10.1002/1878-0261.13064. (IF 6.574)
8. Jie Ren, Yuan Cheng, Xinxin Wen, Ping Liu, Feng Zhao, Fang Xin, Meili Wang, Haixia Huang, Wei Wang
J Cell Physiol. doi: 10.1002/jcp.30266. (IF 5.546)
9. Xiaopeng Shen, Zhongxian Liu, Chunguang Wang, Feng Xu, Jingyi Zhang, Meng Li, Yang Lei, Ao Wang, Chao Bi, Guoping Zhu
Front Cell Dev Biol. doi: 10.3389/fcell.2021.710112. (IF 5.201)
11. Mengqi Chu, Haitao Wan, Xiaobo Zhang
Stem Cell Res Ther. doi: 10.1186/s13287-020-02124-5. (IF 5.116)
12. Zhang H, Li N, Zhang J, Jin F, Shan M, Qin J, Wang Y .
Cancer Biol Ther 2016 Jun 2;17(6):614-24. (IF 3.659)
13. Qian G, Liu D, Hu J, Gan F, Hou L, Zhai N, Chen X, Huang K
Vet Res. 2018 Feb 13;49(1):15. (IF 3.357)
14. Zhang X, Zhang M, Xiao B, Jiao W, Zhang S, Zhang X
Oncol Rep. 2018 Mar;39(3):1423-1431. (IF 3.417)
15. Cao Q, Liu W, Wang J, Cao J, Yang H
RADIAT ENVIRON BIOPH. 2018 Mar;57(1):31-40. (IF 1.321)
16. Gang Qian, Dandan Liu, Lili Hou, Mohammed Hamid, Xingxiang Chen, Fang Gan, Suquan Song, Kehe Huang
Food Chem Toxicol. doi: 10.1016/j.fct.2018.09.070. (IF 4.679)
17. Xu F, Xiao H, Liu R, Yang Y, Zhang M, Chen L, Chen Z, Liu P, Huang H
Front Pharmacol. 10:261. (IF 4.225)
18. Xu HF, Huang TJ, Yang Q, Xu L, Lin F, Lang YH, Hu H, Peng LX, Meng DF, Xie YJ, Tan L, Qian CN, Huang BJ
Cancer Manag Res. 11:5557-5572. (IF 2.886)
19. Chen L, Wu M, Zhang S, Tan W, Guan M, Feng L, Chen C, Tao J, Chen L, Qu L
FASEB J. 33(7):7942-7952. (IF 4.966)
20. Longhui Chen, Min Wu, Shengnan Zhang, Wenjuan Tan, Min Guan, Liqiang Feng, Chen Chen, Jun Tao, Ling Chen, Linbing Qu
FASEB J. doi: 10.1096/fj.201802704R. (IF 4.966)
21. Liu H, Lin Y, Gu J, Ruan Y, Shen G, Zhang Y, Wang H, Meng Z, Li K, Xia Q
J Insect Physiol. 118:103913. (IF 2.246)
22. Zhang S, Zhang X
FASEB J. 33(10):10767-10779. (IF 4.966)
23. Yan-Li Li, You-Xiang Yao, Yu-Meng Zhao, Yu-Qin Di, Xiao-Fan Zhao
J Biol Chem. doi: 10.1016/j.jbc.2021.100318. (IF 4.238)
24. Hui Yang, He Wang, Xiaodan Zhang, Yuehan Yang, Hongbin Li
Exp Ther Med. doi: 10.3892/etm.2021.10276. (IF 1.785)
25. Yaping Sun, Jifeng Wang, Xiaojing Guo, Nali Zhu, Lili Niu, Xiang Ding, Zhensheng Xie, Xiulan Chen, Fuquan Yang
Genomics Proteomics Bioinformatics. doi: 10.1016/j.gpb.2019.06.005.