Insulin
收藏
产品编号 P3376-100IU
数量
¥ 178.00
产品包装:
4.5mg 18mg 90mg
产品简介
使用说明
说明书下载
相关产品
相关论文
产品问答

Insulin,中文名为胰岛素。Insulin为胰岛β-细胞分泌的双链多肽激素,α链和β链通过两个链间二硫键连接,同时α链含一个链内二硫键。Insulin能通过和胰岛素受体(insulin receptor)结合激活下游信号通路,包括胰岛素受体的磷酸化、IRS-1的磷酸化,Akt磷酸化,GSK3β磷酸化等,促进细胞对葡萄糖、氨基酸以及脂肪酸的摄取、利用及贮存,抑制糖原、蛋白质或脂肪的分解。
本胰岛素为酵母重组表达和纯化的人胰岛素(recombinant human insulin)。人胰岛素的 CAS Number为11061-68-0,分子式为C257H383N65O77S6,分子量为5807.69。人胰岛素可用于小鼠、大鼠等哺乳动物的培养细胞,也可以直接注射小鼠或大鼠等进行相关实验研究。
本产品为无色透明液体,浓度为4.5 mg/ml,相当于100IU/ml。
本产品为进口分装,经过无菌过滤和细胞培养测试(cell culture tested),可以直接用于细胞培养或动物实验。
包装清单:

产品编号 产品名称  包装
P3376-100IU Insulin (4.5mg/ml) 1ml
P3376-400IU Insulin (4.5mg/ml) 2ml×2
P3376-2000IU Insulin (4.5mg/ml) 10ml×2
说明书 1份

保存条件:
4℃保存,一年有效。室温保存,2周内有效。不能-20℃冻存。
注意事项:
如果发现本产品出现混浊、沉淀等异常现象,请勿继续使用。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1. Insulin的常用工作浓度为10-100μg/ml或10-100nM,不同用途的工作浓度有所不同。具体的最佳工作浓度请参考相关文献,或根据实验目的,以及所培养的特定细胞和组织,通过实验进行摸索和优化。
相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Zhang H, Li N, Zhang J, Jin F, Shan M, Qin J, Wang Y .
Cancer Biol Ther . 2016 Jun 2;17(6):614-24. (IF 3.659)
2. Qian G,Liu D,Hu J,Gan F,Hou L,Zhai N,Chen X,Huang K
Vet Res. 2018 Feb 13;49(1):15. (IF 3.357)
3. Zhang X,Zhang M,Xiao B,Jiao W,Zhang S,Zhang X
Oncol Rep. 2018 Mar;39(3):1423-1431. (IF 3.417)
4. Cao Q,Liu W,Wang J,Cao J,Yang H
RADIAT ENVIRON BIOPH. 2018 Mar;57(1):31-40. (IF 1.321)
5. Gang Qian,Dandan Liu,Lili Hou,Mohammed Hamid,Xingxiang Chen,Fang Gan,Suquan Song,Kehe Huang
Food Chem Toxicol. doi: 10.1016/j.fct.2018.09.070. (IF 4.679)
6. Zai W,Chen W,Wu Z,Jin X,Fan J,Zhang X,Luan J,Tang S,Mei X,Hao Q,Liu H,Ju D
ACS APPL MATER INTER. 11(5):4842-4857. (IF 8.758)
7. Xu F,Xiao H,Liu R,Yang Y,Zhang M,Chen L,Chen Z,Liu P,Huang H
Front Pharmacol. 10:261. (IF 4.225)
8. Xu HF,Huang TJ,Yang Q,Xu L,Lin F,Lang YH,Hu H,Peng LX,Meng DF,Xie YJ,Tan L,Qian CN,Huang BJ
Cancer Manag Res. 11:5557-5572. (IF 2.886)
9. Chen L,Wu M,Zhang S,Tan W,Guan M,Feng L,Chen C,Tao J,Chen L,Qu L
FASEB J. 33(7):7942-7952. (IF 4.966)
10. Longhui Chen,Min Wu,Shengnan Zhang,Wenjuan Tan,Min Guan,Liqiang Feng,Chen Chen,Jun Tao,Ling Chen,Linbing Qu
FASEB J. doi: 10.1096/fj.201802704R. (IF 4.966)
12. Liu H,Lin Y,Gu J,Ruan Y,Shen G,Zhang Y,Wang H,Meng Z,Li K,Xia Q
J Insect Physiol. 118:103913. (IF 2.246)
13. Zhang S,Zhang X
FASEB J. 33(10):10767-10779. (IF 4.966)
14. Zhang S,Liu C,Zhang X
MOL THER-NUCL ACIDS. 18:938-953. (IF 7.032)
15. Mengqi Chu,Haitao Wan,Xiaobo Zhang
Stem Cell Res Ther. doi: 10.1186/s13287-020-02124-5.
16. Yawei Wang,Binlin Tang,Lei Long,Peng Luo,Wei Xiang,Xueru Li,Huilan Wang,Qingzhi Jiang,Xu Tan,Shenglin Luo,Huijuan Li,Ziwen Wang,Zelin Chen,Yu Leng,Zhongyong Jiang,Yang Wang,Le Ma,Rui Wang,Chunyu Zeng,Zujuan Liu,Yu Wang,Hongming Miao,Chunmeng Shi
Nat Commun. doi: 10.1038/s41467-020-20315-9.
17. Yan-Li Li,You-Xiang Yao,Yu-Meng Zhao,Yu-Qin Di,Xiao-Fan Zhao
J Biol Chem. doi: 10.1016/j.jbc.2021.100318.
18. Baoming Xie,Mingqiu Zhao,Dan Song,Keke Wu,Lin Yi,Wenhui Li,Xiaoming Li,Kun Wang,Jinding Chen
Autophagy. doi: 10.1080/15548627.2020.1739445.
19. Yan-Xiao Ji,Yutao Wang,Peng-Long Li,Lin Cai,Xiao-Ming Wang,Lan Bai,Zhen Liu,Han Tian,Song Tian,Peng Zhang,Xiao-Jing Zhang,Xu Cheng,Yufeng Yuan,Zhi-Gang She,Yufeng Hu,Hongliang Li
Cell Metab. doi: 10.1016/j.cmet.2021.04.006.
20. Miao Dai,Bikang Yang,Jing Chen,Fei Liu,Yanjie Zhou,Yang Zhou,Qinyang Xu,Shuheng Jiang,Shujie Zhao,Xinchun Li,Xuan Zhou,Qin Yang,Jun Li,Yahui Wang,Zhigang Zhang,Yincheng Teng
Cancer Lett. doi: 10.1016/j.canlet.2021.04.024.
21. Xiaopeng Shen,Zhongxian Liu,Chunguang Wang,Feng Xu,Jingyi Zhang,Meng Li,Yang Lei,Ao Wang,Chao Bi,Guoping Zhu
Front Cell Dev Biol. doi: 10.3389/fcell.2021.710112.
22. Hui Yang,He Wang,Xiaodan Zhang,Yuehan Yang,Hongbin Li
Exp Ther Med. doi: 10.3892/etm.2021.10276.
23. Jie Ren,Yuan Cheng,Xinxin Wen,Ping Liu,Feng Zhao,Fang Xin,Meili Wang,Haixia Huang,Wei Wang
J Cell Physiol. doi: 10.1002/jcp.30266.
24. Yaping Sun,Jifeng Wang,Xiaojing Guo,Nali Zhu,Lili Niu,Xiang Ding,Zhensheng Xie,Xiulan Chen,Fuquan Yang
Genomics Proteomics Bioinformatics. doi: 10.1016/j.gpb.2019.06.005.
25. Haofan Yin,Tianxiao Gao,Jinye Xie,Zhijian Huang,Xiaoyan Zhang,Fengyu Yang,Weiwei Qi,Zhonghan Yang,Ti Zhou,Guoquan Gao,Xia Yang
Mol Oncol. doi: 10.1002/1878-0261.13064.