Western一抗二抗去除液(中性)
收藏
产品编号 P0025N
数量
¥ 293.00
产品包装:
250ml
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

Western一抗二抗去除液(Stripping buffer),用于Western中转移了蛋白的膜的重复利用。在Western中完成了一抗二抗结合和后续的化学发光检测后,有时还需要检测tubulin、actin等表达量相对稳定的蛋白作为参照,或检测其它蛋白进行比较。通过使用一抗二抗去除液,充分去除一抗二抗,可以非常方便地重新利用使用过的膜检测其它蛋白。和重新跑一个SDS-PAGE胶相比,不仅省时省力,而且可以消除重新上样而带来的误差,使可比性更强。
使用Western一抗二抗去除液多次重复使用同一张膜,会导致蛋白信号的减弱。但是,本Western一抗二抗去除液,经过多个抗体的检测试验,通常可以重复利用膜3-5次。
使用本试剂只需大约20-30分钟即可实现蛋白膜的重复使用,然后可以进行封闭等后续的Western操作。
碧云天生产的不同的Western一抗二抗去除液主要在去除结合的一抗二抗的原理方面略有不同。分别依靠去垢剂、酸性、碱性、还原剂、螯合剂、盐浓度以及一些特殊试剂等的不同组合来解除一抗二抗的结合,同时又不会导致转移到膜上的蛋白的损失。
关于Western一抗二抗去除液的选择,一方面可以参考碧云天的相关网页:
http://www.beyotime.com/stripping-buffer.htm;另一方面也需要通过一些预实验来摸索最佳的适合您实验条件的
Western一抗二抗去除液。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
P0025N Western一抗二抗去除液(中性) 125ml/瓶,共2瓶
说明书 1份

保存条件:
4℃保存,两个月有效。-20℃保存,一年有效。
注意事项:
使用辣根过氧化物酶(HRP),任何一次封闭(blocking)都应当使用5%脱脂牛奶,如果使用碱性磷酸酯酶,任何一次封闭都应当使用酪蛋白(casein)。
本Western一抗二抗去除液仅适用于PVDF膜。用于硝酸纤维素膜时会导致转移到膜上的蛋白有非常显著的损失。
使用ECL、BeyoECL等类似的化学发光试剂进行的Western检测适用本试剂。使用非化学发光试剂进行的Western检测,例如DAB,NBT/BCIP,不适用于本试剂。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1. 在完成Western化学发光检测后,蒸馏水中漂洗5分钟。
2. 弃蒸馏水,加入适量的Western一抗二抗去除液(中性),至少需把膜完全覆盖。在摇床上漂洗10分钟。
3. 弃Western一抗二抗去除液(中性),并吸尽残余液体。加入TBS、TBST或PBS漂洗3-4次,每次在摇床上漂洗3-5分钟。
4. 进行封闭(blocking)等Western的后续操作。
相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
2. Shicheng Sun, Taihong Gao, Bo Pang, Xiangsheng Su, Changfa Guo, Rui Zhang, Qi Pang
Cell Death Dis. doi: 10.1038/s41419-022-04524-2. (IF 6.304)
3. Zhang Y, Xu Y, Zhu Q, Zhao F, Luo J, Zhang X, Wang X.
Synapse 2012 Jul;66(7):622-9. (IF 2.318)
4. Zheng S, Wang G, Lin S.
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 2012 Dec;138:100-8. (IF 2.365)
5. Fang K, Dong H, Jiang S, Li F, Wang D, Yang D, Gong J, Huang W, Lu F .
EVID-BASED COMPL ALT 2016;2016:7493694. (IF 1.813)
6. Zhu W, Mao Z, Zhu C, Li M, Cao C, Guan Y, Yuan J, Xie G, Guan X.
Neuroscience 2016 Jan 28;313:174-83. (IF 3.056)
9. Liu C, Huang J, Li H, Yang Z, Zeng Y, Liu J, Hao Y, Li R .
SCI REP-UK 2016 Jun 7;6:27499. (IF 3.998)
10. Xu Y, Liu J, He M, Liu R, Belegu V, Dai P, Liu W, Wang W, Xia QJ, Shang FF, Luo CZ, Zhou X, Liu S, McDonald J, Liu J, Zuo YX, Liu F, Wang TH .
SCI REP-UK. 2016 Jun 10;6:27512. (IF 3.998)
11. Lv L, Liu HG, Dong SY, Yang F, Wang QX, Guo GL, Pan YF, Zhang XH .
TUMOR BIOL  2016 Jul;37(7):8811-24. (IF 3.65)
12. Pang M, Teng Y, Huang J, Yuan Y, Lin F, Xiong C .
BIOCHEM BIOPH RES CO 2017 Jan 29;483(1):553-558. (IF 2.985)
13. Zhao Y, Yu Y, Zhang Y, He L, Qiu L, Zhao J, Liu M, Zhang J .
J STEROID BIOCHEM 2017 Mar;167:86-97. (IF 3.813)
14. Hu B, Hu ZL, Zeng QM, Xiao B, Yang H
Curr Mol Med 2018;18(5):312-321. (IF 1.6)
16. Di Xie, Xiaoli Ge, Yanli Ma, Jialong Tang, Yang Wang, Yajie Zhu, Chengjin Gao, Shuming Pan
J Neuroinflammation. doi: 10.1186/s12974-019-1662-6.
17. Shen-Bao Zhao, Neta Dean, Xiao-Dong Gao, Morihisa Fujita
Cell Struct Funct. doi: 10.1247/csf.20012. (IF 2.429)
18. Junfang Li, Xiaohong Fan, Jiedan Deng, Yan Liang, Shumeng Ma, Yingmei Lu, Jian Zhang, Tao Shi, Wen Tan, Zhen Wang
Bioorg Med Chem. doi: 10.1016/j.bmc.2020.115526.
19. Jie Xu, Dazhi Chen, Lanling Jin, Zhengkang Chen, Yulu Tu, Xiaozhe Huang, Feiben Xue, Jialu Xu, Mingzhuan Chen, Xiaodong Wang, Yongping Chen
J Cell Mol Med. doi: 10.1111/jcmm.16180. (IF 4.486)
20. Chongtao Liu, Hongwei Liu, Quan Sun, Pengxia Zhang
Kardiol Pol. doi: 10.33963/KP.15696. (IF 1.874)
21. Xiao-Yi Feng, Wei Zhao, Zheng Yao, Ning-Yi Wei, An-Hua Shi, Wen-Hui Chen
Front Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2021.720368. (IF 4.225)
22. Dingchao Xia, Dazhi Chen, Tingchen Cai, Lujian Zhu, Yanhan Lin, Sijie Yu, Kailu Zhu, Xiaodong Wang, Lanman Xu, Yongping Chen
Toxicol Appl Pharmacol. doi: 10.1016/j.taap.2021.115795.
23. Yue Lang, Fengna Chu, Lingling Liu, Chao Zheng, Chunrong Li, Donghui Shen, Shan Liu, Weiguanliu Zhang, Li Cui, Jie Zhu
Clin Exp Immunol. doi: 10.1093/cei/uxab022. (IF 3.532)
24. Bo Luo, Shasha Feng, Tianliang Li, Jun Wang, Zhaoyang Qi, Yi Zhao, Bo Hu
Mol Med Rep. doi: 10.3892/mmr.2022.12721. (IF 2.1)
25. Bo Chen, Guangcheng Qin, Jingyu Xiao, Xiaoyuan Deng, Aolei Lin, Hongliang Liu
J Neuroinflammation. doi: 10.1186/s12974-022-02528-5.