Western洗涤液(10X)
收藏
产品编号 P0023C6
数量
¥ 260.00
产品包装:
100ml 10×100ml
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

碧云天生产的Western洗涤液(10X,即Western Wash Buffer(10X)可以用于Western时一抗或二抗孵育后的洗涤。适当的洗涤可以降低背景,增强信噪比。
按照每张膜洗涤需要5-10毫升Western洗涤液(1X)计算,一个包装的Western洗涤液可以洗涤1000-2000次。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
P0023C6 Western洗涤液(10X) P0023C3×10
说明书 1份

保存条件:
4℃保存,一年有效。-20℃可以长期保存,室温保存一个月内有效。
注意事项:
本Western洗涤液(10X)配制成Western洗涤液(1X)后,宜4℃保存,并在1-2个月内用完。如果室温保存,宜在1-2周内用完。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1. 取一瓶Western洗涤液(10X),倒入到一洁净的量筒中,加入蒸馏水混匀并定容到1升后即为Western洗涤液(1X),并可以用于Western的洗涤。没有用完的洗涤液可以室温保存,通常1-2周内是可以正常使用的。如果发现洗涤液出现浑浊、沉淀等异常现象,宜废弃。
2. 在一抗或二抗孵育结束后,加入少量Western洗涤液(1X),使之能盖住蛋白膜,在摇床上洗涤5分钟后,吸尽洗涤液,再加入新的洗涤液洗涤。共洗涤3次,每次5分钟。然后进行后续的操作。如果按照上述洗涤条件Western结果背景仍然较高,可以适当延长洗涤时间,并增加洗涤次数。通常,延长洗涤时间或增加洗涤次数不会对Western结果产生负面影响。
3. 详细的Western操作可以参考碧云天的相关网页:http://www.beyotime.com/support/western.htm

相关产品:

产品编号 产品名称 包装
P0012A SDS-PAGE凝胶配制试剂盒 1盒
P0012AC SDS-PAGE凝胶快速配制试剂盒 1盒
P0013 Western及IP细胞裂解液 100ml
P0013B RIPA裂解液(强) 100ml
P0014B SDS-PAGE电泳液 10×1L
P0015 SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X) 2ml
P0018 BeyoECL Plus(超敏ECL化学发光试剂盒) 共100ml
P0018A BeyoECL Star(特超敏ECL化学发光试剂盒) 共100ml
P0020 显影定影试剂盒 各1升
P0021B Western转膜液 10×1L
P0023A Western一抗稀释液 100ml
P0023B Western封闭液 100ml
P0023C Western洗涤液 250ml
P0023C3 Western洗涤液(10X) 100ml
P0023C6 Western洗涤液(10X) 10×100ml
P0023D Western二抗稀释液 100ml
P0025 Western一抗二抗去除液 250ml
P0066 预染蛋白质分子量标准 200微升
P0068 彩色预染蛋白质分子量标准 200微升
FFP33 PVDF膜(进口分装, 6.6×8.5cm) 100张/包装
FFP39 PVDF膜(进口原装, 26.5cm×3.75m) 1卷
FFP51 转印滤纸(7.5×10cm) 100片
FF057 X-OMAT BT胶片(原柯达, 5×7英寸) 100张/盒
FFC58 压片暗盒(5×7英寸) 1个


相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Huadong Yin, Xiaoxu Shen, Jing Zhao, Xinao Cao, Haorong He, Shunshun Han, Yuqi Chen, Can Cui, Yuanhang Wei, Yan Wang, Diyan Li, Qing Zhu
Front Cell Dev Biol. doi: 10.3389/fcell.2020.522588. (IF 5.201)
2. Wang SS, Liu ZZ, Sun C, Shi QH, Yao YX, You CX, Hao YJ.
J Plant Physiol 2012 Feb 15;169(3):303-10. (IF 3.013)
3. Wang S, Sun C, Liu Z, Shi Q, Yao Y, You C, Hao Y.
Acta Physiologiae Plantarum 2012 Nov;34(6):2369-77. (IF 1.608)
4. Qing Hong Z, Meng Tao L, Yi Z, Wei L, Ju Xiang S, Li L.
J Cell Biochem 2013 Feb;114(2):388-97. (IF 4.237)
5. Bao L, Wang L, Wei G, Wang Y, Wuyun G, Bo A .
Oncol Lett 2016 Nov;12(5):3958-3966. (IF 2.311)
6. Fei HX, Zhang YB, Liu T, Zhang XJ, Wu SL
BIOSCI BIOTECH BIOCH. 2018 Jan;82(1):57-64. (IF 1.516)
7. Jiao J, Wu J, Wang M, Zhou C, Zhong R, Tan Z
J AGR FOOD CHEM. 2018 Jan 31;66(4):1047-1057. (IF 4.192)
9. Wu X, Zhang Y, Chen X, Chen J, Jia M
INT FORUM ALLERGY RH. 2018 Nov;8(11):1226-1232. (IF 2.611)
10. Wu H, Liu HY, Liu WJ, Shi YL, Bao D
J Cell Biochem. 2018 Nov 28. (IF 4.237)
11. Wang X, Li S, Ma J, Wang C, Chen A, Xin Z, Zhang J
Neurosci Bull. 35(3):461-470. (IF 4.326)
12. Haiyingjie Lin, Xiaoting Chen, Chengyong Zhang, Tingting Yang, Zhendong Deng, Yuwei Song, Lanlan Huang, Fuxiang Li, Qingchu Li, Shaoqiang Lin, Dadi Jin
Biomed Pharmacother. doi: 10.1016/j.biopha.2020.111202. (IF 4.545)
14. Jiajia Xu, Yadong Chen, Xiaojun Li, Yuqing Lei, Chang Shu, Qiaojie Luo, Lili Chen, Xiaodong Li
ACS Appl Mater Interfaces. doi: 10.1021/acsami.1c15787.
16. Xin Xin, Lian Duan, Huimin Yang, Hang Yu, Yandong Bao, Dalin Jia, Nan Wu, Ying Qiao
Environ Toxicol. doi: 10.1002/tox.23439. (IF 3.118)
17. Yixuan Sun, Fengjun Sun, Wei Feng, Qian Wang, Fang Liu, Peiyuan Xia, Xuewen Qiu
Evid Based Complement Alternat Med. doi: 10.1155/2022/4476339.
19. Leyu Li, Guoxin Huang, Tingbo Chen, Hui Lin, Ruiyan Xu, Jinyan Cheng, Ying Hu, Weibo Dai, Gengting Dong
Evid Based Complement Alternat Med. doi: 10.1155/2022/3255401.
20. Changsheng Wang, Rongsheng Chen, Xitian Zhu, Xiaobo Zhang
Open Med (Wars). doi: 10.1515/med-2022-0544.