SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(6X)
收藏
产品编号 P0015F
数量
¥ 50.00
产品包装:
2ml
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(SDS-PAGE Sample Loading Buffer,6X),是一种经过改良的以溴酚蓝为染料,6倍浓缩的蛋白上样缓冲液。
可以用于常规的SDS-PAGE蛋白样品的上样。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
P0015F SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(6X) 1ml/管,共2管
说明书 1份

保存条件:
-20℃保存,至少一年有效。
注意事项:
SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(6X)中含少量DTT,有轻微刺激性气味,但不含剧毒的巯基乙醇。
SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(6X)必须完全溶解后再使用。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1. 在室温或不超过37℃的水浴中溶解SDS-PAGE上样缓冲液(6X)。水浴溶解后立即室温存放,尽量避免长时间置于水浴中。
2. 按照每5微升蛋白样品加入1微升蛋白上样缓冲液(6X)的比例,混合蛋白样品和蛋白上样缓冲液(6X)。
3. 100℃或沸水浴加热3-5分钟,以充分变性蛋白。
注意:如果起始时细胞或组织的用量较大,基因组DNA含量较高,煮沸3-5分钟后有可能仍然比较粘稠或者有粘稠状的半透明物体。此时需要再煮沸5-10分钟或者加入适量稀释成1X的蛋白上样缓冲液后再煮沸3-5分钟。充分煮沸后一方面可以使结合在基因组DNA上的蛋白充分释放,同时会导致基因组DNA的部分断裂从而使粘稠感消失,这样就不会影响后续的上样操作了。
4. 冷却到室温后,直接上样到SDS-PAGE胶加样孔内即可。
5. 通常电泳至蓝色染料到达胶的底端处附近即可停止电泳。
相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Jing-Fei Chen, Kun Liu, Bo Hu, Rong-Rong Li, Wendy Xin, Hao Chen, Fei Wang, Lin Chen, Rui-Xue Li, Shu-Yu Ren, Lan Xiao, Jonah R Chan, Feng Mei
Neuron. doi: 10.1016/j.neuron.2021.05.012. (IF 14.415)
2. Fang Y, Xu Z, Shi Y, Pei F, Yang W, Ma N, Kimatu BM, Liu K, Qiu W, Hu Q .
Food Chem 2017 Mar 15;219:391-398. (IF 6.306)
3. Yusi Guo, Xiaopei Chi, Yifan Wang, Boon Chin Heng, Yan Wei, Xuehui Zhang, Han Zhao, Ying Yin, Xuliang Deng
Stem Cell Res Ther. doi: 10.1186/s13287-020-01704-9. (IF 5.116)
4. Xie Y, Hao H, Kang A, Liang Y, Xie T, Sun S, Dai C, Zheng X, Xie L, Li J, Wang G.
J Ethnopharmacol 2010 Sep 15;131(2):290-9. (IF 3.69)
5. Xie Y, Wang G, Wang H, Yao X, Jiang S, Kang A, Zhou F, Xie T, Hao H.
Drug Metab Dispos 2012 Apr;40(4):796-802. (IF 3.231)
6. Lu B, Shao L, Feng S, Wang T, Zhong Y.
Sci China Life Sci 2014 Jan;57(1):46-51. (IF 4.611)
7. Cong L, Xia YP, Zhao GQ, Lin J, Xu Q, Hu LT, Qu JQ, Peng XD.
INT J OPHTHALMOL-CH 2015 Oct 18;8(5):866-71. (IF 1.166)
8. Lin Cong, Yi-Ping Xia, Gui-Qiu Zhao, Jing Lin, Qiang Xu, Li-Ting Hu, Jian-Qiu Qu, Xu-Dong Peng
Int J Ophthalmol. doi: 10.3980/j.issn.2222-3959.2015.05.03.
9. Zou Q, Hong W, Zhou Y, Ding Q, Wang J, Jin W, Gao J, Hua G, Xu X .
J Orthop Surg Res 2016 Jan 7;11:3. (IF 1.777)
10. Zhuang F, Zhou X, Gao X, Lou D, Bi X, Qin S, Sun C, Ye P, Wang Y, Ma T, Li M, Gu S .
Peptides 2016 Feb;76:115-29. (IF 2.843)
11. Ma M, Bai J, Ling Y, Chang W, Xie G, Li R, Wang G, Tao K .
Mol Med Rep 2016 Mar;13(3):2850-6. (IF 2.1)
12. Qu L, Gao Y, Sun H, Wang H, Liu X, Sun D.
Biol Trace Elem Res 2016 Apr;170(2):366-72. (IF 2.639)
14. Qu B, Xing R, Wang H, Chen X, Ge Q, Peng D, Wang G .
Xenobiotica 2016 May 24:1-7. (IF 1.902)
15. Fu M, Song Y, Wen Z, Lu X, Cui L .
Nutrients 2016 May 12;8(5). pii: E286. (IF 4.546)
16. L Chai Y, Z Xu J, L Zhang Y, Sheng GT.
GENET MOL RES 2016 Jun 2;15(2). doi: 10.4238/gmr.150267521. (IF 1.013)
17. Cheong CU, Yeh CS, Hsieh YW, Lee YR, Lin MY, Chen CY, Lee CH .
Molecules 2016 Jul 9;21(7). pii: E898. (IF 3.267)
18. Guo C, Li C, Yang K, Kang H, Xu X, Xu X, Deng L .
SCI REP-UK 2016 Aug 8;6:31318. (IF 3.998)
19. Tan Z, Luo M, Yang J, Cheng Y, Huang J, Lu C, Song D, Ye M, Dai M, Gonzalez FJ, Liu A, Guo B .
J Pharm Pharmacol 2016 Sep;68(9):1203-13. (IF 2.571)
20. Liu P, Sun Y, Qiu G, Jiang H, Qiu G .
Mol Med Rep 2016 Oct;14(4):2904-14. (IF 2.1)
21. Zhuang F, Li M, Gao X, Wang Y, Wang D, Ma X, Ma T, Gu S .
Behav Brain Res 2016 Oct 15;313:158-71. (IF 2.977)
22. Li Q, Tang Y, Qin J, Yi L, Yang Y, Wang J, He J, Su Q, Tan H .
Mol Med Rep 2016 Nov;14(5):4666-4672. (IF 2.1)
23. Wang J, Li J, Liu J, Xu M, Tong X, Wang J .
Mol Med Rep 2016 Nov;14(5):4063-4068. (IF 2.1)
24. Yao B, Xu Y, Wang J, Qiao Y, Zhang Y, Zhang X, Chen Y, Wu Q, Zhao Y, Zhu G, Sun F, Li Z, Yuan H .
Cell Signal 2016 Nov;28(11):1703-12. (IF 3.968)
25. Zhang J, Zhao G, Lin J, Che C, Li C, Jiang N, Hu L, Wang Q .
Exp Eye Res 2016 Nov 23. pii: S0014-4835(16)30487-0. (IF 3.011)
26. Ma F, Zhou Z, Li N, Zheng L, Wu C, Niu B, Tang F, He X, Li G, Hua J .
SCI REP-UK 2016 Dec 12;6:38805. (IF 3.998)
29. Lu Y, Xie T, Zhang Y, Zhou F, Ruan J, Zhu W, Zhu H, Feng Z, Zhou X .
BMC COMPLEM ALTERN M 2017 Jan 5;17(1):15. (IF 2.833)
30. Luer Bao, Qingshu Meng, Yuan Li, Shengqiong Deng, Zuoren Yu, Zhongmin Liu, Lin Zhang, Huimin Fan
J Card Fail. doi: 10.1016/j.cardfail.2017.03.002. (IF 3.435)
31. Yang S, Zhou X, Li R, Fu X, Sun P.
Curr Protoc Chem Biol. 9(3):147-157.
32. Wang Y, Bi Y, Zuo Q, Zhang W, Li D, He NN, Cheng S, Zhang YN, Li B
J Cell Biochem 2018 Feb;119(2):1548-1557. (IF 4.237)
33. Cai T, Guan X, Wang H, Fang Y, Long J, Xie X, Zhang Y
Oncol Lett 2018 Apr;15(4):5893-5902. (IF 2.311)
34. Xie D, Song H, Wu T, Li D, Hua K, Xu H, Zhao B, Wu C, Hu J, Ji C, Deng Y, Fang L
Oncol Rep 2018 Dec;40(6):3416-3426. (IF 3.417)
35. Ge LQ, Gu HT, Li X, Zheng S, Zhou Z, Miao H, Wu JC
PESTIC BIOCHEM PHYS 2019 Jan;153:176-184. (IF 2.751)
36. Deng C, He Y, Feng J, Dong Z, Yao Y, Lu F
Regen Med. 14(10):925-937. (IF 2.598)
38. Wenting Dai, Fengqi Zhao, Jianxin Liu, Hongyun Liu
J Agric Food Chem. doi: 10.1021/acs.jafc.9b03833.