SDS-PAGE电泳液(Tris-Gly, Powder)
收藏
产品编号 P0014A
数量
¥ 32.00
产品包装:
1L 10L
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

碧云天生产的SDS-PAGE电泳液(SDS-PAGE Electrophoresis Buffer)可以用于SDS-PAGE时的电泳缓冲液。使用时每个包装加蒸馏水溶解,定容到一升即可使用。
本电泳液适用于Tris-HCl缓冲系统的聚丙烯酰胺凝胶,不适合用于Hepes等缓冲体系的聚丙烯酰胺凝胶。
本产品为粉末装,如需10倍浓缩(10X)溶液,推荐使用碧云天的SDS-PAGE电泳液(Tris-Gly, 10X) (P0014C, P0014D)。
本电泳液含有SDS,适用于变性胶蛋白电泳。对于非变性蛋白电泳,推荐使用非变性PAGE电泳液(Tris-Gly) 
(P0014F, P0014G)。
本电泳液可以回收作为外槽电泳液,回收后可以再使用1-2次。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
P0014A SDS-PAGE电泳液(Tris-Gly, Powder) 1瓶
说明书 1份

保存条件:
室温保存,两年有效。
注意事项:
配制好的电泳液使用时间不宜超过两周。
回收的电泳液可以作为外槽电泳液重复使用1-2次,但为了取得最佳的电泳效果,应使用没有使用过的电泳液。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
取一瓶可以配制1升SDS-PAGE电泳液的粉剂,倒入到一洁净的烧杯中,加入蒸馏水到约900毫升,溶解。然后在量筒中定容到1升。混匀后即可使用。没有用完的电泳液可室温保存,通常室温可保存2-3天,4℃可保存1-2周。
详细的Western操作可以参考我们的相关网页:http://www.beyotime.com/support/western.htm

相关产品:

产品编号 产品名称 包装
E6001 MiniProGel™蛋白制胶与电泳系统(4胶) 1套
E6005 MiniProGel™蛋白制胶与电泳系统(2胶) 1套
E6050 MiniBlot™蛋白转膜系统 1套
E6053 MiniBlot™蛋白转膜转移芯 1套
E6080 BeyoPower™中电流电源(300V/600mA/100W) 1套
E6085 BeyoPower™高电流电源(300V/2000mA/200W) 1套
P0014A/B SDS-PAGE电泳液(Tris-Gly, Powder) 1L/10L
P0014C/D SDS-PAGE电泳液(Tris-Gly, 10X) 100ml/500ml
P0014F/G 非变性PAGE电泳液(Tris-Gly, Powder) 1L/10L
P0015 SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X) 2ml
P0015L SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(5X) 15ml
P0015A SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(1X) 10ml
P0015B SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(2X) 5ml
P0015F SDS-PAGE蛋白上样缓冲液(6X) 2ml
P0016 非变性PAGE蛋白上样缓冲液(5X) 2ml
P0016N 非变性非还原性蛋白上样缓冲液(5X) 2ml
P0017 考马斯亮蓝快速染色液 250ml
P0017A 考马斯亮蓝染色试剂盒(常规法) 1盒
P0017F BeyoBlue™考马斯亮蓝超快染色液 250ml
P0017S 快速银染试剂盒 25次
P0050A/B BeyoGel™ SDS-PAGE预制胶(Tris-Gly, 6%, 12孔) 10/50块
P0051A/B BeyoGel™ SDS-PAGE预制胶(Tris-Gly, 8%, 12孔) 10/50块
P0052A/B BeyoGel™ SDS-PAGE预制胶(Tris-Gly, 10%, 12孔) 10/50块
P0053A/B BeyoGel™ SDS-PAGE预制胶(Tris-Gly, 12%, 12孔) 10/50块
P0055A/B BeyoGel™ SDS-PAGE预制胶(Tris-Gly, 15%, 12孔) 10/50块
P0056A/B BeyoGel™ SDS-PAGE预制胶(Tris-Gly, 4-12%, 12孔) 10/50块
P0057A/B BeyoGel™ SDS-PAGE预制胶(Tris-Gly, 4-20%, 12孔) 10/50块
P0058A/B BeyoGel™ SDS-PAGE预制胶(Tris-Gly, 8-16%, 12孔) 10/50块
P0060S/M 蛋白质分子量标准(10-150kD, 非预染) 200μl/1ml
P0061 蛋白质分子量标准(14.4-116kD, 非预染) 200μl
P0062 蛋白质分子量标准(14.4-116kD, 非预染) 1ml
P0063 Protein Ladder (10-200kD, 非预染) 100μl
P0066 预染蛋白质分子量标准(19-117kD) 200μl
P0067 预染蛋白质分子量标准(19-117kD) 1ml
P0068 彩色预染蛋白质分子量标准(10-180kD) 200μl
P0069 彩色预染蛋白质分子量标准(10-180kD) 600μl
P0071 BeyoColor™彩色预染蛋白分子量标准(6.5-270kD) 200μl
P0072 BeyoColor™彩色预染蛋白分子量标准(6.5-270kD) 600μl
P0075 BeyoColor™彩色预染蛋白分子量标准(10-170kD) 200μl
P0076 BeyoColor™彩色预染蛋白分子量标准(10-170kD) 600μl
P0077 BeyoColor™彩色预染蛋白分子量标准(10-170kD) 3ml
P0078 BeyoColor™彩色预染蛋白分子量标准(15-120kD) 200μl
P0079 BeyoColor™彩色预染蛋白分子量标准(15-120kD) 600μl
P0080 BeyoColor™彩色预染蛋白分子量标准(15-120kD) 3ml
P0448S/M BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 6%, 10孔) 10/50块
P0449S/M BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 6%, 15孔) 10/50块
P0451S/M BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 8%, 10孔) 10/50块
P0452S/M BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 8%, 15孔) 10/50块
P0455S/M BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 10%, 10孔) 10/50块
P0456S/M BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 10%, 15孔) 10/50块
P0458S/M BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 12%, 10孔) 10/50块
P0459S/M BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 12%, 15孔) 10/50块
P0461S/M BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 15%, 10孔) 10/50块
P0462S/M BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 15%, 15孔) 10/50块
P0465S/M BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 4-15%, 10孔) 10/50块
P0466S/M BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 4-15%, 15孔) 10/50块
P0468S/M BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 4-20%, 10孔) 10/50块
P0469S/M BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 4-20%, 15孔) 10/50块
P0471S/M BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 8-20%, 10孔) 10/50块
P0472S/M BeyoGel™ Plus PAGE预制胶(Tris-Gly, 8-20%, 15孔) 10/50块


相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
2. Zhujun Yi, Yilin Wu, Wenfeng Zhang, Tao Wang, Jianping Gong, Yao Cheng, Chunmu Miao
Front Immunol. doi: 10.3389/fimmu.2020.595316. (IF 5.085)
3. Zhong X, Lin J, Zhou J, Xu W, Hong Z.
Mol Med Rep 2015 Aug;12(2):1699-708. (IF 2.1)
4. Zuo H, Liu X, Wang D, Li Y, Xu X, Peng R, Song T
Int J Med Sci 2018 Nov 5;15(14):1658-1666. (IF 2.523)
5. Zhang H, Wan C, Huang J, Yang C, Qin Y, Lu Y, Ma J, Wu B, Xu S, Wu G, Yang K
Radiat Res 2018 Dec;190(6):584-595. (IF 2.657)
6. Yanxiang Zhang, Qi Chen, Yu Nai, Chunni Cao
Folia Neuropathol. doi: 10.5114/fn.2020.94008. (IF 1.278)
7. Wenlan Wang, Xiaoming Luo, Qin Zhang, Xujun He, Zhifang Zhang, Xinxin Wang
Med Sci Monit. doi: 10.12659/MSM.920583.
8. Weinian Gao, Na Guo, Shuguang Zhao, Ziying Chen, Wenli Zhang, Fang Yan, Hongjuan Liao, Kui Chi
Cell Stress Chaperones. doi: 10.1007/s12192-020-01124-x.
9. Hui Yang, Xiaocen Liu, Xiaolong Zhu, Mengying Zhang, Yingying Wang, Mingzhe Ma, Kun Lv
iScience. doi: 10.1016/j.isci.2022.104952.