Bradford蛋白浓度测定试剂盒
收藏
产品编号 P0006
数量
¥ 120.00
产品包装:
1000次
产品简介
使用说明
说明书下载
相关产品
相关论文
产品问答

碧云天生产的Bradford蛋白浓度测定试剂盒(Bradford Protein Assay Kit)是根据最常用的两种蛋白浓度检测方法之一
Bradford法研制而成,实现了蛋白浓度测定的快速、稳定和高灵敏度,并且检测数据有很好的线性关系。
Bradford法的检测原理是考马斯亮蓝(Coommassie Brilliant Blue)G-250与蛋白质的碱性和芳香族氨基酸特别是精氨酸
(Arginine)在酸性介质中结合后,溶液转变为蓝色,溶液最大吸收峰从465nm迁移到595nm,颜色的变化与蛋白质浓度成正比。因此,可通过检测595nm处的吸光度对溶液中蛋白质浓度进行测定。
本试剂盒检测速度极快,10-20个样品只需不足10分钟即可完成,和BCA法相比大大缩短了检测时间。
本试剂盒检测灵敏度高,最小蛋白检测量达到0.5μg。
本试剂盒标准曲线的线性关系好。常规的Bradford法的标准曲线是非线性的。碧云天的本试剂盒进行了精心优化,确保5μl体积的样品或标准品在0.1-1.5mg/ml浓度范围内有良好的线性关系(参考图1)。


图1. 本试剂盒蛋白标准曲线的实测效果图。图中数据仅供参考,实际的检测效果可能会略有不同。

与测定蛋白浓度的其它方法如BCA法和Lowry相比,Bradford法测定蛋白浓度不受绝大部分样品中的化学物质的影响,尤其是还原试剂的影响。样品中β-巯基乙醇(β-Mercaptoethanol)的浓度可高达1M,二硫苏糖醇(DTT)的浓度可高达5mM。但本试剂盒受略高浓度的去垢剂影响,需确保SDS低于0.01%,Triton X-100低于0.05%,Tween 20、60、80低于0.015%。含去垢剂的样品推荐使用碧云天生产的Bradford蛋白浓度测定试剂盒(去垢剂兼容型)(P0006C)或碧云天生产的BCA蛋白浓度测定试剂盒(P0009, P0010, P0010S, P0011, P0012, P0012S)。
Bradford蛋白浓度测定试剂盒对样品中各种物质的详细的兼容性,请参见碧云天如下网页:
http://www.beyotime.com/Compatibility Chart For Bradford Kit.pdf
      每个试剂盒可以检测1000个样品。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
P0006-1 G250染色液 125ml×2
P0006-2 蛋白标准(5mg/ml BSA) 1.5ml
说明书 1份

保存条件:
4℃保存,一年有效。蛋白标准可以-20℃长期保存。
注意事项:
蛋白标准请在全部溶解后先混匀,再稀释成一系列不同浓度的蛋白标准。
将G250染色液回复到室温再使用,有利于提高检测的灵敏度。
需可检测560-610nm之间波长的酶标仪一台,最佳检测波长为595nm。并需96孔板。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1. 蛋白标准的准备

a. 蛋白样品在什么溶液中,标准品也宜用什么溶液稀释。但是为了简便起见,如果蛋白样品所在溶液不含有干扰本试剂盒检测的物质,也可以用0.9%NaCl、PBS或水稀释标准品。蛋白标准(5mg/ml BSA)如果冻存,请完全融化并混匀后使用。
b. 按照下表配制0、0.125、0.25、0.5、0.75、1、1.5mg/ml蛋白标准。每次稀释时注意充分混匀。如果有必要可以增加设置0.0625mg/ml的蛋白标准。

编号 稀释液体积 标准品体积 最终浓度
A 70μl 5mg/ml BSA 30μl 1.5mg/ml
B 30μl 从A管取60μl 1mg/ml
C 20μl 从B管取60μl 0.75mg/ml
D 30μl 从C管取60μl 0.5mg/ml
E 60μl 从D管取60μl 0.25mg/ml
F 60μl 从E管取60μl 0.125mg/ml
G 60μl 0μl 0mg/ml

2. 蛋白浓度测定
a. 取5μl不同浓度蛋白标准加到96孔板的蛋白标准孔中。
b. 取5μl样品到96孔板的样品孔中。如果样品不足5μl,需加标准品稀释液补足到5μl。请注意记录样品体积。
c. 各孔加入250μl G250染色液
d. 用酶标仪测定A595,或560-610nm之间的其它波长的吸光度。可以立即测定吸光度,也可以在2小时内测定,2小时内检测数据无显著变化。
e. 根据标准曲线和使用的样品体积计算出样品中的蛋白浓度。

相关产品:

产品编号 产品名称 包装
P0006 Bradford蛋白浓度测定试剂盒 1000次
P0006C Braford蛋白浓度测定试剂盒(去垢剂兼容型) 800次
P0007 蛋白标准(5mg/ml BSA) 1ml
P0009 BCA蛋白浓度测定试剂盒(增强型) 5000次
P0010 BCA蛋白浓度测定试剂盒(增强型) 500次
P0010S BCA蛋白浓度测定试剂盒(增强型) 200次
P0011 BCA蛋白浓度测定试剂盒 5000次
P0012 BCA蛋白浓度测定试剂盒 500次
P0012S BCA蛋白浓度测定试剂盒 200次
相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Wang Y, Gao J, Zhang D, Zhang J, Ma J, Jiang H.
J Hepatol 2010;53(1):132-44. (IF 20.582)
2. He J, Zhao K, Zheng L, Xu Z, Gong W, Chen S, Shen X, Huang G, Gao M, Zeng Y, Zhang Y, He F.
Mol Cancer 2015 Aug 25;14:163. (IF 15.302)
3. Jialiang Wang, Kuirong Mao, Xiuxiu Cong, Huizhu Tan, Chenxi Wu, Zheng Hu, Yong-Guang Yang, Tianmeng Sun
Sci Adv. doi: 10.1126/sciadv.abq3699. (IF 13.116)
4. Mingyang Li, Xinyang Jin, Tao Liu, Feng Fan, Feng Gao, Shuang Chai, Lihua Yang
Nat Commun. doi: 10.1038/s41467-022-31882-4. (IF 12.121)
5. Wei Tan, Sihua Cheng, Yingying Li, Xiao-Yang Li, Ning Lu, Jingxian Sun, Guiyue Tang, Yujiao Yang, Kezhu Cai, Xuefei Li, Xijun Ou, Xiang Gao, Guo-Ping Zhao, W Seth Childers, Wei Zhao
Nat Commun. doi: 10.1038/s41467-022-35000-2. (IF 12.121)
6. Tian Z, Yang K, Yao T, Li X, Ma Y, Qu C, Qu X, Xu Y, Guo Y, Qu Y
Small. 15(46):e1903746. (IF 11.459)
7. Weiwei Cui, Dong Liu, Wei Gu, Bo Chu
Cell Death Differ. doi: 10.1038/s41418-021-00769-0. (IF 10.717)
8. Liu J, Pang Y, Chen J, Huang P, Huang W, Zhu X, Yan D
Biomaterials 2012 Nov;33(31):7765-7774. (IF 10.317)
10. Yu C, Zhou Z, Wang J, Sun J, Liu W, Sun Y, Kong B, Yang H, Yang S.
J Hazard Mater 2015;283:519-28. (IF 9.038)
11. Wei Shi, Shuge Sun, Yu Han, Yu Tang, Weishang Zhou, Xueying Du, Guangxu Liu
J Hazard Mater. doi: 10.1016/j.jhazmat.2020.125016. (IF 9.038)
12. Yang WW, Yang LQ, Zhao F, Chen CW, Xu LH, Fu J, Li SL, Ge XY.
Theranostics 2017 Aug 23;7(15):3700-3714. (IF 8.579)
13. Zhang L, Lei Q, Wang H, Xu C, Liu T, Kong F, Yang C, Yan G, Sun L, Zhao A, Chen W, Hu Y, Xie H, Cao Y, Fu F, Yuan G, Chen Z, Guo AY, Li Q
Theranostics. 9(1):196-209. (IF 8.579)
14. Xu-Hui Li, Takanori Matsuura, Man Xue, Qi-Yu Chen, Ren-Hao Liu, Jing-Shan Lu, Wantong Shi, Kexin Fan, Zhaoxiang Zhou, Zhuang Miao, Jiale Yang, Sara Wei, Feng Wei, Tao Chen, Min Zhuo
Cell Rep. doi: 10.1016/j.celrep.2021.109411. (IF 8.109)
15. Hongchun Li, Xuemei Wan, Zhixiang Wu, Yuanyi Zhou, Rong Chen, Wei Xu, Jiamei Zhang, Zhen Yang, Lin Bai, Jie Zhang, Feng Qin, Liang Wang, Yaxing Chen, Linhong Jiang, Yuman He, Xiaojie Wang, Qingfan Wei, Shu Li, Yanping Dai, Yuanyuan Chen, Yonghai Wang, Hongbo Wang, Jingwei Tian, Yinglan Zhao, Xiaobo Cen
Cell Rep. doi: 10.1016/j.celrep.2022.111724. (IF 8.109)
16. Yayun Gu, Yan Zhou, Sihan Ju, Xiaofei Liu, Zicheng Zhang, Jia Guo, Jimiao Gao, Jie Zang, Hao Sun, Qi Chen, Jinghan Wang, Jiani Xu, Yiqun Xu, Yingjia Chen, Yueshuai Guo, Juncheng Dai, Hongxia Ma, Cheng Wang, Guangfu Jin, Chaojun Li, Yankai Xia, Hongbing Shen, Yang Yang, Xuejiang Guo, Zhibin Hu
Cell Rep. doi: 10.1016/j.celrep.2022.111891. (IF 8.109)
17. Xiaohong Wang, Yingju Qin, Xiaoyu Li, Bing Yan, Christopher J Martyniuk
Environ Sci Technol. doi: 10.1021/acs.est.1c04431. (IF 7.864)
18. Yin J, Bao L, Tian H, Wang Q, Gao X, Yao W.
BRIT J PHARMACOL 2016 Jul;173(14):2208-23. (IF 7.73)
20. Wang Y, Cao W, Luo J, Qi B, Wan Y
BIORESOURCE TECHNOL. 272:398-406. (IF 7.539)
21. Ma Y, Xia W, Wang DQ, Wan YJ, Xu B, Chen X, Li YY, Xu SQ.
Diabetologia 2013 Sep;56(9):2029-2067. (IF 7.518)
22. Zhang JC, Liu CL, Li YP, Sun J, Wang P, Di KQ, Chen H, Zhao YY .
Journal Of Rare Earths 2010;28(3):466. (IF 2.846)
23. Huang LH, Hu JQ, Tao WQ, Li YH, Li GM, Xie PY, Liu XS, Jiang J.
Eur J Pharmacol 2010;645(1-3):9-13. (IF 3.263)
24. Gao Y, Xu P, Chen L, Li Y.
INT J PHARMACOL 2010;387(1-2):263-71. (IF 0.692)
25. Mo ZL, Guo DS, Mao YX, Ye XH, Zou YX, Xiao P, Hao B.
Chinese Journal of Oceanology and Limnology 2010;28(1):55-61. (IF 0.741)
26. Xu JY, Su YY, Cheng JS, Li SX, Liu RL, Li WX, Xu GT, Li QN.
Sciencedirect Carbon 2010;48:1388–1396.
27. Wu X, Huang K, Wei C, Chen F, Pan C.
J Nutr Biochem 2010 Feb;21(2):153-61. (IF 4.873)
28. Zeng HC, Zhang L, Li YY, Wang YJ, Xia W, Lin Y, Wei J, Xu SQ.
Neurotoxicology 2011 Jan;32(1):130-9. (IF 3.105)
29. Liu JJ, Li DL, Zhou J, Sun L, Zhao M, Kong SS, Wang YH, Yu XJ, Zhou J, Zang WJ.
Apoptosis 2011 Jan;16(1):94-103. (IF 4.543)
30. Xia W, Wan Y, Li YY, Zeng H, Lv Z, Li G, Wei Z, Xu SQ.
Toxicology 2011 Mar 28;282(1-2):23-9. (IF 4.099)
31. Hu Q, Fu H, Song H, Ren T, Li L, Ye L, Liu T, Dong S.
Neurotoxicology 2011 Mar;32(2):255-60. (IF 3.105)
32. Sun EC, Zhao J, Yang T, Liu NH, Geng HW, Qin YL, Wang LF, Bu ZG, Yang YH, Lunt RA, Wang LF, Wu DL.
Virol J 2011 Mar 6;8:100. (IF 2.579)
33. Mo X, Zhao N, Du X, Bai L, Liu J.
Phytomedicine 2011 Apr 15;18(6):451-7. (IF 4.268)
35. Min L, He S, Chen Q, Peng F, Peng H, Xie M.
TOXICOL MECH METHOD 2011 Jun;21(5):374-82. (IF 2.295)
36. Sun EC, Ma JN, Liu NH, Yang T, Zhao J, Geng HW, Wang LF, Qin YL, Bu ZG, Yang YH, Lunt RA, Wang LF, Wu DL.
BMC Microbiol 2011 Jul 6;11:160. (IF 2.989)
37. Qu J, Ren X, Hou RY, Dai XP, Zhao YC, Xu XJ, Zhang W, Zhou G, Zhou HH, Liu ZQ.
BIOCHEM BIOPH RES CO 2011 Jul 22;411(1):32-9. (IF 2.985)
38. Liu Y, Qiang M, Wei Y, He R.
J Mol Cell Biol 2011 Aug;3(4):239-49. (IF 4.0)
39. Wang G, Liu Y, Yang M, Liu S, Ma L, Gong S, Li K, Zhang L, Xiang X.
Indian J Exp Biol 2011 Aug;49(8):585-93. (IF 0.783)
40. Xu R, Liu N, Xu X, Kong B
J Dairy Sci 2011 Aug;94(8):3739-46. (IF 3.333)
41. Li R, Gu J, Chen P, Zhang Z, Deng J, Zhang X.
ACTA BIOCH BIOPH SIN 2011 Nov;43(11):891-9. (IF 2.836)
42. Chen H, Lu YF, Fang AA, Liu JX, Tian H, Gao XD, Yao WB.
iochemical Engineering Journal ,2011Dec,58-59,25-32.
43. Wang LY, Yin LF, Xu GZ, Li MF, Zhang H, Tian B, Hua YJ.
CHINESE SCI BULL ,2012,57(1)98-104. (IF 1.649)
45. Liu S, Kelvin DJ, Leon AJ, Jin L, Farooqui A.
PLoS One 2012;7(7):e41145. (IF 2.74)
46. Zhu S, Wang Y, Chen M, Jin J, Qiu Y, Huang M, Huang Z.
AM J CHINESE MED 2012;40(3):551-66. (IF 3.682)
47. Zhao G, Yao-Yue C, Qin GW, Guo LH.
Neurobiol Aging 2012 Jan;33(1):176-186. (IF 4.347)
49. Wang JQ, Hou L, Yi N, Zhang RF, Zou XY
Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol 2012 Jan;161(1):36-43.
50. Wang JJ, Li YF, Jin YY, Wang X, Chen TX.
Braz J Infect Dis 2012 Jan-Feb;16(1):19-26. (IF 1.971)
51. Wang H, Wang ZH, Kong J, Yang MY, Jiang GH, Wang XP, Zhong M, Zhang Y, Deng JT, Zhang W.
Mol Med 2012 Mar 27;18(1):159-66. (IF 4.096)
52. Zhu S, Jin J, Wang Y, Ouyang Z, Xi C, Li J, Qiu Y, Wan J, Huang M, Huang Z.
Food Chem Toxicol 2012 Mar;50(3-4):1149-58. (IF 4.679)
53. Li Y, Mei L, Niu Y, Sun Y, Huang H, Li Q, Kong X, Liu L, Li Z, Mei Q.
Nutr Cancer 2012 Apr;64(3):439-63. (IF 2.363)
54. Zhang B, Xie S, Shi W, Yang Y.
NEPHROL DIAL TRANSPL 2012 May;27(5):1746-55. (IF 4.531)
55. Chen X, Ren F, Hesketh J, Shi X, Li J, Gan F, Huang K.
FREE RADICAL BIO MED 2012 May 8;53(3):395-405. (IF 6.17)
56. Hou J, Wang J, Cao L, Qian X, Xing W, Lu J, Liu C.
Biomed Mater 2012 Jun;7(3):035002. (IF 3.174)
58. Liu HP, Chen RY, Zhang QX, Wang QY, Li CR, Peng H, Cai L, Zheng CQ, Wang KJ.
FISH SHELLFISH IMMUN 2012 Jul;33(1):1-10. (IF 3.298)
59. Fan H, Liao Y, Tang Q, Chen XY, Zhang LJ, Liu XX, Zhong M.
Chin J Integr Med 2012 Jul;18(7):514-21. (IF 1.545)
60. Yang S, Ma J, Xiao J, Lv X, Li X, Yang H, Liu Y, Feng S, Zhang Y.
ANAT REC 2012 Aug;295(8):1260-6. (IF 1.634)
61. Fauzee NJ, Wang YL, Dong Z, Li QG, Wang T, Mandarry MT, Xu L, Pan J.
CELL PROLIFERAT 2012 Aug;45(4):352-64. (IF 5.753)
62. Liu AN, Zhu ZH, Chang SJ, Hang XS.
Mol Cell Biochem 2012 Aug;367(1-2):195-203. (IF 2.795)
63. Zhao J, Sun EC, Liu NH, Yang T, Xu QY, Qin YL, Yang YH, Wu DL.
Veterinary Immunology and Immunopathology 2012 Aug 15;148(3-4):364-368. (IF 1.846)
64. Z. Dong, J. Zhang, B. Lee, H. Li, G. Du, Jian Chen.
EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY 2012 Sep;235(3): 419 - 427. (IF 2.056)
65. Huang J, Qiu Y, Chen G, Huang L, He J.
Med Oncol 2012 Sep;29(3):1606-1613. (IF 2.834)
66. Zhou BR, Yin HB, Xu Y, Wu D, Zhang ZH, Yin ZQ, Permatasari F, Luo D.
FREE RADICAL RES 2012 Dec;46(12):1458-71. (IF 2.839)
67. Dong Z, Zhang J, Lee BH, Li H, Du G, Chen J.
J MOL CATAL B-ENZYM  2013;93:57-64. (IF 2.269)
68. Wang J, Wang D, Li Y, Gao Y, Wang S, Zuo H, Xu X, Wang S, Peng R.
RENAL FAILURE 2013;35(5):624-32. (IF 1.985)
69. Yang K, Liu Y, Liu Z, Liu J, Liu X, Chen X, Li C, Zeng Y.
SCI REP-UK 2013;3:2089. (IF 3.998)
70. Miao Y, Zhou J, Zhao M, Liu J, Sun L, Yu X, He X, Pan X, Zang W.
CELL PHYSIOL BIOCHEM 2013;31(2-3):189-98. (IF 5.5)
72. Wei X, Xi T, Zhang C, Huang W, Rahaman MN, Lu L.
Springer Berlin Heidelberg 2013;39:1957-1960.
75. Chen L, Kang B, Ling J.
Journal of Nanoparticle Research 2013 Feb;15:1507. (IF 2.009)
78. Ma J, Zhang B, Liu S, Xie S, Yang Y, Ma J, Deng Y, Wang W, Xu L, Li R, Zhang L, Yu C, Shi W.
PLoS One 2013 May 31;8(5):e64912. (IF 2.74)
79. Ma W, Kang F, Wang Z, Yang W, Li G, Ma X, Li G, Chen K, Zhang Y, Wang J.
Amino Acids 2013 May;44(5):1337-45. (IF 3.063)
80. Li H, Zhang L, Cui Y, Luo X, Xue C, Wang S.
WORLD J MICROB BIOT 2013 May;29(5):939-47. (IF 2.477)
81. Yang Y, Gu C, Liao Y, Luo Q, Hu X, Zhang W, Shao H, Cheng G.
PLoS One 2013 Jun 3;8(6):e65901. (IF 2.74)
82. Liu YR, Sun B, Zhao XL, Gu Q, Liu ZY, Dong XY, Che N, Mo J.
Melanoma Res 2013 Aug;23(4):243-53. (IF 2.75)
84. Ma KL, Gao JH, Huang ZQ, Zhang Y, Kuang DX, Jiang QF, Han YY, Li C, Wang WG, Huang XY, Xu J, Tong PF, Yin XX, Dai JJ.
Neurochem Res 2013 Sep;38(9):1935-1940. (IF 3.038)
85. Li K, Zhang L, Xiang X, Gong S, Ma L, Xu L, Wang G, Liu Y, Ji X, Liu S, Chen P, Zeng H, Li J.
Ir J Med Sci 2013 Dec;182(4):573-583.
86. Hao Y, Ren J, Liu C, Li H, Liu J, Yang Z, Li R, Su Y.
BASIC CLIN PHARMACOL 2014 Mar;114(3):271-80. (IF 2.651)
87. Li L, Zhao F, Lu J, Li T, Yang H, Wu C, Liu Y.
PLoS One 2014 Apr 23;9(4):e95912. (IF 2.74)
88. Yang Y, Qiu Y, Wang W, Xiao W, Liang H, Zhang C, Yang H, Teitelbaum DH, Sun LH, Yang H.
INT J CLIN EXP PATHO 2014 Apr 15;7(5):2006-18. (IF 0.252)
91. Zhang FF, Zhu YF, Zhao QN, Yang DT, Dong YP, Jiang L, Xing WX, Li XY, Xing H, Shi M, Chen Y, Bruce IC, Jin J, Ma X.
Eur J Pharmacol 2014 Sep 5;738:83-90. (IF 3.263)
92. Li M, Sun L, Luo Y, Xie C, Pang Y, Li Y.
Int J Mol Med 2014 Sep;34(3):705-14. (IF 3.098)
93. Li R, Kou X, Tian J, Meng Z, Cai Z, Cheng F, Dong C.
Chemosphere 2014 Oct;112:296-304. (IF 5.778)
94. Jiang L, Zhao MN, Liu TY, Wu XS, Weng H, Ding Q, Shu YJ, Bao RF, Li ML, Mu JS, Wu WG, Ding QC, Cao Y, Hu YP, Shen BY, Tan ZJ, Liu YB.
TUMOR BIOL  2014 Nov;35(11):10931-10941. (IF 3.65)
97. Tan M, Tang C, Zhang Y, Cheng Y, Cai L, Chen X, Gao Y, Deng Y, Pan M.
FREE RADICAL RES 2015;49(8):935-45. (IF 2.839)
98. Xing Y, Yang D, Lu J, Dong DL.
BIOCHEM BIOPH RES CO 2015 Jan 9;456(2):605-9. (IF 2.985)
99. Zhong L, Wang L, Xu L, Liu Q, Jiang L, Zhi Y, Lu W, Zhou P.
Biometals 2015 Feb;28(1):113-22. (IF 2.479)
100. Zhong L, Wang L, Xu L, Liu Q, Jiang L, Zhi Y, Lu W, Zhou P.
Biol Trace Elem Res 2015 Mar;164(1):130-8. (IF 2.639)
101. Zhu Y, Pan Q, Meng H, Jiang Y, Mao A, Wang T, Hua D, Yao X, Jin J, Ma X.
Pharmacol Res 2015 Mar;93:36-42. (IF 5.893)
102. Yu XD, Zheng RB, Xie JH, Su JY, Huang XQ, Wang YH, Zheng YF, Mo ZZ, Wu XL, Wu DW, Liang YE, Zeng HF, Su ZR, Huang P.
J Ethnopharmacol 2015 Mar 13;162:69-78. (IF 3.69)
103. Li H, Qin J, Jin G, Zou L, Shi J, Han X, Cheng X, Zhang X.
IN VITRO CELL DEV-AN 2015 Apr;51(4):329-35. (IF 1.665)
104. Lang J, Lan X, Liu Y, Jin X, Wu T, Sun X, Wen Q, An R.
Nucl Med Biol 2015 May;42(5):505-12. (IF 2.396)
105. Jin J, Li M, Zhao Z, Sun X, Li J, Wang W, Huang M, Huang Z.
Phytomedicine 2015 May 15;22(5):528-35. (IF 4.268)
106. Zhang Q, Bai Y, Yang Z, Tian J, Meng Z.
ENVIRON TOXICOL CHEM 2015 May;39(3):1132-8. (IF 3.152)
107. Zhuang Y, Lu Y, Li D, Sun N, Ju X.
Oncol Lett 2015 Jun;9(6):2833-2838. (IF 2.311)
108. Zheng G, Lyu J, Liu S, Huang J, Liu C, Xiang D, Xie M, Zeng Q.
Int J Mol Med 2015 Jun;35(6):1525-36. (IF 3.098)
110. Qin B, Cao Y, Yang H, Xiao B, Lu Z.
Mol Cell Biochem 2015 Jul;405(1-2):115-24. (IF 2.795)
111. Xue H, Gan F, Zhang Z, Hu J, Chen X, Huang K.
Int J Biol Macromol 2015 Jul 29;81:22-30. (IF 5.162)
112. Tang F, Xing XW, Chu JM, Yuan Q, Zhou X, Feng YQ, Yuan BF.
Analyst 2015 Jul 7;140(13):4636-41. (IF 3.978)
113. Zhang J, Xie X, Pan H, Wu Z, Lu W, Yang G.
Shock 2015 Jul;44(1):65-71. (IF 2.96)
115. Wang ZH, Zhang JL, Duan YL, Zhang QS, Li GF, Zheng DL.
Biomed Pharmacother 2015 Aug;74:252-6. (IF 4.545)
116. Ouyang Z, Cao W, Zhu S, Liu X, Zhong Z, Lai X, Xiao C, Jiang S, Wang Y.
Mol Med Rep 2015 Aug;12(2):2814-20. (IF 2.1)
118. Zhang L, Li Z, Gai F, Wang Y.
Mol Med Rep 2015 Aug;12(2):3107-14. (IF 2.1)
119. Hao Y, Huang J, Gu Y, Liu C, Li H, Liu J, Ren J, Yang Z, Peng S, Wang W, Li R.
TOXICOL APPL PHARM  2015 Sep 15;287(3):306-15. (IF 3.616)
120. Pan S, Hu J, Zheng T, Liu X, Ju Y, Xu C.
Cytotechnology 2015 Oct;67(5):821-829. (IF 1.777)
121. Zhu D, Wang H, Zhang J, Zhang X, Xin C, Zhang F, Lee Y, Zhang L, Lian K, Yan W, Ma X, Liu Y, Tao L.
J Mol Cell Cardiol 2015 Oct;87:138-47. (IF 4.133)
122. Wang Y, Zang W, Du Y, Chen X, Zhao G.
SCI REP-UK 2015 Nov 3;5:15986. (IF 3.998)
123. Jiang Y, Fu R, Zhao J, Wu D, Qiao G, Li R, Zhang J.
Mol Med Rep 2015 Nov;12(5):6605-11. (IF 2.1)
124. Wang H, Pan J, Chen H, Yuan L.
MOL THER-METH CLIN D 2016;1445:279-87. (IF 4.533)
125. An F, Wang S, Yuan D, Gong Y, Wang S.
EVID-BASED COMPL ALT 2016;2016:3401269. (IF 1.813)
128. Liu S, Zhao B, Shi H, Liang Q, Fu Y, Yang Z, Xu L, Wang Y, Bian Q.
EVID-BASED COMPL ALT 2016;2016:1042489. (IF 1.813)
129. Bao W, Gu Y, Ta L, Wang K, Xu Z.
Mol Med Rep 2016 Jan;13(1):796-804. (IF 2.1)
130. Tu Q, Xiong Y, Fan L, Qiao B, Xia Z, Hu L, Wang Y, Peng G, Ye Q.
Mol Med Rep 2016 Jan;13(1):753-61. (IF 2.1)
131. Tan H, He Q, Gong G, Wang Y, Li J, Wang J, Zhu D, Wu X.
Int J Oncol 2016 Jan;48(1):181-90. (IF 3.899)
132. Hu Y, Chen F, Liu F, Liu X, Huang N, Cai X, Sun Y, Li A, Luo R.
Mol Med Rep 2016 Jan;13(1):605-12. (IF 2.1)
134. Li X, Zhen Z, Tang G, Zheng C, Yang G.
Mol Cells 2016 Feb;39(2):103-10. (IF 4.081)
135. Chu Y, Gao S, Wang T, Yan J, Xu G, Li Y, Niu H, Huang R, Wu S.
ONCOTARGET 2016 Feb 16;7(7):8295-309. (IF 5.168)
136. Liu Z, Dou W, Zheng Y, Wen Q, Qin M, Wang X, Tang H, Zhang R, Lv D, Wang J, Zhao S.
Mol Med Rep 2016 Feb;13(2):1717-24. (IF 2.1)
137. Zhu B, Wang Q, Shi X, Guo Y, Xu T, Zhou B.
Chemosphere 2016 Feb;144:1646-54. (IF 5.778)
138. Feng Y, Fang W, Li C, Guo H, Li Y, Long X.
J Oral Pathol Med 2016 Feb;45(2):148-52. (IF 2.495)
139. Huang D, Li Y, Cui F, Chen J, Sun J.
CARBOHYD POLYM 2016 Feb 10;137:701-8. (IF 7.182)
140. Xu XY, Chai JJ, Chen YP, Rui HL, Wang YY, Dong HR, Man YL, Cheng H.
PLoS One 2016 Feb 18;11(2):e0149242. (IF 2.74)
143. He X, Shi X, Puthiyakunnon S, Zhang L, Zeng Q, Li Y, Boddu S, Qiu J, Lai Z, Ma C, Xie Y, Long M, Du L, Huang SH, Cao H.
J Biomed Sci 2016 Feb 20;23:28. (IF 5.762)
144. Xiao J, Huang Y, Li X, Li L, Yang T, Huang L, Yang L, Jiang H, Li H, Li F.
Neurosci Bull 2016 Feb;32(1):99-107. (IF 4.326)
146. Xie D, Wu X, Lan L, Shangguan F, Lin X, Chen F, Xu S, Zhang Y, Chen Z, Huang K, Wang R, Wang L, Song X, Liu Y, Lu B.
ONCOTARGET 2016 Mar 8;7(10):11609-24. (IF 5.168)
148. Ji YM, Zhou XF, Zhang J, Zheng X, Li SB, Wei ZQ, Liu T, Cheng DL, Liu P, Song K, Tan T, Zhu H, Guo JL.
ONCOTARGET 2016 Mar 22;7(12):14188-98. (IF 5.168)
149. Tang B, Xie R, Qin Y, Xiao YF, Yong X, Zheng L, Dong H, Yang SM.
ONCOTARGET 2016 Mar 8;7(10):11364-79. (IF 5.168)
150. Ma M, Bai J, Ling Y, Chang W, Xie G, Li R, Wang G, Tao K.
Mol Med Rep 2016 Mar;13(3):2850-6. (IF 2.1)
151. Han T, Jiao F, Hu H, Yuan C, Wang L, Jin ZL, Song WF, Wang LW.
ONCOTARGET 2016 Mar 8;7(10):11194-207. (IF 5.168)
153. Huang Y, Zhou J, Huang Y, He J, Wang Y, Yang C, Liu D, Zhang L, He F.
Cancer Lett 2016 Apr 1;373(1):57-66. (IF 7.36)
156. Li SG, Xu SZ, Niu Q, Ding YS, Pang LJ, Ma RL, Jing MX, Wang K, Ma XM, Feng GL, Liu JM, Zhang XF, Xiang HL, Li F.
Hum Exp Toxicol 2016 May;35(5):491-500. (IF 2.067)
157. Yu Q, Shen W, Zhou H, Dong W, Gao D.
Mol Med Rep 2016 May;13(5):4469-74. (IF 2.1)
158. Zhou J, Li X, Wu M, Lin C, Guo Y, Tian B.
Oncol Res 2016 May;23(6):303-309. (IF 4.949)
160. Liu JE, Ren B, Tang L, Tang QJ, Liu XY, Li X, Bai X, Zhong WP, Meng JX, Lin HM, Wu H, Chen JY, Zhong SL.
SCI REP-UK 2016 May 23;6:26544. (IF 3.998)
161. Wang H, Yu Y, Li J, Wu H, Sun J, Zhang Z, Geng L, Yu X, Liu Z.
Drug Chem Toxicol 2016 May 5:1-11. (IF 2.405)
163. Xue L, Zhu Z, Wang Z, Li H, Zhang P, Wang Z, Chen Q, Chen H, Chong T.
Biosci Trends 2016 May 23;10(2):133-9. (IF 1.553)
164. Li X, Song Y, Zhang P, Zhu H, Chen L, Xiao Y, Xing Y.
TUMOR BIOL  2016 Jun;37(6):7599-613. (IF 3.65)
165. Pan L, Liu C, Kong Y, Piao Z, Cheng B.
CLIN HEMORHEOL MICRO 2016 Jun 16. [Epub ahead of print] (IF 1.741)
166. Li JZ, Tang XN, Li TT, Liu LJ, Yu SY, Zhou GY, Shao QR, Sun HP, Wu C, Yang Y.
Exp Ther Med 2016 Jun;11(6):2407-2412. (IF 1.785)
167. Yin S, Li M, Rao X, Yao X, Zhong Q, Wang M, Wang J, Peng Y, Tang J, Hu F, Zhao Y.
SCI REP-UK 2016 Jun 8;6:27369. (IF 3.998)
169. Guan H, Dai Z, Ma Y, Wang Z, Liu X, Wang X.
Int J Mol Med 2016 Jun;37(6):1643-51. (IF 3.098)
170. Zhang Y, Zhao X, Chang Y, Zhang Y, Chu X, Zhang X, Liu Z, Guo H, Wang N, Gao Y, Zhang J, Chu L.
TOXICOL APPL PHARM  2016 Jun 15;301:50-60. (IF 3.616)
172. Yang H, Zhai C, Yu X, Li Z, Tang W, Liu Y, Ma X, Zhong X, Li G, Wu D, Ma L.
PROTEIN EXPRES PURIF 2016 Jun;122:38-44. (IF 1.513)
173. Zhang L, Jin J, Yao J, Yue Z, Wei Y, Yang W, Fu S, Li W.
Neurocrit Care 2016 Jun;24(3):459-71. (IF 2.72)
174. Liu H, Xu W, Chang X, Qin T, Yin Y, Yang Q.
ONCOTARGET 2016 Jul 5;7(27):40978-40991. (IF 5.168)
175. Xu G, Zou WQ, Du SJ, Wu MJ, Xiang TX, Luo ZG.
Life Sci 2016 Jul 15;157:1-11. (IF 3.647)
176. Zhang H, Li D, Li Z, Song Y.
RENAL FAILURE 2016 Jul;38(6):961-9. (IF 1.985)
177. Wang Z, Wang X, Li J, Yang C, Xing Z, Chen R, Xu F.
Mol Med Rep 2016 Jul;14(1):1026-32. (IF 2.1)
178. Fu YY, Chen KL, Li HX, Zhou GH.
Mol Cell Biochem 2016 Jul;418(1-2):39-48. (IF 2.795)
179. Chen M, Yin H, Bai P, Miao P, Deng X, Xu Y, Hu J, Yin J.
TOXICOL APPL PHARM  2016 Jul 15;303:11-20. (IF 3.616)
180. Zhou G, Xiao W, Xu C, Hu Y, Wu X, Huang F, Lu X, Shi C, Wu X.
Tob Induc Dis 2016 Jul 19;14:24. (IF 1.434)
181. Lu J, Zhang Q, Tan D, Luo W, Zhao H, Ma J, Liang H, Tan Y.
Int J Mol Med 2016 Jul;38(1):105-12. (IF 3.098)
182. Mao M, Wang W.
Mol Med Rep 2016 Jul;14(1):881-7. (IF 2.1)
183. Nassar W, El-Ansary M, Sabry D, Mostafa MA, Fayad T, Kotb E, Temraz M, Saad AN, Essa W, Adel H.
Biomater Res 2016 Aug 5;20:21.
184. Zhu L, Huang F, Deng G, Nie W, Huang W, Xu H, Zheng S, Yi Z, Wan T.
ONCOTARGETS THER 2016 Aug 24;9:5297-305. (IF 3.337)
185. Wang P, Wang W, Shi Q, Zhao L, Mei F, Li C, Zuo T, He X.
Mol Med Rep 2016 Aug;14(2):1123-31. (IF 2.1)
186. Han R, Huang S, Bao Y, Liu X, Peng X, Chen Z, Wang Q, Wang J, Zhang Q, Wang T, Zheng D, Yang W.
Oncol Lett 2016 Aug;12(2):1367-1372. (IF 2.311)
187. Guo L, Gao Z, Zhang L, Guo F, Chen Y, Li Y, Huang C.
Pharm Biol 2016 Aug;54(8):1312-25. (IF 2.971)
189. Zhang XQ, Mu JW, Wang HB, Jolkkonen J, Liu TT, Xiao T, Zhao M, Zhang CD, Zhao CS.
Mol Med Rep 2016 Sep;14(3):2231-7. (IF 2.1)
190. Zhou SH, Liu Y, Zhao YJ, Chi Z, Chi ZM, Liu GL.
APPL MICROBIOL BIOT 2016 Sep;100(18):8063-74. (IF 3.53)
192. Zhang QS, Wang ZH, Zhang JL, Duan YL, Li GF, Zheng DL.
Biomed Pharmacother 2016 Oct;83:153-159. (IF 4.545)
194. Zhang GM, Deng MT, Zhang YL, Fan YX, Wan YJ, Nie HT, Wang ZY, Wang F, Lei ZH.
J Bioenerg Biomembr 2016 Oct;48(5):493-507. (IF 2.524)
195. Wang Y, Liu Q, Xu Y, Zhang Y, Lv Y, Tan Y, Jiang N, Cao G, Ma X, Wang J, Cao Z, Yu B, Kou J.
Int J Biol Sci 2016 Oct 25;12(11):1341-1356. (IF 4.858)
196. Zhang H, Su W, Ying Z, Chen Y, Zhou L, Li Y, Zhang J, Zhang L, Wang T.
Eur J Nutr 2016 Oct 8. [Epub ahead of print] (IF 4.664)
197. Liu S, Hu C, Wang Y, Shi G, Li Y, Wu H.
Oncol Rep 2016 Oct;36(4):2398-404. (IF 3.417)
199. Ji YY, Ma YJ, Wang JW.
J PHOTOCH PHOTOBIO B 2016 Oct;163:366-73. (IF 4.383)
200. Wang H, Liu Z, Zhang W, Yuan Z, Yuan H, Liu X, Yang C, Guan W.
Biol Res 2016 Oct 24;49(1):42. (IF 3.092)
201. Zhang JF, Yan XM, Lan B, Lei YR, Li XH, Gao S, Guo YF, Guo F.
BIOCHEM BIOPH RES CO 2016 Oct 14;479(2):159-165. (IF 2.985)
202. Chu S, Hu L, Wang X, Sun S, Zhang T, Sun Z, Shen L, Jin S, He B.
RENAL FAILURE 2016 Nov;38(10):1717-1725. (IF 1.985)
203. Shen M, Jiang Y, Guan Z, Cao Y, Sun SC, Liu H.
SCI REP-UK 2016 Nov 30;6:38090. (IF 3.998)
204. Sun H, Zhou L, Chen X, Han X, Wang R, Liu H.
Biopolymers 2016 Nov;105(11):802-10. (IF 1.854)
205. Yuan Q, Bu XY, Yan ZY, Liu XZ, Wei ZY, Ma CX, Qu MQ.
Exp Ther Med 2016 Nov;12(5):3275-3281. (IF 1.785)
206. Li R, Guo K, Liu C, Wang J, Tan D, Han X, Tang C, Zhang Y, Wang J.
BMC Vet Res 2016 Nov 15;12(1):255. (IF 1.835)
207. Chen C, Li P, Li Y, Yao G, Xu JH.
Oncol Lett 2016 Nov;12(5):3571-3578. (IF 2.311)
208. Zou X, Gu D, Zhang G, Zhong L, Cheng Z, Liu G, Zhu Y.
Hum Gene Ther 2016 Nov;27(11):926-935. (IF 4.273)
209. Peng W, Wang Z, Fan H.
Pathol Oncol Res 2016 Dec 24. doi: 10.1007/s12253-016-0172-4. [Epub ahead of print] (IF 2.826)
210. Li JZ, Xie MQ, Mo D, Zhao XF, Yu SY, Liu LJ, Wu C, Yang Y.
Exp Ther Med 2016 Dec;12(6):3507-3514. (IF 1.785)
212. Li P, Zheng X, Shou K, Niu Y, Jian C, Zhao Y, Yi W, Hu X, Yu A.
Am J Transl Res 2016 Dec 15;8(12):5370-5385. (IF 3.375)
213. Chen H, Wang B, Wang C, Cao W, Zhang J, Ma Y, Hong Y, Fu S, Wu F, Ying W.
Int J Physiol Pathophysiol Pharmacol 2016 Dec 25;8(4):140-145.
214. Zang X, Zhang J, Zhou Y, Chen Q, Peng Y, Sun J, Liu J, Liu W, Wang G, Zhou F.
Biomed Chromatogr 2016 Dec;30(12):1908-1914. (IF 1.728)
215. Yu C, Yu X, Zhu HW, Li X, Huang LH, Li ZQ, Han D, Huang H.
Mol Med Rep 2016 Dec;14(6):5507-5513. (IF 2.1)
216. Zhang Y, Li RM, Wang C, Liu N, Lv S, Xiong JY.
Mol Med Rep 2016 Dec;14(6):5760-5766. (IF 2.1)
217. Li R, Song J, Wu W, Wu X, Su M.
Gene 2016 Dec 31;595(2):168-174. (IF 2.984)
218. Pan L, Liu C, Kong Y, Piao Z, Cheng B.
CLIN HEMORHEOL MICRO 2017;65(1):31-41. (IF 1.741)
219. Meng F, Li J, Rao Y, Wang W, Fu Y.
EVID-BASED COMPL ALT 2017;2017:7480980. (IF 1.813)
220. Li C, Liu X, Liu Q, Li S, Li Y, Hu H, Shao J.
Adv Exp Med Biol 2017;975:907-916. (IF 2.45)
221. Zhou J, Ni M, Liu X, Ren Z, Zheng Z.
MED SCI MONITOR 2017 Jan 31;23:555-562. (IF 1.918)
222. Zhou L, Liu J, Dong D, Wei C, Wang R.
Am J Transl Res 2017 Jan 15;9(1):184-196. (IF 3.375)
223. Zhang B, Chang M, Wang J, Liu Y.
Biomed Pharmacother 2017 Jan 16;88:173-180. (IF 4.545)
224. Wang Y, Sun L, Song Z, Wang D, Bao Y, Li Y.
Mol Immunol 2017 Jan 5;82:94-103. (IF 3.641)
225. Chen X, Yang H, Zhang S, Wang Z, Ye F, Liang C, Wang H, Fang Z.
BIOCHEM BIOPH RES CO 2017 Jan 1;482(1):43-49. (IF 2.985)
226. Wu M, Pan C, Chen Z, Jiang L, Lei P, Yang M.
ENVIRON SCI POLLUT R 2017 Jan 12.doi: 10.1007/s11356-016-8351-0. [Epub ahead of print] (IF 3.056)
227. Qi Y, Dou DQ, Jiang H, Zhang BB, Qin WY, Kang K, Zhang N, Jia D.
Planta Med 2017 Jan;83(1-02):51-56. (IF 2.687)
228. Wang C, Yang J, Zhu L, Yan L, Lu D, Zhang Q, Zhao M, Li Z.
Chemosphere 2017 Feb;168:568-577. (IF 5.778)
231. Wang C, Yang J, Zhu L, Yan L, Lu D, Zhang Q, Zhao M, Li Z.
Chemosphere 2017 Feb;168:568-577. (IF 5.778)
233. Ke M, Mo L, Li W, Zhang X, Li F, Yu H.
FEBS Open Bio 2017 Feb 23;7(4):577-586. (IF 2.231)
234. Zhang JX, Wang R, Xi J, Shen L, Zhu AY, Qi Q, Wang QY, Zhang LJ, Wang FC, Lü HZ, Hu JG.
Int J Mol Med 2017 Mar;39(3):603-612. (IF 3.098)
235. Dai Y, Duan H, Duan C, Zhu H, Zhou R, Pei H, Shen L.
ONCOTARGETS THER 2017 Mar 14;10:1603-1611. (IF 3.337)
236. Shao Y, Li C, Xu W, Zhang P, Zhang W, Zhao X.
Front Immunol 2017 Mar 13;8:263. (IF 5.085)
237. Zhang L, Fang Y, Xu XF, Jin DY.
Mol Med Rep 2017 Mar;15(3):1195-1203. (IF 2.1)
239. Wang T, Ning K, Lu TX, Sun X, Jin L, Qi X, Jin J, Hua D.
Cancer Sci 2017 Mar;108(3):448-454. (IF 4.966)
240. Fu S, Xu H, Gu M, Liu C, Wang Q, Wan X, Chen Y, Chen Q, Peng Y, Cai Z, Zhou J, Wang Z.
SCI REP-UK 2017 Mar 3;7:43771. (IF 3.998)
241. Wang L, Shen M, Guo X, Wang B, Xia Y, Wang N, Zhang Q, Jia L, Wang X.
SCI REP-UK 2017 Mar 16;7:44265. (IF 3.998)
243. Wang S, Zhang X, Guo Y, Rong H, Liu T.
ONCOTARGET 2017 Apr 11;8(15):24449-24456. (IF 5.168)
244. Zhang S, Wang R, Su H, Wang B, Sizhu S, Lei Z, Jin M, Chen H, Cao J, Zhou H.
Int J Mol Sci 2017 Apr 3;18(4). pii: E749. (IF 4.556)
245. Zhang B, Chang M, Wang J, Liu Y.
Biomed Pharmacother 2017 Apr;88:173-180. (IF 4.545)
246. Liu W, Zhang Q, Zhang J, Pan W, Zhao J, Xu Y.
Cell Biosci 2017 Apr 21;7:19. (IF 5.026)
248. Jiang XH, Xie YT, Cai YP, Ren J, Ma T.
BMC Microbiol 2017 May 25;17(1):124. (IF 2.989)
249. Geng Y, Hu Y, Wang H, Shi S, Shi J, Qiu Z.
Pak J Pharm Sci 2017 May;30(3(Special)):1089-1094. (IF 0.562)
250. Zhang W, Wang P, Wang B, Ma B, Wang J.
Biologicals 2017 May;47:1-10. (IF 1.801)
252. Tao Y, Han T, Zhang T, Sun C.
Biomed Pharmacother 2017 May;89:1370-1377. (IF 4.545)
253. Wu Y, Feng J, Hu W, Zhang Y.
Oncol Lett 2017 May;13(5):3335-3341. (IF 2.311)
254. Wang X, Li G, Liu Y, Yu W, Sun Q.
Biomed Rep. 2017 May;6(5):519-524.
256. Wu J, Yang L, Xie P, Yu J, Yu T, Wang H, Maimaitili Y, Wang J, Ma H, Yang Y, Zheng H.
Front Physiol 2017 Jun 13;8:395. (IF 3.367)
257. Ning K, Wang T, Sun X, Zhang P, Chen Y, Jin J, Hua D.
J Surg Oncol 2017 Jun;115(8):932-940. (IF 2.771)
258. Wu L, Zhang YS, Ye ML, Shen F, Liu W, Hu HS, Li SW, Wu HW, Chen QH, Zhou WB.
Exp Ther Med 2017 Jun;13(6):3529-3534. (IF 1.785)
259. Zhang G, Yang Y, Huang Y, Zhang L, Ling Z, Zhu Y, Wang F, Zou X, Chen M.
Biomed Pharmacother 2017 Jun;90:473-478. (IF 4.545)
260. Shen L, Zhang P, Zhang S, Xie L, Yao L, Lang W, Lian J, Qin W, Zhang M, Ji L.
Exp Ther Med 2017 Jun;13(6):3021-3031. (IF 1.785)
261. Peng X, Dai Z, Lei Q, Liang L, Yan S, Wang X.
Exp Ther Med 2017 Jun;13(6):3267-3274. (IF 1.785)
262. Wu LY, Ye ZN, Zhou CH, Wang CX, Xie GB, Zhang XS, Gao YY, Zhang ZH, Zhou ML, Zhuang Z, Liu JP, Hang CH, Shi JX.
Front Mol Neurosci 2017 Jun 6;10:175. (IF 4.057)
266. Peng W, Wang Z, Fan H.
Pathol Oncol Res 2017 Jul;23(3):651-656. (IF 2.826)
267. Zhi-Guo Hou, Yuan Wang, Kaimin Hui, Wen-Hong Fang, Shu Zhao, Jing-Xiao Zhang, Hongyu Ma, Xin-Cang Li
Dev Comp Immunol. doi: 10.1016/j.dci.2017.02.009. (IF 3.192)
268. Li M, Wang S, Wang S, Zhang L, Wu D, Yang R, Ji A, Li Y, Wang J.
Exp Ther Med 2017 Aug;14(2):1732-1738. (IF 1.785)
269. Li Y, Zhang H.
Food Funct 2017 Aug 1;8(8):2935-2944. (IF 4.171)
270. Li Z, Zhang W.
Mol Med Rep 2017 Aug;16(2):1055-1062. (IF 2.1)
271. Chang M, Qiao L, Li B, Wang J, Zhang G, Shi W, Liu Z, Gu N, Di Z, Wang X, Tian Y.
Oncol Rep 2017 Aug;38(2):1251-1258. (IF 3.417)
272. Zhang GM, Deng MT, Lei ZH, Wan YJ, Nie HT, Wang ZY, Fan YX, Wang F, Zhang YL.
Reproduction 2017 Aug;154(2):111-122. (IF 3.206)
273. Wu RX, Yu Y, Yin Y, Zhang XY, Gao LN, Chen FM.
J TISSUE ENG REGEN M 2017 Aug;11(8):2261-2275. (IF 3.078)
275. Yang L, Dai J, Li F, Cheng H, Yan D, Ruan Q.
SCI REP-UK 2017 Sep 19;7(1):11846. (IF 3.998)
276. Zeng X, Li X, Xu C, Jiang F, Mo Y, Fan X, Li Y, Jiang Y, Li D, Huang M, Bi H.
Acta Pharm Sin B 2017 Sep;7(5):583-592. (IF 7.097)
277. Zhang S, Li X, Xie F, Liu K, Liu H, Xie J.
ENVIRON TOXICOL CHEM 2017 Sep;54:40-47. (IF 3.152)
278. Yu Z, Ju Y, Liu H.
Mol Med Rep 2017 Sep;16(3):3395-3400. (IF 2.1)
279. Meng J, Wang W, Li L, Yin Q, Zhang G.
SCI REP-UK 2017 Sep 15;7(1):11716. (IF 3.998)
280. Yang L, Yang Z, Li D, Liu Z, Zou Q, Yuan Y, Xu H.
Pathol Oncol Res 2017 Sep 18. doi: 10.1007/s12253-017-0284-5. [Epub ahead of print] (IF 2.826)
281. Tao Y, Sun C, Zhang T, Song Y.
Oncol Rep 2017 Sep;38(3):1806-1814. (IF 3.417)
282. Zou B, Wang H, Liu Y, Qi P, Lei T, Sun M, Wang Y.
Oncol Rep 2017 Sep;38(3):1431-1441. (IF 3.417)
283. Jiang L, Zhao YD, Chen WX.
MED SCI MONITOR 2017 Oct 24;23:5070-5082. (IF 1.918)
285. Zhou D, Xie M, He B, Gao Y, Yu Q, He B, Chen Q.
Mol Med Rep 2017 Oct;16(4):5129-5136. (IF 2.1)
286. Qiao YJ, Qiao Y, Zou L, Wu XS, Liu JH.
Bioelectrochemistry 2017 Oct;117:34-39. (IF 4.722)
287. Xiong Y, Zhang Y, Xin N, Yuan Y, Zhang Q, Gong P, Wu Y.
J STEROID BIOCHEM 2017 Nov;174:153-160. (IF 3.813)
288. Ouyang J, Pan X, Hu Z.
Exp Ther Med 2017 Nov;14(5):5193-5199. (IF 1.785)
289. Cheng C, Zhang H, Li Y, Zhou Y, Lu W, Yao L.
Int J Biol Macromol 2017 Nov;104(Pt A):778-787. (IF 5.162)
290. Wang KF, Sui KY, Guo C, Liu CZ.
Int J Biol Macromol 2017 Nov;104(Pt A):377-383. (IF 5.162)
291. Li Z, Liu M, Chen LK, Li GZ.
Biomed Environ Sci 2017 Nov;30(11):783-791. (IF 2.656)
292. Tan P, Peng M, Liu D, Guo H, Mai K, Nian R, Macq B, Ai Q.
FISH SHELLFISH IMMUN 2017 Nov;70:381-390. (IF 3.298)
294. Zhang L, Wang X, Wang R, Zheng X, Li N, Li H, Cao X, Zhou B, Lin Y, Yang L.
Mol Med Rep 2017 Dec;16(6):8549-8555. (IF 2.1)
295. Meng L, Wang X, Liao W, Liu J, Liao Y, He Q.
Oncol Rep 2017 Dec;38(6):3327-3334. (IF 3.417)
296. Ling L, Feng X, Wei T, Wang Y, Wang Y, Zhang W, He L, Wang Z, Zeng Q, Xiong Z.
Stem Cell Res Ther 2017 Dec 19;8(1):283. (IF 5.116)
297. An D, Guo Y, Bao J, Luo X, Liu Y, Ma B, Gao M, Wang J.
Res Vet Sci 2017 Dec;115:125-131. (IF 1.892)
298. Pan CL, Yao SC, Xiong WJ, Luo SZ, Wang YL, Wang AQ, Xiao D, Zhan J, He LF.
Front Physiol 2017 Dec 21;8:1037. (IF 3.367)
299. Li C, Zeng X, Liu Z, Li F, Wang K, Wu B
CELL PHYSIOL BIOCHEM. 2018;45(1):366-377. (IF 5.5)
300. Yang X, Ding Y, Yang M, Yu L, Hu Y, Deng Y
KIDNEY BLOOD PRESS R. 2018;43(2):616-627. (IF 1.898)
301. Liu D, Wu M, Li L, Gao X, Yang B, Mei S, Fu L, Mei C
BRIT J NUTR. 2018 Jan;119(1):22-29. (IF 3.334)
302. Zhang Y, Xiong Y, Chen X, Chen C, Zhu Z, Li L.
Int Immunopharmacol 2018 Jan;54:320-328. (IF 3.943)
303. Gao F, Xiang HC, Li HP, Jia M, Pan XL, Pan HL, Li M.
Brain Behav Immun 2018 Jan;67:91-100. (IF 6.633)
305. Zhang Y, Yang Z, Chen Y, Li R, Geng H, Dong W, Cai Z, Dong C.
ENVIRON SCI POLLUT R 2018 Jan;25(2):1742-1751. (IF 3.056)
307. Wang D, Rai B, Qi F, Liu T, Wang J, Wang X, Ma B.
Oncol Rep 2018 Jan;39(1):31-44. (IF 3.417)
308. Zhang T, Li CY, Jia JJ, Chi JS, Zhou D, Li JZ, Liu XM, Zhang J, Yi L
Curr Med Sci. 2018 Feb;38(1):144-152. (IF 1.273)
309. Hou WL, Yin J, Alimujiang M, Yu XY, Ai LG, Bao YQ, Liu F, Jia WP.
J Cell Mol Med 2018 Feb;22(2):1316-1328. doi: 10.1111/jcmm.13432. Epub 2017 Nov 6. (IF 4.486)
310. Wang D, Dai W, Wu J, Wang J.
PROTEIN EXPRES PURIF 2018 Feb;142:16-24. (IF 1.513)
311. Zhang B, Liu Y, Li Y, Zhe X, Zhang S, Zhang L.
Mol Med Rep 2018 Feb;17(2):2757-2763. (IF 2.1)
312. Hu X, Ji X, Yang M, Fan S, Wang J, Lu M, Shi W, Mei L, Xu C, Fan X, Hussain M, Du J, Wu J, Wu X.
J Bone Miner Res 2018 May;33(5):945-958. doi: 10.1002/jbmr.3380. Epub 2018 Feb 15. (IF 5.854)
313. Zhang S, Jiang S, Wang H, Di W, Deng C, Jin Z, Yi W, Xiao X, Nie Y, Yang Y.
FREE RADICAL BIO MED 2018 Feb 1;115:18-30. (IF 6.17)
314. Yang Y, Lei T, Du S, Tong R, Wang H, Yang J, Huang J, Sun M, Wang Y, Dong Z
Int J Oncol. 2018 Mar;52(3):709-720. (IF 3.899)
315. Ouyang G, Xiong L, Liu Z, Lam B, Bui B, Ma L, Chen X, Zhou P, Wang K, Zhang Z, Huang H, Miao X, Chen W, Wen Y
PHOTODIAGN PHOTODYN. 2018 Mar;21:396-403. (IF 2.894)
316. Liu C, Li C, Deng Z, Du E, Xu C
Neuroscience. 2018 Mar 15;374:214-222. (IF 3.056)
317. Zhao W, Li Z, Ping P, Wang G, Yuan X, Sun F.
J Cell Mol Med 2018 Mar;22(3):1755-1768. doi: 10.1111/jcmm.13457. Epub 2017 Nov 23. (IF 4.486)
318. Tian BM, Wu RX, Bi CS, He XT, Yin Y, Chen FM.
J TISSUE ENG REGEN M 2018 Apr;12(4):961-972. doi: 10.1002/term.2511. Epub 2017 Nov 10. (IF 3.078)
319. Qi S, Wang D, Zhu L, Teng M, Wang C, Xue X, Wu L
ENVIRON SCI POLLUT R. 2018 May;25(14):14138-14147. (IF 3.056)
320. Yuan J, Zhu M, Deng S, Fan S, Xu H, Liao J, Li P, Zheng J, Zhao M, Chen J
Virus Res. 2018 May 2;250:37-42. (IF 2.934)
321. Liu L, Xu L, Zhang S, Wang D, Dong G, Chen H, Li X, Shu C, Wang R
EXP ANIM TOKYO. 2018 Jul 30;67(3):373-382. (IF 1.574)
322. Yin Z, Zhang X, Wang J, Yang L, Feng W, Chen C, Gao C, Zhang H, Zheng X, Wang P, Zhang Z
Environ Microbiol. 2018 Sep;20(9):3168-3185. (IF 4.933)
323. Wang Z, Liu F, Yu JJ, Jin JZ
Oncol Lett. 2018 Oct;16(4):4519-4525. (IF 2.311)
324. Luo C, Zhao S, Dai W, Zheng N, Wang J
BBA-PROTEINS PROTEOM. 2018 Nov;1866(11):1092-1101. (IF 2.371)
327. Song H, Xu Y, Shi L, Xu T, Fan R, Cao M, Xu W, Song J
Biomed Pharmacother. 2018 Dec;108:338-346. (IF 4.545)
328. Mu F, Liu T, Zheng H, Xie X, Lei T, He X, Du S, Tong R, Wang Y
Oncol Rep. 2018 Dec;40(6):3663-3673. (IF 3.417)
329. Gan T, Yang Y, Hu F, Chen X, Zhou J, Li Y, Xu Y, Wang H, Chen Y, Zhang M
Front Microbiol. 2018 Dec 21;9:3174. (IF 4.235)
330. Zhang H, Xie B, Zhang Z, Sheng X, Zhang S
DRUG DES DEV THER. 13:119-127. (IF 3.216)
331. Yang H, Hu J, Lu X, Wang F, Shen W, Hu W, Wang L, Chen X, Liu L
APPL MICROBIOL BIOT. 103(2):793-806. (IF 3.53)
332. Kong F, Jin J, Lv X, Han Y, Liang X, Gao Y, Duan X
Biomed Pharmacother. 109:716-725. (IF 4.545)
333. Zou W, Yang Z, Li D, Liu Z, Zou Q, Yuan Y
Appl Immunohistochem Mol Morphol. 27(1):40-47.
335. Yang Y, Li S, Sun Y, Zhang D, Zhao Z, Liu L
ONCOTARGETS THER. 12:897-906. (IF 3.337)
338. Li C, Sun Y, Yang W, Ma S, Zhang L, Zhao J, Zhao X, Wang Y
EVID-BASED COMPL ALT. 2019:7276407. (IF 1.813)
340. Yang K, Gao ZY, Li TQ, Song W, Xiao W, Zheng J, Chen H, Chen GH, Zou HY
Int J Biol Macromol. 122:95-103. (IF 5.162)
341. Yu J, Sun W, Song Y, Liu J, Xue F, Gong K, Yang X, Kang Q
CHEM-BIOL INTERACT. 300:151-158. (IF 3.723)
342. Geng F, Xie Y, Wang J, Li S, Jin Y, Ma M
J POULT SCI. 2019 Mar 1;98(3):1545-1550. (IF 0.88)
343. Wen L, Liu L, Li J, Tong L, Zhang K, Zhang Q, Li C
Brain Res Bull. 146:104-111. (IF 3.37)
344. Liu W, Guo S, Sun D, Zhu L, Zhu F, Lei CL, Sheng L, Phelps B, Wang XP
Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol. 229:69-75.
345. Wu X, Zhai X, Lai Y, Zuo L, Zhang Y, Mei X, Xiang R, Kang Z, Zhou L, Wang H
VIRUSES-BASEL. 11(3). pii: E254. (IF 3.816)
346. Zhang Y, Wu M, Dai W, Li Y, Wang X, Tan D, Yang Z, Liu S, Xue L, Lei Y
Nanoscale. 11(13):6471-6479. (IF 6.895)
347. Liu C, Zheng Y, Tang J, Wang D, Ma Z, Li S, Chang X
J Immunol Res. 2019:6587570. (IF 3.327)
348. Xie W, Liu X, Chen Q, Ma M, Yang X, Gong B, Sun T, Chen J.
Oncol Lett. 17(3):3173-3180. (IF 2.311)
349. Wang F, Li H, Lou Y, Xie J, Cao D, Huang X
Mol Med Rep. 19(4):2825-2830. (IF 2.1)
350. Yang L, Ru Y, Cai X, Yin Z, Liu X, Xiao Y, Zhang H, Zheng X, Wang P, Zhang Z
Mol Plant Pathol. 20(4):500-518. (IF 4.326)
352. Gao X, Guo M, Meng D, Sun F, Guan L, Cui Y, Zhao Y, Wang X, Gu X, Sun J, Qi S
Front Cell Neurosci. 13:145. (IF 3.921)
354. Zhao J, Rui HL, Yang M, Sun LJ, Dong HR, Cheng H.
MEDIAT INFLAMM. 2019:3172647. (IF 3.758)
355. Zhang Y, Qiu D, Li R, Liu Y, Shi S, Wang Y
Mol Med Rep. 19(5):3889-3895. (IF 2.1)
357. Gu Z, Mu H, Shen H, Deng K, Liu D, Yang M, Zhang Y, Zhang W, Mai K
COMP BIOCHEM PHYS B. 231:34-41. (IF 2.219)
358. Zhang Y, Geng Y, He J, Wu D, Zhang T, Xue L, Zhang L, He A
Am J Transl Res. 11(5):2995-3006. eCollection 2019. (IF 3.375)
359. Yao T, Zhao MM, He J, Han T, Peng W, Zhang H, Wang JY, Jiang JZ
Int J Biol Macromol. 129:538-551. (IF 5.162)
360. Yang G, Jin T, Yin S, Guo D, Zhang C, Xia X, Shi C
Food Funct. 10(5):2986-2996. (IF 4.171)
361. Zhou T, Yu L, Huang J, Zhao X, Li Y, Hu Y, Lei Y
AGING-US. 11(10):3298-3314. (IF 4.831)
363. Zhu B, He W, Hu S, Kong R, Yang L
Chemosphere. 225:705-712. (IF 5.778)
365. Bai M, Dong H, Su X, Jin Y, Sun S, Zhang Y, Yang Y, Guo H
J Med Virol. 91(6):941-948. (IF 2.021)
366. Wang F, Zhu W, Yang R, Xie W, Wang D
Mol Cell Biochem. 456(1-2):73-83. (IF 2.795)
367. Xu L, Shi L, Liu L, Liang R, Li Q, Li J, Han B, Sun D
Proteomics. 19(12):e1800387. (IF 3.254)
368. Wan D, Fu Y, Le Y, Zhang P, Ju J, Wang B, Zhang G, Wang Z, Su H, Wang L, Hou R
Stem Cells Int. 2019:1575480. (IF 3.869)
369. Sun Y, Li S, Yang L, Zhang D, Zhao Z, Gao J, Liu L
J Cancer. 10(13):2874-2884. (IF 3.565)
370. Zeng G, Lian C, Yang P, Zheng M, Ren H, Wang H
AGING-US. 11(11):3536-3550. (IF 4.831)
371. Ma HP, Chang HL, Bamodu OA, Yadav VK, Huang TY, Wu ATH, Yeh CT, Tsai SH, Lee WH
Cancers (Basel). 11(6). pii: E786.
374. Yang C, He L, Wang C, Huang Y, Wang A, Li X, Ao J
Int Immunopharmacol. 72:367-373. (IF 3.943)
375. Gao Z, Shi M, Wang Y, Chen J, Ou Y
Pathol Res Pract. 215(7):152422. (IF 2.05)
376. Lv M, Ou R, Zhang Q, Lin F, Li X, Wang K, Xu Y
DRUG DES DEV THER. 13:2371-2379. (IF 3.216)
378. Zhang Y, Chi X, Wang Z, Bi S, Wang Y, Shi F, Hu S, Wang H
Biomed Pharmacother. 116:108970. (IF 4.545)
379. Shen B, Wu F, Ye J, Liang R, Wang R, Yu R, Wu X, Shao YW, Feng J
Future Oncol. 15(22):2585-2593. (IF 2.66)
381. Li H, Zhao F, Cao F, Teng M, Yang Y, Qiu L
Environ Pollut. 251:203-211. (IF 6.792)
382. Zhang H, Zhou L, Zhou W, Xie X, Wu M, Chen Y, Hu Y, Du J, He Y, Li Y
Am J Cancer Res. 9(8):1622-1634. eCollection 2019. (IF 5.177)
383. Yang G, Zeng X, Li J, Leung CK, Zhang D, Hong S, He Y, Huang J, Li L, Li Z
Neurosci Lett. 707:134287. (IF 2.274)
385. Duan Y, Zeng J, Fan S, Liao Y, Feng M, Wang L, Zhang Y, Li Q
VIRUSES-BASEL. 11(8). pii: E756. (IF 3.816)
386. Wang Yang, Guowei Zhang, Fan Jiang, Yingfei Zeng, Peng Zou, Huihui An, Qing Chen, Xi Ling, Fei Han, Wenbin Liu, Huan Yang, Jinyi Liu, Jia Cao, Lin Ao
TOXICOL APPL PHARM . doi: 10.1016/j.taap.2019.05.004. (IF 3.616)
387. Wang J, Lin Y, Jiang T, Gao C, Wang D, Wang X, Wei Y, Liu T, Zhu L, Wang P, Qi F
Arab J Gastroenterol. 20(3):127-134. (IF 1.013)
388. Zhou J, Feng D, Zhang X, Xia C, Zhang Z, Kang J, Tan Z, Wu B
Gen Physiol Biophys. 38(5):407-416. (IF 1.07)
390. Xing Y, Zhang Z, Chi F, Zhou Y, Ren S, Zhao Z, Zhu Y, Piao D
MOL CARCINOGEN. 58(10):1795-1808. (IF 3.825)
391. Fan H, Jin X, Liao C, Qiao L, Zhao W
Pathol Res Pract. 215(11):152667. (IF 2.05)
392. Chang X, Chai Z, Zou J, Wang H, Wang Y, Zheng Y, Wu H, Liu C
Cancer Biol Med. 16(4):729-742. (IF 5.432)
394. Guo JL, Tang T, Li JH, Yang YH, Zhang L, Quan Y
Pathol Oncol Res. (IF 2.826)
395. Qiao C, Wan J, Zhang L, Luo B, Liu P, Di A, Gao H, Sun X, Zhao G
Am J Transl Res. 11(11):7074-7083. eCollection 2019. (IF 3.375)
396. Gao Y, Zhuang Z, Lu Y, Tao T, Zhou Y, Liu G, Wang H, Zhang D, Wu L, Dai H, Li W, Hang C
FRONT NEUROSCI-SWITZ. 13:1223. (IF 3.707)
398. Ye Z, Duan J, Wang L, Ji Y, Qiao B
Cancer Cell Int. 19:311. (IF 4.175)
399. Chai Z, Wang L, Zheng Y, Liang N, Wang X, Zheng Y, Zhang Z, Zhao C, Zhu T, Liu C
Cancer Cell Int. 19:277. (IF 4.175)
400. Yang J, Zhang P, Hu Y, Liu T, Sun J, Wang X
J ENZYM INHIB MED CH. 34(1):651-656. (IF 4.673)
401. Su M, Liu F, Luo Z, Wu H, Zhang X, Wang D, Zhu Y, Sun Z, Xu W, Miao Y
Foodborne Pathog Dis. 16(12):823-830. (IF 2.441)
402. Zhu X, Zhang L, Chen Y, Chen B, Huang H, Lv J, Hu S, Shen J
Mol Cell Biochem. 462(1-2):107-114. (IF 2.795)
403. Guo J, Zhang T, Gu J, Cai K, Deng X, Chen K, Huang K, Wang G, Li H, Wang J
Oxid Med Cell Longev. 2019:4842592. (IF 5.076)
404. Li MM, Dong CX, Sun B, Lei HZ, Wang YL, Gong YB, Sun LL, Sun ZW
Life Sci. 239:116946. (IF 3.647)
405. Hu M, Wang F, Li W, Zhang X, Zhang Z, Zhang XE, Cui Z
VIRUSES-BASEL. 11(12). pii: E1117. (IF 3.816)
406. Pan L, Liu Z, Chen Y, Yang B, Cheng B
CLIN HEMORHEOL MICRO. (IF 1.741)
407. Qing Zhou, Qi Run, Chen-Yu Li, Xiang-Yu Xiong, Xiao-Lin Wu
Cytogenet Genome Res. doi: 10.1159/000509811. (IF 1.114)
408. Zhi-Yuan Zhang, Yan-Ping Hou, Xiang-Yu Zou, Xiao-Yu Xing, Guan-Qun Ju, Liang Zhong, Jie Sun
Kidney Blood Press Res. doi: 10.1159/000504368.
409. Liu J, Jiang B
Hum Cell. 33(1):57-66. (IF 3.463)
411. Fang Huang, Jinjin Zhao, Yiting Wei, Zhifa Wen, Yue Zhang, Xuru Wang, Yanfei Shen, Li-Xin Wang, Ning Pan
Int J Nanomedicine. doi: 10.2147/IJN.S237578.
412. Gangping Hao, Jing Zhai, Hanming Jiang, Yuanying Zhang, Mengdi Wu, Yuyu Qiu, Cundong Fan, Lijuan Yu, Suyun Bai, Lingyun Sun, Zhongfa Yang
Biomed Pharmacother. doi: 10.1016/j.biopha.2019.109677. (IF 4.545)
413. Guang Yang, Min Zhang, Yawei Zhao, Yue Pan, Mujie Kan, Jing Li, Kan He, Xuewen Zhang
PLoS One. doi: 10.1371/journal.pone.0230450. (IF 2.74)
415. X Tan, C Zhou, Y Liang, Y-F Lai, Y Liang
Eur Rev Med Pharmacol Sci. doi: 10.26355/eurrev_202003_20515.
416. Liuqin He, Jing Long, Xihong Zhou, Yonghui Liu, Tiejun Li, Xin Wu
FASEB J. doi: 10.1096/fj.201902690R. (IF 4.966)
417. Guosheng Jiang, Rui Xin, Wendan Yuan, Lixia Zhang, Xianghui Meng, Wangnan Sun, Huirong Han, Yun Hou, Lin Wang, Pengchao Du
Int J Mol Med. doi: 10.3892/ijmm.2020.4464. (IF 3.098)
418. Ruili Wang, Ying Yang, Hui Wang, Ya He, Chen Li
Clin Exp Pharmacol Physiol. doi: 10.1111/1440-1681.13212.
419. Zhanjun Ma, Jingjing Yang, Yang Yang, Xuexi Wang, Guohu Chen, Ancheng Shi, Yubao Lu, Shouning Jia, Xuewen Kang, Li Lu
Phytomedicine. doi: 10.1016/j.phymed.2020.153186. (IF 4.268)
420. Shi C, Jin T, Guo D, Zhang W, Yang B, Su D, Xia X
Foodborne Pathog Dis. 17(4):243-252. (IF 2.441)
421. Liu W, Zhang M, Zhou M, Gu C, Ye Z, Xiao Y, Zhou Y, Lang M, Tan WS
MAT SCI ENG C-MATER. 109:110523. (IF 5.88)
422. Yixuan Jiang, Wenqiong Luo, Bin Wang, Xinyu Wang, Ping Gong, Yi Xiong
Life Sci. doi: 10.1016/j.lfs.2020.117422. (IF 3.647)
423. Xiuya Yao, Shoufeng Jiao, Mingming Qin, Wenfeng Hu, Bo Yi, Dan Liu
Oxid Med Cell Longev. doi: 10.1155/2020/8348035. (IF 5.076)
424. Yinhuan Zhang, Xiaowei Yang, Zhixin Jia, Jie Liu, Xiaoning Yan, Yihang Dai, Hongbin Xiao
Front Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2020.00416. (IF 4.225)
425. Chuan Bei Tian, Ya Ying Li, Ji Huang, Wen Qiang Chu, Zi Ying Wang, Huai Liu
Front Physiol. doi: 10.3389/fphys.2020.00426. (IF 3.367)
426. Xiao-Jing Wu, Xue-Tao Yan, Xu-Ming Yang, Ying Zhang, Hong-Yu Wang, Huan Luo, Qing Fang, Hui Li, Xin-Yi Li, Kai Chen, Yan-Lin Wang, Zong-Ze Zhang, Xue-Min Song
Cytokine. doi: 10.1016/j.cyto.2020.155019. (IF 2.952)
427. Yezhen Jiang, Bowen Yao, Tianxiang Chen, Huanye Mo, Shuangjiang Chen, Qingguang Liu, Yali Sun
Pathol Res Pract. doi: 10.1016/j.prp.2020.152858. (IF 2.05)
428. Bing Wang, Guoxin Guan, Danyi Zhao
Biomed Pharmacother. doi: 10.1016/j.biopha.2020.109961. (IF 4.545)
429. Hui Ren, Zhi Li, Zhengjun Tang, Jun Li, Xiaoou Lang
J Cell Physiol. doi: 10.1002/jcp.29360. (IF 5.546)
430. Yangmin Zhao, Yunxiao Gan, Gewei Xu, Guoli Yin, Dandan Liu
Neurochem Res. doi: 10.1007/s11064-020-02998-0. (IF 3.038)
431. Liming Cai, Qin Li, Yongbing Deng, Xianjun Liu, Weihong Du, Xue Jiang
Int J Mol Med. doi: 10.3892/ijmm.2020.4512. (IF 3.098)
432. Na-Na Li, Tao Cao, Fei Yu, Lian Luo, Ping Liu
Pharmazie. doi: 10.1692/ph.2020.0355. (IF 1.198)
433. Chuan Yu, Fuyu Du, Chunjie Zhang, Yinju Li, Chengshui Liao, Lei He, Xiangchao Cheng, Xiaojie Zhang
BMC Microbiol. doi: 10.1186/s12866-020-01838-z. (IF 2.989)
434. Huanqiang Zhao, Lili Gong, Suwen Wu, Tianrui Jing, Xirong Xiao, Yutong Cui, Huangfang Xu, Huiqing Lu, Yao Tang, Jin Zhang, Qiongjie Zhou, Duan Ma, Xiaotian Li
EBioMedicine. doi: 10.1016/j.ebiom.2020.102813. (IF 5.736)
435. Qihuan Fu, Jiangbei Yuan, Liting Wang, Haiying Ran, Fei Li, Fang Liu, Junying Zhang, Wenhu Liu, Wei Huang, Yi Huang, Xuefeng Xia
J Proteomics. doi: 10.1016/j.jprot.2020.103821. (IF 3.509)
436. Yuan Zhang, Lina Qin, Jieru Xie, Juan Li, Chong Wang
Life Sci. doi: 10.1016/j.lfs.2020.117745. (IF 3.647)
437. Huiying Miao, Wei Zeng, Meng Zhao, Jiansheng Wang, Qiaomei Wang
Food Chem. doi: 10.1016/j.foodchem.2020.126498. (IF 6.306)
438. Siqian Wang, Jingyuan Yang, Tingting Lin, Shengbing Huang, Jianfeng Ma, Xin Xu
Mol Med Rep. doi: 10.3892/mmr.2020.11094. (IF 2.1)
439. Yingzhen Du, Pingjun Zhu, Xi Wang, Mi Mu, Hongxia Li, Yanhong Gao, Xuebing Qin, Yan Wang, Zhijian Zhang, Geping Qu, Guogang Xu, Christopher Chang, Tianzhi Li, Xiangqun Fang, Senyang Yu
J Autoimmun. doi: 10.1016/j.jaut.2020.102464. (IF 6.658)
440. Feng Guo, Weimin Wang, Yi Song, Lina Wu, Jiao Wang, Yanyan Zhao, Xiaojun Ma, Hongfei Ji, Yanling Liu, Zhizhen Li, Guijun Qin
Cell Cycle. doi: 10.1080/15384101.2020.1783481. (IF 3.699)
441. Jiajun Zhu, Yu Fu, Guanjun Tu
Exp Ther Med. doi: 10.3892/etm.2020.8832. (IF 1.785)
442. Xiaona Zhang, Xiushuang Fan, Fan Li, Jinpeng Qiu, Yang Zhang
Mol Med Rep. doi: 10.3892/mmr.2020.11244. (IF 2.1)
443. Jiaxing Lu, Lianyue Li, Fei Pan, Gengliang Zuo, Dandan Yu, Runxia Liu, Hongjie Fan, Zhe Ma
Vet Microbiol. doi: 10.1016/j.vetmic.2020.108778. (IF 3.03)
444. Shan Jiang, Guangyu Jiao, Yunqiu Chen, Mingxin Han, Xinzhuo Wang, Wenjuan Liu
Cell Biochem Funct. doi: 10.1002/cbf.3538. (IF 2.632)
446. Jia-Mou Ren, Shu-Li Zhang, Xiao-Ling Wang, Zhi-Zhong Guan, Xiao-Lan Qi
Mol Med Rep. doi: 10.3892/mmr.2020.11253. (IF 2.1)
447. Jing Huang, Dian Bao, Chun-Tao Lei, Hui Tang, Chun-Yun Zhang, Hua Su, Chun Zhang
FASEB J. doi: 10.1096/fj.202000180RR. (IF 4.966)
448. Weifeng Lan, Zhijian Chen, Yongtai Chen, Miduo Tan, Yuan Chen, Jianwei Chen, Xiaobin Chi, Yongbiao Chen
Toxicol Lett. doi: 10.1016/j.toxlet.2020.05.017. (IF 3.569)
449. Feng Zhao, Fangjie Cao, Hui Li, Miaomiao Teng, Yong Liang, Lihong Qiu
Environ Sci Pollut Res Int. doi: 10.1007/s11356-020-09968-7.
450. Ying Liu, Wenfeng Yu, Peng Ren, Ting Zhang
Mol Med Rep. doi: 10.3892/mmr.2020.11461. (IF 2.1)
451. Bo Yuan, Qiang Guan, Tinghai Yan, Xiaobin Zhang, Wuzhong Xu, Jiangong Li
Cancer Biother Radiopharm. doi: 10.1089/cbr.2019.3294.
452. Xue-Peng Zhang, Wei-Tao Zhang, Yue Qiu, Min-Jie Ju, Cheng Yang, Guo-Wei Tu, Zhe Luo
Int Immunopharmacol. doi: 10.1016/j.intimp.2020.106849. (IF 3.943)
453. Ji-Ning Jia, Xi-Xi Yin, Qin Li, Qi-Wen Guan, Nan Yang, Kang-Ni Chen, Hong-Hao Zhou, Xiao-Yuan Mao
Front Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2020.601572. (IF 4.225)
454. Anbi Zheng, Di Wu, Man Fan, Hong Wang, Yonggui Liao, Qin Wang, Yajiang Yang
J Mater Chem B. doi: 10.1039/d0tb01763a. (IF 5.344)
455. Zhaoming Yang, Xiaohang Li, Chengshuo Zhang, Ning Sun, Tingwei Guo, Jianzhen Lin, Feng Li, Jialin Zhang
Front Endocrinol (Lausanne). doi: 10.3389/fendo.2020.587450.
456. Zhaohui Zhou, Ping Yang, Binming Zhang, Maohui Yao, Yali Jia, Na Li, Huimin Liu, Haiya Bai, Xiaojun Gong
Pharmacology. doi: 10.1159/000515909. (IF 1.625)
457. Huifang Xie, Chun Kin Kingsley Poon, Hanyan Liu, Dan Wang, Jiangke Yang, Zhenggang Han
Prep Biochem Biotechnol. doi: 10.1080/10826068.2020.1870235.
459. Shoucheng Huang, Ping Huang, Huazhang Wu, Song Wang, Guodong Liu
Folia Histochem Cytobiol. doi: 10.5603/FHC.a2021.0029.
460. Rong Jia, Yaxiong Chen, Cong Jia, Burong Hu, Yarong Du
Int J Radiat Biol. doi: 10.1080/09553002.2020.1807642. (IF 2.368)
461. Zhongwei Zhao, Jingjing Song, Dengke Zhang, Fazong Wu, Jianfei Tu, Jiansong Ji
Life Sci. doi: 10.1016/j.lfs.2020.118642. (IF 3.647)
462. Qian Zhou, Ming-Ming Zhang, Min Liu, Zhi-Gang Tan, Qi-Lin Qin, Yu-Gang Jiang
Aging (Albany NY). doi: 10.18632/aging.202378.
463. Juan Li, Jian Huang, Yongwang He, Wenguang Wang, Chi-Kwan Leung, Dongxian Zhang, Ruilin Zhang, Shangwen Wang, Yuanyuan Li, Liu Liu, Xiaofeng Zeng, Zhen Li
Toxicol Res (Camb). doi: 10.1093/toxres/tfaa102.
464. Yujie Zhang, Mingxin Wu, Di Tan, Quan Liu, Re Xia, Min Chen, Yuangang Liu, Longjian Xue, Yifeng Lei
J Mater Chem B. doi: 10.1039/d0tb02133d. (IF 5.344)
465. Yanan Wang, Houshuang Zhang, Li Luo, Yongzhi Zhou, Jie Cao, Xuenan Xuan, Hiroshi Suzuki, Jinlin Zhou
PLoS Negl Trop Dis. doi: 10.1371/journal.pntd.0009074.
466. Yiqian Ying, Beibei Li, Changying Liu, Zuochun Xiong, Wei Bai, Jun Li, Pan Ma
J Biomater Appl. doi: 10.1177/0885328220964446. (IF 2.22)
467. Yingchun Xu, Chunbo Miao, Jinzhen Cui, Xiaoli Bian
Braz J Med Biol Res. doi: 10.1590/1414-431X20209386. (IF 2.023)
468. Luyan Shen, Li Zhou, Meihui Xia, Nan Lin, Jiaoyan Ma, Delu Dong, Liankun Sun
Exp Cell Res. doi: 10.1016/j.yexcr.2020.112369. (IF 3.383)
469. Weiliang Guan, Xiaobo Wei, Wenqian Nong, Yelin Shao, Linchun Mao
Dev Comp Immunol. doi: 10.1016/j.dci.2020.103844. (IF 3.192)
470. Weiwei Xia, Yuanyuan Li, Mengying Wu, Qianqian Jin, Qian Wang, Shuzhen Li, Songming Huang, Aihua Zhang, Yue Zhang, Zhanjun Jia
Cell Death Dis. doi: 10.1038/s41419-021-03431-2. (IF 6.304)
471. Wenhan Wang, Tinghao Liu, Yuanyuan Liu, Lechu Yu, Xiaoqing Yan, Wenya Weng, Xuemian Lu, Chi Zhang
Toxicol Appl Pharmacol. doi: 10.1016/j.taap.2020.115378.
472. Huiling Yan, Guoxiang Jiang, Fuwang Wu, Zhiwei Li, Lu Xiao, Yueming Jiang, Xuewu Duan
J Exp Bot. doi: 10.1093/jxb/eraa474. (IF 5.908)
473. Yu Han, Wei Shi, Yu Tang, Xinguo Zhao, Xueying Du, Shuge Sun, Weishang Zhou, Guangxu Liu
Aquat Toxicol. doi: 10.1016/j.aquatox.2020.105740. (IF 4.344)
474. Yong-Yue Gao, Tao Tao, Dan Wu, Zong Zhuang, Yue Lu, Ling-Yun Wu, Guang-Jie Liu, Yan Zhou, Ding-Ding Zhang, Han Wang, Wei Dai, Wei Li, Chun-Hua Hang
Exp Neurol. doi: 10.1016/j.expneurol.2020.113532. (IF 4.691)
475. Bo Yang, Yuyin Wang, Mengjun Tian, Kaixin Dai, Wenyue Zheng, Zehan Liu, Sen Yang, Xinyu Liu, Dongya Shi, Haifeng Zhang, Yan Wang, Wenwu Ye, Yuanchao Wang
J Integr Plant Biol. doi: 10.1111/jipb.12997. (IF 4.885)
476. Yongmei Zhao, Ya Sun, Jing Yang, Zhenfeng Zhu, Xin Jia
Cell Signal. doi: 10.1016/j.cellsig.2021.109950. (IF 3.968)
477. Jian Huang, Ruilin Zhang, Shangwen Wang, Dongxian Zhang, Chi-Kwan Leung, Genmeng Yang, Yuanyuan Li, Liu Liu, Yue Xu, Shucheng Lin, Chan Wang, Xiaofeng Zeng, Juan Li
Front Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2021.619436. (IF 4.225)
478. Xiaoqiang Yin, Yangyang Li, Jingwen Zhou, Shengqi Rao, Guocheng Du, Jian Chen, Song Liu
J Agric Food Chem. doi: 10.1021/acs.jafc.1c00645.
479. Yu Ren, Xue Wang, Shuaishuai Huang, Yangkai Xu, Guobin Weng, Rui Yu
Front Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2021.560903. (IF 4.225)
480. Yejun Zhong, Jincheng Zhao, Taotao Dai, Jiangping Ye, Jianyong Wu, Tingting Chen, Chengmei Liu
Foods. doi: 10.3390/foods10040705. (IF 4.092)
481. Xiao Y Li, Ying J Qin, Yue Wang, Tao Huang, Yuan H Zhao, Xiao H Wang, Christopher J Martyniuk, Bing Yan
Toxicology. doi: 10.1016/j.tox.2021.152706. (IF 4.099)
482. Junxiang Wang, Xiaozhen Yang, Huan He, Jingru Chen, Yuanyuan Liu, Wanting Huang, Luru Ou, Zhaohui Yang, Xiong Guan, Lingling Zhang, Songqing Wu
Insects. doi: 10.3390/insects12030223. (IF 2.22)
483. Fei Chen, Minwei Hu, Yue Shen, Wenjun Zhu, Ailin Cao, Bin Ni, Jiao Qian, Jun Yang
Eur J Pharmacol. doi: 10.1016/j.ejphar.2021.173878. (IF 3.263)
484. H Guo, Y Wang, W Jia, L Liu
Physiol Res. doi: 10.33549/physiolres.934506. (IF 1.655)
485. Zhenjie Sun, Qian Chai, Ziying Zhang, Dexue Lu, Ziang Meng, Weihua Wu
Life Sci. doi: 10.1016/j.lfs.2021.119116. (IF 3.647)
486. Anjin Wang, Qiying Xu, Rengaowa Sha, Tonghui Bao, Xiaoli Xi, Guilan Guo
Oncol Lett. doi: 10.3892/ol.2021.12533. (IF 2.311)
487. Wei Wang, Yu-Min Ma, Zheng-Lin Jiang, Zhi-Wei Gao, Wei-Guan Chen
Exp Ther Med. doi: 10.3892/etm.2021.9721. (IF 1.785)
488. Yu Zhang, Li-Hua Tang, Jia Lu, Li-Ming Xu, Bao-Li Cheng, Jun-Yu Xiong
BMC Geriatr. doi: 10.1186/s12877-021-02173-2. (IF 3.077)
489. Yaohua Fan, Yanqun Fan, Kunfeng Liu, Piyanuch Lonan, Feng Liao, Yuhang Huo, Xiaohua Zhong, Yueliang Liang, Yaxin Wang, Shaozhen Hou, Xiaoping Lai, Geng Li, Weihong Kuang
Front Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2021.632602. (IF 4.225)
490. Huan Liu, Mei Tan, Boli Cheng, Si Wang, Lu Xiao, Jiang Zhu, Qionghui Wu, Xi Lai, Qian Zhang, Jie Chen, Tingyu Li
Front Neurosci. doi: 10.3389/fnins.2021.641284.
491. Yuhua Li, Yang Sun, Fanrong Diao, Yiming Ruan, Gui'e Chen, Tianle Tang, Yongsheng Liu, Huiping Zhou, Wenming Lin, Mingzhi Dong, Tieming Liu, Qibing Mei, De Cai
J Ethnopharmacol. doi: 10.1016/j.jep.2020.113716. (IF 3.69)
492. Su Yan, Yan Xu, Xiao-Wei Yu
Biotechnol Biofuels. doi: 10.1186/s13068-021-01943-9. (IF 4.815)
493. Cheng-Yong Feng, Shan-Shan Li, Goro Taguchi, Qian Wu, Dan-Dan Yin, Zhao-Yu Gu, Jie Wu, Wen-Zhong Xu, Cheng Liu, Liang-Sheng Wang
Plant J. doi: 10.1111/tpj.15168. (IF 6.141)
494. Zheng Li, Dan Xu, Jing Jing, Fengsen Li
Oncol Lett. doi: 10.3892/ol.2021.12583. (IF 2.311)
495. Fenghua Wei, Dali Wang, Huizhen Li, Jing You
Aquat Toxicol. doi: 10.1016/j.aquatox.2021.105783. (IF 4.344)
496. Shuqiu Chen, Haihong Ye, Fanger Gong, Suming Mao, Cong Li, Bin Xu, Yu Ren, Rui Yu
Oncol Rep. doi: 10.3892/or.2021.7989. (IF 3.417)
497. Qun Zhou, Jianjun Jiang, Guanjun Chen, Cheng Qian, Gengyun Sun
Front Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2021.676817. (IF 4.225)
498. Cunyi Shen, Lu Ding, Huanye Mo, Runkun Liu, Qiuran Xu, Kangsheng Tu
J Cancer. doi: 10.7150/jca.58097. (IF 3.565)
499. Haijun Wang, Dianlong Jia, Dandan Yuan, Xiaolei Yin, Fengjiao Yuan, Feifei Wang, Wenna Shi, Hui Li, Li-Min Zhu, Qing Fan
J Nanobiotechnology. doi: 10.1186/s12951-021-00885-6.
500. Chenchen Si, Nan Wang, Mingjie Wang, Yue Liu, Zhihong Niu, Zhide Ding
Reprod Biol Endocrinol. doi: 10.1186/s12958-021-00760-x.
501. Han Hong, Zhengkang Jin, Tao Qian, Xiaoyong Xu, Xiang Zhu, Qiang Fei, Jiamei Yang, Chengjun Sui, Minhui Xu
Front Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2021.656697. (IF 4.225)
502. Yu Huang, Qi Zheng, Zhiwen Wang, Jufen Tang, Yishan Lu, Qiwei Qin, Jia Cai, Jichang Jian
Mol Immunol. doi: 10.1016/j.molimm.2021.02.017. (IF 3.641)
503. Lifu Wang, Bo Yang, Ziguang Xu, Xiaoxia Song, Zhiquan Gong, Shuang Xue, Lingfei Kong
Cell Cycle. doi: 10.1080/15384101.2021.1897272. (IF 3.699)
504. Jiangbei Yuan, Zhangfu Li, Fang Li, Zewei Lin, Siyu Yao, Hang Zhou, Wenhu Liu, Haili Yu, Yang Liu, Fang Liu, Fei Li, Haiying Ran, Junying Zhang, Yi Huang, Qihuan Fu, Liting Wang, Jikui Liu
Proteomics. doi: 10.1002/pmic.202000262. (IF 3.254)
505. Wei Liu, Qiuping Long, Li Zhang, Dehui Zeng, Bingbing Hu, Wei Zhang, Shengyao Liu, Songyun Deng, Li Chen
Ann Transl Med. doi: 10.21037/atm-21-1032. (IF 3.297)
506. Qiyun Ma, Yan Qian, Jingxian Jiang, Jingjing Wu, Meijuan Song, Xinyu Li, Zhongqi Chen, Zhengxia Wang, Ranran Zhu, Zhixiao Sun, Mao Huang, Ningfei Ji, Mingshun Zhang
Clin Transl Immunology. doi: 10.1002/cti2.1300.
507. Yuzhen Ma, Kun Gao, Huahua Yu, Weixiang Liu, Yukun Qin, Ronge Xing, Song Liu, Pengcheng Li
Carbohydr Polym. doi: 10.1016/j.carbpol.2021.117821.
508. Jiahao Shao, Ting Pan, Jie Wang, Tao Tang, Yanhong Li, Xianbo Jia, Songjia Lai
Genes (Basel). doi: 10.3390/genes12060890.
509. Abeer M Hegazy, Nan Chen, Hanzuo Lin, Sarath Babu V, Feng Li, Youcheng Yang, Zhendong Qin, Fei Shi, Jun Li, Li Lin
Fish Shellfish Immunol. doi: 10.1016/j.fsi.2021.03.010.
510. Yongsheng Yu, Huan Guo, Wenli Jiang, Chenxi Zhang, Chunlei Xing, Dagui Chen, Can Xu, Li Su
Biochem Pharmacol. doi: 10.1016/j.bcp.2021.114541. (IF 4.96)
511. Peipei Liu, Fan Wu, Huizhen Li, Jing You
Aquat Toxicol. doi: 10.1016/j.aquatox.2021.105822. (IF 4.344)
512. Jinfeng Zhao, Yu Zeng, Yaxin Wang, Junzhen Shi, Wenhui Zhao, Baoai Wu, Huizhi Du
Int J Neurosci. doi: 10.1080/00207454.2020.1769617. (IF 2.107)
513. Qian Chai, Ziang Meng, Dexue Lu, Ziying Zhang, Meili Liu, Weihua Wu
Mol Cell Biochem. doi: 10.1007/s11010-021-04104-6. (IF 2.795)
514. Wei Tan, Zhi-Hui Shao, Guo-Ping Zhao
Bio Protoc. doi: 10.21769/BioProtoc.4098.
515. Jianjiang Wang, Runkun Liu, Huanye Mo, Xuelian Xiao, Qiuran Xu, Wei Zhao
Int J Biol Sci. doi: 10.7150/ijbs.61128. (IF 4.858)
516. Chunhui Nie, Bei Wang, Baoquan Wang, Ning Lv, Rui Yu, Enfan Zhang
Cancer Cell Int. doi: 10.1186/s12935-021-02105-5. (IF 4.175)
517. Daolei Cui, Shuxin Zhao, Huini Xu, Andrew C Allan, Xiaodong Zhang, Lei Fan, Limei Chen, Jun Su, Quan Shu, Kunzhi Li
Plant Mol Biol. doi: 10.1007/s11103-021-01160-w. (IF 3.302)
518. Yulong Wang, Xiangyun Xie, Li Qin, Deshui Yu, Zhangxun Wang, Bo Huang
Microb Biotechnol. doi: 10.1111/1751-7915.13748. (IF 5.328)
519. Wensheng Wang, Rongxiang Lv, Jingjing Zhang, Yu Liu
Mol Med Rep. doi: 10.3892/mmr.2021.12179. (IF 2.1)
520. Mayinuer Tuerdi, Shanming Hu, Yanan Wang, Yongzhi Zhou, Jie Cao, Houshuang Zhang, Jinlin Zhou
Exp Appl Acarol. doi: 10.1007/s10493-021-00637-z. (IF 1.532)
521. Yaoyun Niu, Yang Chen, Pengbo Sun, Yangyang Wang, Jingyi Luo, Yipei Ding, Weidong Xie
Int Immunopharmacol. doi: 10.1016/j.intimp.2021.107773. (IF 3.943)
522. Xiaoping Li, Yiling Feng, Bo Yang, Ting Xiao, Haixia Ren, Xi Yu, Lei Li, Mingjiang Li, Weidong Zhang
Mol Oncol. doi: 10.1002/1878-0261.12852. (IF 6.574)
523. Lei Yu, Jie Liu, Tang-De Zhang, Xiu-Fen Zheng, Dong-Lan Luo, Wei-Liang Zhu, Xian-Wen Qiu, Lin-Lang Guo
Oncol Lett. doi: 10.3892/ol.2021.12867. (IF 2.311)
524. Liang Chen, Keqiang Ma, Haining Fan, Xiaolong Wang, Tiansheng Cao
Exp Ther Med. doi: 10.3892/etm.2021.10231. (IF 1.785)
525. Jia-Qing Zhang, Qiao-Ling Ren, Jun-Feng Chen, Bin-Wen Gao, Xian-Wei Wang, Zi-Jing Zhang, Jing Wang, Ze-Jun Xu, Bao-Song Xing
Reprod Sci. doi: 10.1007/s43032-020-00340-1. (IF 2.616)
526. Shuai Zhao, Jun Tan, Heng-Mei Yu, Ying Tian, You-Fang Wu, Rui Luo, Jian-Jun Guo
J Tradit Chin Med. doi: 10.19852/j.cnki.jtcm.2021.03.004. (IF 0.676)
527. Yanwen Li, Yang Yu, Zheng Xie, Xiaomin Ye, Xiaoyong Liu, Bin Xu, Jianwen Mao
Biotechnol Lett. doi: 10.1007/s10529-021-03148-4. (IF 1.977)
528. Yuting Yang, Zhen Wang, Jing Wang, Fengming Lyu, Kexin Xu, Weijie Mu
Fish Physiol Biochem. doi: 10.1007/s10695-021-00947-4. (IF 2.242)
529. Wen-Kai Wang, Yuan Zhou, Lu Fan, Yue Sun, Fan Ge, Mei Xue
Phytomedicine. doi: 10.1016/j.phymed.2021.153600. (IF 4.268)
530. Shili Zhao, Junxia Feng, Jingchun Li, Rui Cao, Yunfang Zhang, Shen Yang, Lianghong Yin
Ann Transl Med. doi: 10.21037/atm-21-3577. (IF 3.297)
531. Hongchun Li, Wei Xu, Denian Wang, Liang Wang, Qiyao Fang, Xuemei Wan, Jiamei Zhang, Yiming Hu, Huifang Li, Jie Zhang, Zhen Yang, Chunqi Liu, Xiaocong Liu, Yonghai Wang, Bin Liu, Zhengtao Hu, Ying Zhao, Qian Bu, Hongbo Wang, Jingwei Tian, Yinglan Zhao, Xiaobo Cen
J Neurosci. doi: 10.1523/JNEUROSCI.2848-20.2021. (IF 5.673)
532. Xin Yin, Jingyan Yang, Jintian Chen, Ruiqi Ni, Yanhao Zhou, Hao Song, Liang Jin, Tingting Tang, Yi Pan
Cancer Cell Int. doi: 10.1186/s12935-021-02142-0. (IF 4.175)
533. Zhi Zeng, Zhan Shi, Yang Liu, Junjun Zhao, Qiliang Lu, Jinhui Guo, Xin Liu, Dongsheng Huang, Qiuran Xu
Biochem Biophys Res Commun. doi: 10.1016/j.bbrc.2021.06.011.
534. Jinming Zhang, Wenshan Zhong, Yuanyuan Liu, Weimou Chen, Ye Lu, Zhaojin Zeng, Yujie Qiao, Haohua Huang, Xuan Wan, Wei Li, Xiaojing Meng, Fei Zou, Shaoxi Cai, Hangming Dong
Front Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2021.708462. (IF 4.225)
535. Fei Wu, Yang Sun, Jie Chen, Hongyun Li, Kang Yao, Yongjun Liu, Qingyong Liu, Jiaju Lu
Front Oncol. doi: 10.3389/fonc.2021.721797. (IF 4.848)
536. Fang Geng, Yunxiao Xie, Yi Wang, Jinqiu Wang
Food Chem. doi: 10.1016/j.foodchem.2021.129580. (IF 6.306)
537. Shanming Hu, Yanan Wang, Zhengmao Xu, Yongzhi Zhou, Jie Cao, Houshuang Zhang, Jinlin Zhou
Parasit Vectors. doi: 10.1186/s13071-021-04879-z.
538. Yuwei Zhang, Qiaoliang Dong, Chan Liu, Yingfei Zhu, Xueli Qin, Zihan Qi, Xi Zhang, Hongmei Guo, Weixiang Li, Meng Liu, Lin Gan, Hong Liu
Transl Cancer Res. doi: 10.21037/tcr-21-517. (IF 0.986)
539. Jingyi Luo, Pengbo Sun, Yangyang Wang, Yang Chen, Yaoyun Niu, Yipei Ding, Naihan Xu, Yaou Zhang, Weidong Xie
Eur J Pharmacol. doi: 10.1016/j.ejphar.2021.174304. (IF 3.263)
540. Liao Zeng, Mingqing Tang, Chao Pi, Jianrong Zheng, Sanxing Gao, Titaua Chabanne, Remi Chauvin, Wenzhao Cheng, Hongjun Lin, Ruian Xu, Xiuling Cui
Cancers (Basel). doi: 10.3390/cancers13184677.
541. Yang Liu, Runkun Liu, Junjun Zhao, Zhi Zeng, Zhan Shi, Qiliang Lu, Jinhui Guo, Lijie Li, Yingmin Yao, Xin Liu, Qiuran Xu
J Cancer. doi: 10.7150/jca.63351. (IF 3.565)
542. Xiaoling Chen, Zhilong Lu, Ying Chen, Renzhi Wu, Zhenzhen Luo, Qi Lu, Ni Guan, Dong Chen
Microbiol Spectr. doi: 10.1128/Spectrum.00088-21. (IF 5.465)
543. Manman Liu, Yani Zhang, Qiqi Xu, Guirong Liu, Na Sun, Huilian Che, Tao He
Front Oncol. doi: 10.3389/fonc.2021.682917. (IF 4.848)
544. Aidi Zhou, Li Wang, Jingfeng Zhang, Xiaoqing Yang, Zhihua Ou, Lichao Zhao
Microb Pathog. doi: 10.1016/j.micpath.2021.105064.
545. Jing Zhang, Yiqin Dai, Dan Wu, Yue Li, Jianjiang Xu
Free Radic Biol Med. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2021.07.029.
546. Haodan Zhu, Junming Zhou, Dandan Wang, Zhengyu Yu, Bin Li, Yanxiu Ni, Kongwang He
Arch Microbiol. doi: 10.1007/s00203-021-02369-5. (IF 1.884)
547. Ling Tong, Weiliang Li, Ying Zhang, Fan Zhou, Yan Zhao, Linlin Zhao, Jing Liu, Zhirui Song, Mengchen Yu, Chengrui Zhou, Airong Yu
Mol Med Rep. doi: 10.3892/mmr.2021.12297. (IF 2.1)
548. Yuan Tian, Feng Ren, Ling Xu, Xiangying Zhang
Mol Med Rep. doi: 10.3892/mmr.2021.12321. (IF 2.1)
549. Lu Yang, Dong-Xia Li, Bu-Qing Cao, Shu-Juan Liu, Dan-Hong Xu, Xiao-Yan Zhu, Yu-Jian Liu
FASEB J. doi: 10.1096/fj.202100219R. (IF 4.966)
550. Ru Zeng, Chunyue Wang, Wenyi Wang, Shuangjia Wang
Environ Toxicol. doi: 10.1002/tox.23300. (IF 3.118)
551. Hui Huang, Xia Li, Li Yu, Ling Liu, Hongwei Zhu, Wei Cao, Zhongling Sun, Xiao Yu
Ann Transl Med. doi: 10.21037/atm-21-4164. (IF 3.297)
552. Xiaocong Pang, Junling Zhang, Xu He, Yanlun Gu, Bin-Zhi Qian, Ran Xie, Wei Yu, Xiaodan Zhang, Teng Li, Xuedong Shi, Ying Zhou, Yimin Cui
Oxid Med Cell Longev. doi: 10.1155/2021/5806602. (IF 5.076)
553. Yin-Yin Chen, Han Hong, Yu-Ting Lei, Jia Zou, Yi-Ya Yang, Li-Yu He
Mol Med. doi: 10.1186/s10020-021-00398-w. (IF 4.096)
554. Maosheng Wei, Lihua Geng, Qingchi Wang, Yang Yue, Jing Wang, Ning Wu, Xiaoqing Wang, Chaomin Sun, Quanbin Zhang
Int J Biol Macromol. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2021.08.159. (IF 5.162)
555. Jiapeng Bao, Changjian Lin, Xing Zhou, Diana Ma, Lujie Ge, Kai Xu, Safwat Adel Abdo Moqbel, Yuzhe He, Chiyuan Ma, Jisheng Ran, Lidong Wu
Oxid Med Cell Longev. doi: 10.1155/2021/5712280. (IF 5.076)
556. Shang-Kun Dai, Pei-Pei Liu, Hong-Zhen Du, Xiao Liu, Ya-Jie Xu, Cong Liu, Ying-Ying Wang, Zhao-Qian Teng, Chang-Mei Liu
EMBO Rep. doi: 10.15252/embr.202052023. (IF 7.497)
557. Pengjie Hu, Hao Ding, Lan Shen, Guang-Jun He, Huimin Liu, Xiuyun Tian, Changyu Tao, Xiangzheng Bai, Jingnan Liang, Cheng Jin, Xinping Xu, Ence Yang, Linqi Wang
PLoS Genet. doi: 10.1371/journal.pgen.1009817. (IF 5.174)
558. Wei Zhao, Fang Guo, Lingyue Kong, Jiaxin Liu, Xiaoshan Hong, Zhiwen Jiang, Haochang Song, Xiaojing Cui, Jie Ruan, Xinguang Liu
Biogerontology. doi: 10.1007/s10522-021-09935-w. (IF 3.667)
559. Jing Wang, Yuting Yang, Zhen Wang, Kexin Xu, Xin Xiao, Weijie Mu
Comp Biochem Physiol A Mol Integr Physiol. doi: 10.1016/j.cbpa.2021.111020.
560. Yan Jin, Ziyi Jia, Quan Cai, Yanfei Sun, Zhi Liu
Amino Acids. doi: 10.1007/s00726-021-03077-6. (IF 3.063)
561. Ting Hu, Liming Shen, Qun Huang, Changyan Wu, Huajie Zhang, Qibing Zeng, Guoze Wang, Shaofeng Wei, Shuling Zhang, Jun Zhang, Naseer Ullah Khan, Xiangchun Shen, Peng Luo
Front Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2021.749035. (IF 4.225)
562. Yanmei Hu, Huanan Li, Qiuping Ran, Jiashu Liu, Shanna Zhou, Qiming Qiao, Huiting Song, Fang Peng, Zhengbing Jiang
Int J Biol Macromol. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2021.09.002. (IF 5.162)
563. Shanshan Liu, Lining Guo, Min Chen, Wei Liu, Yanhong Li, Xiaoxu Wang, Shilan Li, Jie Zhang, Xin Ni
Front Pediatr. doi: 10.3389/fped.2021.732973. (IF 2.634)
564. Taiyu Shen, Xinwei Li, Bo Jin, Juan J Loor, Ahmad Aboragah, Lingxue Ju, Zhiyuan Fang, Hao Yu, Meng Chen, Yiwei Zhu, Hongsheng Ouyang, Yuxiang Song, Zhe Wang, Xiliang Du, Guowen Liu
J Dairy Sci. doi: 10.3168/jds.2021-20273. (IF 3.333)
565. Lijun Li, Li Li, Lian Hu, Ting Li, Dan Xie, Xiaoliu Liu
Mol Med Rep. doi: 10.3892/mmr.2021.12402. (IF 2.1)
566. Ling-Jun Xu, Cui-Cui Liu, Lu-Miao Chen, Gui-Hao Wu, Xiao-Ping Wang
Pain Physician. (IF 3.251)
567. Lei Zhang, Meng Yao, Weikang Ma, Yongqing Jiang, Wenbo Wang
Ann Transl Med. doi: 10.21037/atm-21-4949. (IF 3.297)
568. Jingyi Luo, Pengbo Sun, Xun Zhang, Guanglan Lin, Qilei Xin, Yaoyun Niu, Yang Chen, Naihan Xu, Yaou Zhang, Weidong Xie
Int J Mol Sci. doi: 10.3390/ijms222413336. (IF 4.556)
569. Xun Zhang, Jingyi Luo, Qinyuan Li, Qilei Xin, Lizhen Ye, Qingyun Zhu, Zhichao Shi, Feng Zhan, Bizhu Chu, Zijian Liu, Yuyang Jiang
Eur J Med Chem. doi: 10.1016/j.ejmech.2021.113812. (IF 5.572)
570. Xin Wang, Wenting Zhang, Jingtao Na, Yanping Huo, Yacheng Wang, Ketong Liu
J Healthc Eng. doi: 10.1155/2021/3843830. (IF 1.803)
571. Xu Yang, Pengli Liu, Xuliang Zhang, Jian Zhang, Yilong Cui, Miao Song, Yanfei Li
Ecotoxicol Environ Saf. doi: 10.1016/j.ecoenv.2021.112702.
572. Xinglong Wang, Jianhui Du, Beichen Zhao, Haiyan Wang, Shengqi Rao, Guocheng Du, Jingwen Zhou, Jian Chen, Song Liu
J Agric Food Chem. doi: 10.1021/acs.jafc.1c05256.
573. Hao Chen, Hongwu Ji, Chuang Pan, Di Zhang, Weiming Su, Shucheng Liu, Yijia Deng, Xiaodan Huang
Foods. doi: 10.3390/foods11010035. (IF 4.092)
574. Jiawen Nie, Jigang Yin, Dongqiang Wang, Chenchen Wang, Guan Zhu
Pathogens. doi: 10.3390/pathogens11010021. (IF 3.018)
575. Wenting Zhang, Xin Wang, Jing Li, Mingyuan Xu, Xiaolu Ren, Huiying Liu, Lu Xu, Jun Shao
J Healthc Eng. doi: 10.1155/2021/3433615. (IF 1.803)
576. Xiaofang Lv, Chun Fan, Zhongxin Jiang, Wenxuan Wang, Xu Qiu, Qiuxia Ji
Int Immunopharmacol. doi: 10.1016/j.intimp.2021.108338. (IF 3.943)
577. Jian Yang, Jia Wang, Xiaowei Peng, Chengfeng Lei, Xiulian Sun, Jia Hu
J Gen Virol. doi: 10.1099/jgv.0.001710. (IF 3.376)
578. Ting Zhang, Rong-Ming Mai, Qi-Qi Fang, Jian-Feng Ou, Li-Xiang Mo, Di Tian, Cheng-Xi Li, Li-Sha Gu, Xue-Mei Luo, Jia-Xun Feng, Shuai Zhao
Mol Microbiol. doi: 10.1111/mmi.14843. (IF 3.418)
579. Yan Li, Nianling Yao, Yan Gao, Yunping Wang, Lu Bai, Jia Xu, Haixu Wang
Bioengineered. doi: 10.1080/21655979.2021.1987125. (IF 2.205)
580. Shixun Wu, Zhi Yi, Ming Ling, Shizhang Liu, Zhengming Sun, Xiong Guo
Cartilage. doi: 10.1177/1947603519886626. (IF 3.857)
581. Junren Lu, Yi Peng, Jiapeng Zou, Jiayi Wang, Shunyi Lu, Tengfei Fu, Libo Jiang, Chi Zhang, Jian Zhang
Cartilage. doi: 10.1177/19476035211035434. (IF 3.857)
582. Xu Han, Ning Ding, Xiaofeng Ban, Zhengbiao Gu, Li Cheng, Yan Hong, Caiming Li, Zhaofeng Li
Food Res Int. doi: 10.1016/j.foodres.2021.110735. (IF 4.972)
583. Fengyang Li, Dan Xu, Kai Hou, Xue Gou, Ning Lv, Weirong Fang, Yunman Li
J Neuroimmune Pharmacol. doi: 10.1007/s11481-020-09978-9.
584. Rui Xu, Yuan-Bao Li, Chengyu Liu, Ningning Shen, Qian Zhang, Tingyan Cao, Minghui Qin, Li-Bo Han, Dingzhong Tang
Mol Plant Pathol. doi: 10.1111/mpp.13136. (IF 4.326)
585. Xing Xu, Yao Wu, Honghong Li, Juan Xie, Dongsheng Cao, Xueying Huang
Oncol Lett. doi: 10.3892/ol.2021.13115. (IF 2.311)
586. Yun Tang, Haojun Luo, Qiong Xiao, Li Li, Xiang Zhong, Jiong Zhang, Fang Wang, Guisen Li, Li Wang, Yi Li
Ren Fail. doi: 10.1080/0886022X.2021.2003208.
587. Lin Liu, Qiubai Zhou, Changgao Lin, Li He, Lili Wei
Fish Physiol Biochem. doi: 10.1007/s10695-021-01014-8. (IF 2.242)
588. Qiang Li, Peilan Zhang, Yun Cai
Neurotoxicology. doi: 10.1016/j.neuro.2021.08.018. (IF 3.105)
589. Yiqian Ying, Beibei Li, Changying Liu, Zuochun Xiong, Wei Bai, Pan Ma
ACS Biomater Sci Eng. doi: 10.1021/acsbiomaterials.1c01365. (IF 4.152)
590. Huiyue Xu, Meng Xia, Lian Sun, Hua Wang, Wei-Bing Zhang
Front Cell Dev Biol. doi: 10.3389/fcell.2021.782736. (IF 5.201)
591. Shang-Kun Dai, Pei-Pei Liu, Xiao Li, Lin-Fei Jiao, Zhao-Qian Teng, Chang-Mei Liu
Development. doi: 10.1242/dev.200049. (IF 5.611)
592. Yifan Rao, Huagang Peng, Weilong Shang, Zhen Hu, Yi Yang, Li Tan, Ming Li, Renjie Zhou, Xiancai Rao
J Adv Res. doi: 10.1016/j.jare.2021.11.015. (IF 6.992)
593. Wen-Ying Yang, Xiang Meng, Yue-Rong Wang, Qing-Qing Wang, Xin He, Xiao-Yu Sun, Nan Cheng, Lei Zhang
Acta Odontol Scand. doi: 10.1080/00016357.2022.2047780. (IF 1.573)