pCMV-N-Flag
收藏
产品编号 D2722-1μg
数量
¥ 888.00
产品包装:
1μg 100μg
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

pCMV-N-Flag是碧云天自行研发的用于在哺乳动物细胞中表达N端和Flag tag(Flag标签)融合的目的蛋白的表达质粒。含有CMV启动子可以高效启动目的蛋白在细胞中的表达;在多克隆位点的5'端含有一个可以编码Flag标签的序列,因此可以表达出含有Flag标签的融合蛋白,可以方便地使用抗Flag的抗体来识别目的蛋白,有利于目的蛋白检测和分离纯化。质粒为卡那霉素抗性。转染细胞后,可使用G418筛选稳定表达目的蛋白的细胞株。
pCMV-N-Flag质粒的主要信息如下:

Feature Nucleotide Position
CMV promoter 1-602
T3 promoter and T3 primer binding site 620-639
Flag tag 679-702
multiple cloning site 705-778
T7 promoter and T7 primer binding site 821-842
SV40 polyA signal 854-1237
f1 origin of ss-DNA replication 1375-1681
bla promoter 1706-1830
SV40 promoter 1850-2188
neomycin/kanamycin resistance ORF 2223-3014
HSV-thymidine kinase(TK)polyA signal 3015-3473
pUC origin 3602-4269

pCMV-N-Flag质粒的图谱如下:

pCMV-N-Flag质粒的详细图谱见说明书:https://www.beyotime.com/Manual/D2722 pCMV-N-Flag.pdf

pCMV-N-Flag中没有的酶切位点(Restriction enzymes that do not cut pCMV-N-Flag)包括:

Afl II Age I Ahd I Asc I Bbs I Bbv II Blp I
Bsg I BsiW I BsmB I BspM II BsrG I BssH II Bst1107 I
BstE II Ear I Eco47 III Eco72 I EcoN I Esp I Fse I
Nru I PflM I Pme I Pml I PpuM I Psp1406 I Sap I
Sca I Spl I

pCMV-N-Flag中的单酶切位点(Restriction enzymes that cut pCMV-N-Flag once)包括:

Nde I CA`TA,TG 241 Pvu I CG,AT`CG 855
SnaB I TAC|GTA 347 Bcl I T`GATC,A 1009
Nhe I G`CTAG,C 598 Mun I C`AATT,G 1102
Sac I G,AGCT`C 656 Hpa I GTT|AAC 1115
Sac II CC,GC`GG 663 Mlu I A`CGCG,T 1238
BstX I CCAN,NNNN`NTGG 664 Dra III CAC,NNN`GTG 1468
Not I GC`GGCC,GC 669 Sfi I GGCCN,NNN`NGGCC 2127
PspA I C`CCGG,G 706 BseR I GAGGAG 16/14 2170
Xma I C`CCGG,G 706 Stu I AGG|CCT 2173
Srf I GCCC|GGGC 708 Cla I AT`CG,AT 2192
Sma I CCC|GGG 708 Kas I G`GCGC,C 2351
BamH I G`GATC,C 713 Nar I GG`CG,CC 2352
Hind III A`AGCT,T 719 Ehe I GGC|GCC 2353
Pst I C,TGCA`G 729 Bbe I G,GCGC`C 2355
EcoR I G`AATT,C 731 Msc I TGG|CCA 2434
EcoR V GAT|ATC 739 Tth111 I GACN`N,NGTC 2470
Sal I G`TCGA,C 743 BsrD I GCAATG, 8 2585
Acc I GT`MK,AC 744 Bsp1286 I G,DGCH`C 2655
Bgl II A`GATC,T 749 Rsr II CG`GWC,CG 2868
PaeR7 I C`TCGA,G 755 BsiC I TT`CG,AA 3034
Xho I C`TCGA,G 755 BstB I TT`CG,AA 3034
Xba I T`CTAG,A 761 Bsa I GGTCTC 7/11 3341
Spe I A`CTAG,T 767 HgiE II ACCNNNNNNGGT-1/13 3681
Bsp120 I G`GGCC,C 773 ApaL I G`TGCA,C 3956
Apa I G,GGCC`C 777

pCMV-N-Flag质粒中对于插入片段进行测序时,推荐使用的正向测序引物T3和反向测序引物T7的序列如下:
T3 primer(620-639): 5′AATTAACCCTCACTAAAGGG 3′
T7 primer(821-842): 5′GTAATACGACTCACTATAGGGC 3′
pCMV-N-Flag的全序列信息:D2722 pCMV-N-Flag-seq.txt
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
D2722-1μg pCMV-N-Flag 1μg
D2722-001μg pCMV-N-Flag 100μg
说明书 1份

保存条件:
-20℃保存。
注意事项
本质粒未经碧云天书面许可不得用于任何商业用途,也不得移交给订货人所在实验室外的任何个人或单位。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1. 首次使用时请先取少量本质粒转化大肠杆菌,进行质粒小量、中量或大量抽提后再用于后续用途。抽提获得的质粒可以通过酶切电泳进行鉴定,或通过测序进行鉴定。
2. 100μg包装的本产品质粒浓度为0.1μg/μl,共1ml。可以直接用于酶切或者转染细胞。
3. pCMV-N-Flag质粒在其多克隆位点适当酶切后可以插入待表达的目的基因,需注意插入基因片段和tag之间的读码框要一致,即需要避免发生移码突变。构建的质粒可以用常规方法转染细胞。

相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Cheng Y, Zhu Y, Xu J, Yang M, Chen P, Xu W, Zhao J, Geng L, Gong S
Mol Cancer. 17(1):13. (IF 15.302)
2. Zhai Y, Lin P, Feng Z, Lu H, Han Q, Chen J, Zhang Y, He Q, Nan G, Luo X, Wang B, Feng F, Liu F, Chen Z, Zhu P
Autophagy. 14(9):1629-1643. (IF 9.77)
3. Sun P, Zhang S, Qin X, Chang X, Cui X, Li H, Zhang S, Gao H, Wang P, Zhang Z, Luo J, Li Z
Autophagy. 14(2):336-346. (IF 9.77)
4. Zicheng Ma, Juan Bai, Chenlong Jiang, Huixin Zhu, Depeng Liu, Mengjiao Pan, Xianwei Wang, Jiang Pi, Ping Jiang, Xing Liu
Autophagy. doi: 10.1080/15548627.2022.2139921. (IF 9.77)
5. Duan B, Cui J, Sun S, Zheng J, Zhang Y, Ye B, Chen Y, Deng W, Du J, Zhu Y, Chen Y, Gu L.
Cancer Lett 2016 Aug 28;379(1):70-83. (IF 7.36)
6. Wei YL, Yang WX
Cell Death Dis. 10(6):402. (IF 6.304)
7. Yu M, Luo C, Huang X, Chen D, Li S, Qi H, Gao X
J Cell Physiol. 234(5):7608-7621. (IF 5.546)
8. Dang W, Qin Z, Fan S, Wen Q, Lu Y, Wang J, Zhang X, Wei L, He W, Ye Q, Yan Q, Li G, Ma J.
ONCOTARGET 2016 May 31;7(22):32421-32. (IF 5.168)
9. She ZY, Pan MY, Tan FQ, Yang WX.
ONCOTARGET 2017 May 30;8(22):36469-36483. (IF 5.168)
10. Ma DD, Bi L, Yang WX.
ONCOTARGET 2017 May 30;8(22):36082-36098. (IF 5.168)
11. She ZY, Yang WX.
ONCOTARGET 2017 Jul 18;8(29):46955-46968. (IF 5.168)
12. Zhu H, Zheng C, Xing J, Wang S, Li S, Lin R, Mossman KL.
J Virol 2011 Nov;85(21):11079-89. (IF 4.501)
13. Wang L, Li M, Cai M, Xing J, Wang S, Zheng C.
MED MICROBIOL IMMUN 2012 Aug;201(3):381-7. (IF 1.961)
14. Yang Q, Ou C, Liu M, Xiao W, Wen C, Sun F.
Carcinogenesis 2014 Jul;35(7):1643-51. (IF 4.603)
16. Li S, Wang Q, Qiang Q, Shan H, Shi M, Chen B, Zhao S, Yuan L.
J CANCER RES CLIN 2015 Nov;141(11):1909-20. (IF 3.656)
17. Zhen N, Yang Q, Wu Q, Zhu X, Wang Y, Sun F, Mei W, Yu Y.
CANCER CHEMOTH PHARM 2016 Jan;77(1):169-80. (IF 2.967)
18. Li Y, Zhang L, Qu T, Li L, Zhang G.
PLoS One 2016 Jan 4;11(1):e0146049. (IF 2.74)
19. Wang YP, Du WJ, Huang LP, Wei YW, Wu HL, Feng L, Liu CM.
Front Microbiol 2016 Feb 15;7:124. (IF 4.235)
20. Li H, Liang R, Lu Y, Wang M, Li Z.
Int J Mol Sci 2016 Apr 8;17(4):382. (IF 4.556)
21. Zhu X, Pan Q, Huang N, Wu J, Zhen N, Sun F, Li Z, Yang Q.
TUMOR BIOL  2016 Oct 14. [Epub ahead of print] (IF 3.65)
22. Wang Z, Liu Q, Lu J, Fan P, Xie W, Qiu W, Wang F, Hu G, Zhang Y.
J Biol Chem 2016 Dec 16;291(51):26377-87. (IF 4.238)
23. Huang B, Meng J, Yang M, Xu F, Li X, Li L, Zhang G.
Dev Comp Immunol 2017 Jun;71:82-87. (IF 3.192)
24. Zheng J, Duan B, Sun S, Cui J, Du J, Zhang Y.
Front Pharmacol 2017 Sep 26;8:688. (IF 4.225)
26. Yang ZG, Ma XD, He ZH, Guo YX.
Int Braz J Urol 2017 Nov-Dec;43(6):1060-1067. (IF 1.342)
27. Wang M, Wang L, Jia Z, Wang X, Yi Q, Zhao L, Song L.
Dev Comp Immunol 2017 Dec;77:188-199. (IF 3.192)
28. Ye B, Duan B, Deng W, Wang Y, Chen Y, Cui J, Sun S, Zhang Y, Du J, Gu L, Lin L, Tang Y
Front Pharmacol. 9:1343. (IF 4.225)
31. Han S, Mao L, Liao Y, Sun S, Zhang Z, Mo Y, Liu H, Zhi X, Lin S, Seo HS, Guo H
J Immunol. 203(2):429-440. (IF 4.886)