pCMV-N-mCherry (红色荧光蛋白)
收藏
产品编号 D2711-1μg
数量
¥ 888.00
产品包装:
1μg 100μg
产品简介
使用说明
说明书下载
相关产品
相关论文
产品问答

pCMV-N-mCherry是碧云天自行研发的哺乳动物细胞表达质粒,用于表达N端含mCherry (DsRed的突变体,一种非常明亮的红色荧光蛋白)标签的融合蛋白。该质粒含有CMV启动子,可以高效启动目的蛋白在细胞中的表达。在多克隆位点的前面有一个mCherry的完整编码序列,因此在多克隆位点根据阅读框插入目的基因就可以表达N端含有mCherry标签的融合蛋白。利用mCherry的荧光特性可以比较容易地观察融合蛋白的表达水平和细胞内定位,也可以利用mCherry抗体来检测或免疫沉淀融合蛋白。mCherry与GFP没有序列同源性,不能使用GFP抗体检测mCherry。该质粒为卡那霉素抗性。转染细胞后,可以使用G418筛选稳定表达目的蛋白的细胞株。
pCMV-N-mCherry质粒的主要信息如下:

Feature Nucleotide Position
CMV promoter 1-602
T3 promoter and T3 primer binding site 620-639
mCherry 677-1384
Multiple cloning site 1385-1474
T7 promoter and T7 primer binding site 1494-1515
SV40 polyA signal 1527-1910
f1 origin of ss-DNA replication 2048-2354
bla promoter 2379-2503
SV40 promoter 2523-2861
Neomycin/kanamycin resistance ORF 2896-3687
HSV-thymidine kinase (TK) polyA signal 3688-4146
pUC origin 4275-4942

pCMV-N-mCherry质粒(4994bp)的图谱如下:

pCMV-N-mCherry质粒的详细图谱见说明书:https://www.beyotime.com/Manual/D2711 pCMV-N-mCherry.pdf

pCMV-N-mCherry中没有的酶切位点(Restriction enzymes that do not cut pCMV-N-mCherry)包括:

AclI AflII AscI AsiSI BaeI BcgI BlpI
BmgBI BsiWI BsmBI BspEI BspQI BssHII BstXI
BstZ17I EarI EcoNI FseI NotI NruI PmeI
PmlI PpuMI PshAI PspXI SacII SapI ScaI
SmaI SwaI TspMI XmaI XmnI

pCMV-N-mCherry中的单酶切位点(Restriction enzymes that cut pCMV-N-mCherry once)包括:

NdeI CA`TA,TG 240 BglII A`GATC,T 1421
SnaBI TAC|GTA 346 PaeR7I C`TCGA,G 1427
CspCI ,NN`(N)11CAA(N)5GTGG(N)10,NN` 382 XhoI C`TCGA,G 1427
NheI G`CTAG,C 597 XbaI T`CTAG,A 1433
BmtI G,CTAG`C 597 SpeI A`CTAG,T 1439
SacI G,AGCT`C 651 PspOMI G`GGCC,C 1445
Eco53kI GAG|CTC 653 ApaI G,GGCC`C 1445
AfeI AGC|GCT 660 PvuI CG,AT`CG 1525
AgeI A`CCGG,T 664 BclI T`GATC,A 1681
AhdI GACNN,N`NNGTC 871 MfeI C`AATT,G 1774
SbfI CC,TGCA`GG 1032 HpaI GTT|AAC 1787
BbsI GAAGACNN`NNNN, 1112 BtsI GCAGTG,NN` 1861
PflMI CCAN,NNN`NTGG 1113 MluI A`CGCG,T 1910
BbvCI CC`TCA,GC 1215 DraIII CAC,NNN`GTG 2137
Bpu10I CC`TNA,GC 1215 SfiI GGCCN,NNN`NGGCC 2796
BsgI GTGCAG(N)14,NN` 1269 ClaI AT`CG,AT 2864
SgrAI CR`CCGG,YG 1358 BspDI AT`CG,AT 2864
XcmI CCANNNN,N`NNNNTGG 1362 EagI C`GGCC,G 2930
BsrGI T`GTAC,A 1377 Tth111I GACN`N,NGTC 3142
BamHI G`GATC,C 1385 PflFI GACN`N,NGTC 3142
HindIII A`AGCT,T 1391 BsrDI GCAATG,NN` 3257
EcoRI G`AATT,C 1403 RsrII CG`GWC,CG 3540
EcoRV GAT|ATC 1411 BstBI TT`CG,AA 3706
SalI G`TCGA,C 1415 BsaI GGTCTCN`NNNN, 4013
AccI GT`MK,AC 1416 PciI A`CATG,T 4942

pCMV-N-mCherry质粒中推荐使用的测序引物序列如下:
N-mCherry primer (1284-1303): 5′-AGTTGGACATCACCTCCCAC-3′
T7 primer (1494-1515): 5′-GTAATACGACTCACTATAGGGC-3′
pCMV-N-mCherry的全序列信息:D2711 pCMV-N-mCherry-seq.txt
pCMV-N-mCherry质粒转染细胞后的表达效果请参考图1。

图1. pCMV-N-mCherry质粒转染细胞后的表达效果图。左侧为明场照片,右侧为荧光照片。

包装清单:

产品编号 产品名称 包装
D2711-1μg pCMV-N-mCherry (红色荧光蛋白) 1μg
D2711-100μg pCMV-N-mCherry (红色荧光蛋白) 100μg
说明书 1份

保存条件:
-20℃保存。
注意事项:
本质粒未经碧云天书面许可不得用于任何商业用途,也不得移交给订货人所在实验室外的任何个人或单位。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1. 首次使用1μg包装的本产品时,请先取少量本质粒转化大肠杆菌,进行质粒小量、中量或大量抽提后再用于后续用途。抽提获得的质粒可以通过酶切电泳进行鉴定,或通过测序进行鉴定。
2. 100μg包装的本产品质粒浓度为0.1μg/μl,共1ml。可以直接用于酶切或者转染细胞。
3. pCMV-N-mCherry质粒在其多克隆位点适当酶切后可以插入待表达的目的基因,构建的质粒可以用常规方法转染细胞。
相关产品:

产品编号 产品名称 包装
D2602-1μg pCMV-Blank 1μg
D2602-100μg pCMV-Blank 100μg
D2621-1μg pCMV-C-BFP (蓝色荧光蛋白) 1μg
D2621-100μg pCMV-C-BFP (蓝色荧光蛋白) 100μg
D2623-1μg pCMV-C-CFP (青色荧光蛋白) 1μg
D2623-100μg pCMV-C-CFP (青色荧光蛋白) 100μg
D2624-1μg pCMV-C-DsRed (红色荧光蛋白) 1μg
D2624-100μg pCMV-C-DsRed (红色荧光蛋白) 100μg
D2626-1μg pCMV-C-EGFP (绿色荧光蛋白) 1μg
D2626-100μg pCMV-C-EGFP (绿色荧光蛋白) 100μg
D2628-1μg pCMV-C-mCherry (红色荧光蛋白) 1μg
D2628-100μg pCMV-C-mCherry (红色荧光蛋白) 100μg
D2630-1μg pCMV-C-YFP (黄色荧光蛋白) 1μg
D2630-100μg pCMV-C-YFP (黄色荧光蛋白) 100μg
D2632-1μg pCMV-C-Flag 1μg
D2632-100μg pCMV-C-Flag 100μg
D2639-1μg pCMV-C-HA 1μg
D2639-100μg pCMV-C-HA 100μg
D2650-1μg pCMV-C-His 1μg
D2650-100μg pCMV-C-His 100μg
D2672-1μg pCMV-C-Myc 1μg
D2672-100μg pCMV-C-Myc 100μg
D2701-1μg pCMV-N-BFP (蓝色荧光蛋白) 1μg
D2701-100μg pCMV-N-BFP (蓝色荧光蛋白) 100μg
D2703-1μg pCMV-N-CFP (青色荧光蛋白) 1μg
D2703-100μg pCMV-N-CFP (青色荧光蛋白) 100μg
D2705-1μg pCMV-N-DsRed (红色荧光蛋白) 1μg
D2705-100μg pCMV-N-DsRed (红色荧光蛋白) 100μg
D2707-1μg pCMV-N-EGFP (绿色荧光蛋白) 1μg
D2707-100μg pCMV-N-EGFP (绿色荧光蛋白) 100μg
D2711-1μg pCMV-N-mCherry (红色荧光蛋白) 1μg
D2711-100μg pCMV-N-mCherry (红色荧光蛋白) 100μg
D2716-1μg pCMV-N-YFP (黄色荧光蛋白) 1μg
D2716-100μg pCMV-N-YFP (黄色荧光蛋白) 100μg
D2722-1μg pCMV-N-Flag 1μg
D2722-100μg pCMV-N-Flag 100μg
D2733-1μg pCMV-N-HA 1μg
D2733-100μg pCMV-N-HA 100μg
D2737-1μg pCMV-N-His 1μg
D2737-100μg pCMV-N-His 100μg
D2756-1μg pCMV-N-Myc 1μg
D2756-100μg pCMV-N-Myc 100μg
相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Chen K, Shi YH, Chen J, Li MY.
Zool Res. 40(5):404-415. (IF 2.638)
2. Liu G, Zhang Q, Li Y, Wang X, Wu H, Wei Y, Zeng Y, Tao L
iScience. 23(1):100754.