pCMV-C-Flag
收藏
产品编号 D2632-1μg
数量
¥ 888.00
产品包装:
1μg 100μg
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

pCMV-C-Flag是碧云天自行研发的用于在哺乳动物细胞中表达C端和Flag tag(Flag标签)融合的目的蛋白的表达质粒。含有CMV启动子可以高效启动目的蛋白在细胞中的表达;在多克隆位点的3'端含有一个可以编码Flag标签的序列,因此可以表达出含有Flag标签的融合蛋白,可以方便地使用抗Flag的抗体来识别目的蛋白,有利于目的蛋白检测和分离纯化。质粒为卡那霉素抗性。转染细胞后,可使用G418筛选稳定表达目的蛋白的细胞株。
pCMV-C-Flag质粒的主要信息如下:

Feature Nucleotide Position
CMV promoter 1-602
T3 promoter and T3 primer binding site 620-639
multiple cloning site 680-740
c-Flag tag 741-764
T7 promoter and T7 primer binding site 817-838
SV40 polyA signal 850-1233
f1 origin of ss-DNA replication 1371-1675
bla promoter 1700-1824
SV40 promoter 1844-2182
neomycin/kanamycin resistance ORF 2217-3008
HSV-thymidine kinase (TK) polyA signal 3009-3467
pUC origin 3596-4263

pCMV-C-Flag质粒的图谱如下:

pCMV-C-Flag的多克隆位点的详细图谱见说明书:https://www.beyotime.com/Manual/D2632 pCMV-C-Flag.pdf

pCMV-C-Flag中没有的酶切位点(Restriction enzymes that do not cut pCMV-C-Flag)包括:

Afl II Age I Ahd I Asc I Bbs I Bbv II Blp I
Bsg I BsiW I BsmB I BspM II BsrG I BssH II Bst1107 I
BstE II Ear I Eco47 III Eco72 I EcoN I Esp I Fse I
Nru I PflM I Pme I Pml I PpuM I Psp1406 I Sap I
Sca I Spe I

pCMV-C-Flag中的单酶切位点(Restriction enzymes that cut pCMV-C-Flag once)包括:

Nde I CA`TA,TG 241 Pvu I CG,AT`CG 851
SnaB I TAC|GTA 347 Bcl I T`GATC,A 1005
Nhe I G`CTAG,C 598 Mun I C`AATT,G 1098
Sac I G,AGCT`C 656 Hpa I GTT|AAC 1111
Sac II CC,GC`GG 663 Mlu I A`CGCG,T 1234
BstX I CCAN,NNNN`NTGG 664 Dra III CAC,NNN`GTG 1464
Not I GC`GGCC,GC 669 Sfi I GGCCN,NNN`NGGCC 2121
PspA I C`CCGG,G 681 BseR I GAGGAG 16/14 2164
Xma I C`CCGG,G 681 Stu I AGG|CCT 2167
Srf I GCCC|GGGC 683 Cla I AT`CG,AT 2186
Sma I CCC|GGG 683 Kas I G`GCGC,C 2345
BamH I G`GATC,C 688 Nar I GG`CG,CC 2346
HinD III A`AGCT,T 694 Ehe I GGC|GCC 2347
Pst I C,TGCA`G 704 Bbe I G,GCGC`C 2349
EcoR I G`AATT,C 706 Msc I TGG|CCA 2428
EcoR V GAT|ATC 714 Tth111 I GACN`N,NGTC 2464
Sal I G`TCGA,C 718 BsrD I GCAATG, 8 2579
Acc I GT`MK,AC 719 Bsp1286 I G,DGCH`C 2649
Bgl II A`GATC,T 724 Rsr II CG`GWC,CG 2862
PaeR7 I C`TCGA,G 730 BsiC I TT`CG,AA 3028
Xho I C`TCGA,G 730 BstB I TT`CG,AA 3028
Xba I T`CTAG,A 736 Bsa I GGTCTC 7/11 3335
Bsp120 I G`GGCC,C 769 HgiE II ACCNNNNNNGGT-1/13 3675
Apa I G,GGCC`C 773 ApaL I G`TGCA,C 3950

pCMV-C-Flag质粒中对于插入片段进行测序时,推荐使用的正向测序引物T3和反向测序引物T7的序列如下:
T3 primer(620-639): 5′AATTAACCCTCACTAAAGGG 3′
T7 primer(817-838): 5′GTAATACGACTCACTATAGGGC 3′
pCMV-C-Flag的全序列信息: D2632 pCMV-C-Flag-seq.txt
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
D2632-1μg pCMV-C-Flag 1μg
D2632-100μg pCMV-C-Flag 100μg
说明书 1份

保存条件:
-20℃保存。
注意事项:
本质粒未经碧云天书面许可不得用于任何商业用途,也不得移交给订货人所在实验室外的任何个人或单位。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1. 首次使用1μg包装的本产品时,请先取少量本质粒转化大肠杆菌,进行质粒小量、中量或大量抽提后再用于后续用途。抽提获得的质粒可以通过酶切电泳进行鉴定,或通过测序进行鉴定。
2. 100μg包装的本产品质粒浓度为0.1μg/μl,共1ml。可以直接用于酶切或者转染细胞。
3. pCMV-C-Flag质粒在其多克隆位点适当酶切后可以插入待表达的目的基因,需注意插入基因片段和tag之间的读码框要一致,即需要避免发生移码突变。构建的质粒可以用常规方法转染细胞。

相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Xue Chen, Ruxu Sun, Daidi Yang, Chao Jiang, Qinghuai Liu
MOL THER-NUCL ACIDS. doi: 10.1016/j.omtn.2019.12.040. (IF 7.032)
2. Chen R, Wang H, Liang B, Liu G, Tang M, Jia R, Fan X, Jing W4, Zhou X, Wang H, Yang Y, Wei H, Li B, Zhao J.
Cell Death Dis 2016 Dec 8;7(12):e2512. (IF 6.304)
3. Sun T, Jiao L, Wang Y, Yu Y, Ming L
Cell Death Dis. 9(2):136. (IF 6.304)
4. Jiang C, Xie P, Sun R, Sun X, Liu G, Ding S, Zhu M, Yan B, Liu Q, Chen X, Zhao C
Cell Death Dis. 9(5):451. (IF 6.304)
5. Yu M, Luo C, Huang X, Chen D, Li S, Qi H, Gao X
J Cell Physiol. 234(5):7608-7621. (IF 5.546)
6. Lin S, Zhang Z, Xie T, Hu B, Ruan Z, Zhang L, Li C, Li C, Luo W, Nie Q, Zhang X
RNA Biol. 16(5):626-638. (IF 5.35)
7. Wang K, Ni L, Wang S, Zheng C.
J Virol 2014 Jul;88(14):7941-51. (IF 4.501)
10. Chen X, Wang X, Jiang C, Xu M, Liu Y, Qi R, Qi X, Sun X, Xie P, Liu Q, Yan B, Sheng X, Zhao C
INVEST OPHTH VIS SCI. 59(11):4581-4589. (IF 3.47)
11. Luo C, Zhao S, Dai W, Zheng N, Wang J
BBA-PROTEINS PROTEOM. 1866(11):1092-1101. (IF 2.371)
12. Ge Y, Yang H, Zhao L, Luo S, Zhang H, Chen S
FISH SHELLFISH IMMUN. 82:573-578. (IF 3.298)
14. Zhang B, Wu J, Cai Y, Luo M, Wang B, Gu Y
ACTA BIOCH BIOPH SIN. 51(4):375-385. (IF 2.836)
15. Li B, Basang Z, Hu L, Liu L, Jiang N
J Dairy Res. 86(2):181-187. (IF 1.628)
16. Li X, Wu Y, Huang L, Yang L, Xing X
ACTA BIOCH BIOPH SIN. 51(7):669-676. (IF 2.836)
17. Sui C, Dong Z, Yang C, Zhang M, Dai B, Geng L, Lu J, Yang J, Xu M
J Cell Mol Med. 23(9):6024-6033. (IF 4.486)
18. Han X, Gao F, Lu M, Liu Z, Wang M, Ke X, Yi M, Cao J
FISH SHELLFISH IMMUN. 97:135-145. (IF 3.298)
19. Xueqing Han, Fengying Gao, Maixin Lu, Zhigang Liu, Miao Wang, Xiaoli Ke, Mengmeng Yi, Jianmeng Cao
FISH SHELLFISH IMMUN. doi: 10.1016/j.fsi.2019.12.041. (IF 3.298)
20. Shufeng Li, Haitao Shan, Ting Wang, Xiaojuan Zheng, Minke Shi, Baojun Chen, Haiqin Lu, Ying Zhang, Sheng Zhao, Zichun Hua
Anal Biochem. doi: 10.1016/j.ab.2020.113875. (IF 2.877)