pCMV-C-CFP (青色荧光蛋白)
收藏
产品编号 D2623-100μg
数量
¥ 1169.00
产品包装:
1μg 100μg
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

pCMV-C-CFP是碧云天自行研发的哺乳动物细胞表达质粒,用于表达C端含CFP(Cyan FluorescentProtein, 青色荧光蛋白)标签的融合蛋白。该质粒含有CMV启动子,可以高效启动目的蛋白在细胞中的表达。在多克隆位点的后面有一个CFP的完整编码序列,因此在多克隆位点根据阅读框插入目的基因就可以表达C端含有CFP标签的融合蛋白。利用CFP的荧光特性可以比较容易地观察融合蛋白的表达水平和细胞内定位,也可以利用CFP抗体来检测或免疫沉淀融合蛋白。CFP与GFP高度相似,可尝试用GFP抗体检测CFP。该质粒为卡那霉素抗性。转染细胞后,可以使用G418筛选稳定表达目的蛋白的细胞株。
pCMV-C-CFP质粒的主要信息如下:

Feature Nucleotide Position
CMV promoter 1-602
T3 promoter and T3 primer binding site 620-639
Multiple cloning site 651-740
CFP 741-1460
T7 promoter and T7 primer binding site 1510-1531
SV40 polyA signal 1543-1926
f1 origin of ss-DNA replication 2064-2370
bla promoter 2395-2519
SV40 promoter 2539-2877
Neomycin/kanamycin resistance ORF 2912-3703
HSV-thymidine kinase (TK) polyA signal 3704-4162
pUC origin 4291-4958

pCMV-C-CFP质粒(5010bp)的图谱如下:

pCMV-C-CFP质粒的详细图谱见说明书:https://www.beyotime.com/Manual/D2623 pCMV-C-CFP.pdf

pCMV-C-CFP中没有的酶切位点(Restriction enzymes that do not cut pCMV-C-CFP)包括:

AclI AfeI AflII AgeI AhdI AscI AsiSI
BaeI BbsI BbvCI BlpI BmgBI BsiWI BsmBI
BspEI BspQI BssHII BstEII BstZ17I EarI EcoNI
FseI NruI PflMI PmeI PmlI PpuMI PshAI
PspXI SapI SbfI ScaI SgrAI SpeI SwaI
XcmI XmnI

pCMV-C-CFP中的单酶切位点(Restriction enzymes that cut pCMV-C-CFP once)包括:

NdeI CA`TA,TG 240 PspOMI G`GGCC,C 1461
SnaBI TAC|GTA 346 ApaII G,GGCC`C 1461
CspCI ,NN`(N)11CAA(N)5GTGG(N)10,NN` 380 PvuI CG,AT`CG 1541
NheI G`CTAG,C 597 BclI T`GATC,A 1697
BmtI G,CTAG`C 597 MfeI C`AATT,G 1790
SacI G,AGCT`C 651 HpaI GTT|AAC 1803
Eco53kI GAG|CTC 653 MluI A`CGCG,T 1926
BstXI CCAN,NNNN`NTGG 659 BsaXI ,NNN`(N)9AC(N)5CTCC(N)7,NNN` 2087
SacII CC,GC`GG 660 DraIII CAC,NNN`GTG 2153
NotI GC`GGCC,GC 668 SfiI GGCCN,NNN`NGGCC 2812
TspMI C`CCGG,G 680 StuI AGG|CCT 2861
XmaI C`CCGG,G 680 ClaI AT`CG,AT 2880
SmaI CCC|GGG 682 BspDI AT`CG,AT 2880
BamHI G`GATC,C 687 KasI G`GCGC,C 3039
HindIII A`AGCT,T 693 NarI GG`CG,CC 3040
PstI C,TGCA`G 699 SfoI GGC|GCC 3041
EcoRI G`AATT,C 705 PluTI G,GCGC`C 3039
EcoRV GAT|ATC 713 MscI TGG|CCA 3122
SalI G`TCGA,C 717 Tth111I GACN`N,NGTC 3158
AccI GT`MK,AC 718 PflFI GACN`N,NGTC 3158
BglII A`GATC,T 723 BsrDI GCAATG,NN` 3271
XhoI C`TCGA,G 729 RsrII CG`GWC,CG 3556
PaeR7I C`TCGA,G 729 BstBI TT`CG,AA 3722
XbaI T`CTAG,A 735 BsaI GGTCTCN`NNNN, 4029
BcgI ,NN`(N)10CGA(N)6TGC(N)10,NN` 829 ApaLI G`TGCA,C 4644
BsrGI T`GTAC,A 1450 PciI A`CATG,T 4958

pCMV-C-CFP质粒中推荐使用的测序引物序列如下:
T3 primer (620-639): 5′-AATTAACCCTCACTAAAGGG-3′
C-CFP primer (852-873): 5′- GGGTCAGCTTGCCGTAGGTGGC -3′
pCMV-C-CFP的全序列信息:D2623 pCMV-C-CFP-seq.txt
pCMV-C-CFP质粒转染细胞后的表达效果请参考图1。

图1. pCMV-C-CFP质粒转染细胞后的表达效果图。左侧为明场照片,右侧为荧光照片。


包装清单:

产品编号 产品名称 包装
D2623-1μg pCMV-C-CFP (青色荧光蛋白) 1μg
D2623-100μg pCMV-C-CFP (青色荧光蛋白) 100μg
说明书 1份

保存条件:
-20℃保存。
注意事项:
本质粒未经碧云天书面许可不得用于任何商业用途,也不得移交给订货人所在实验室外的任何个人或单位。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1. 首次使用1μg包装的本产品时,请先取少量本质粒转化大肠杆菌,进行质粒小量、中量或大量抽提后再用于后续用途。抽提获得的质粒可以通过酶切电泳进行鉴定,或通过测序进行鉴定。
2. 100μg包装的本产品质粒浓度为0.1μg/μl,共1ml。可以直接用于酶切或者转染细胞。
3. pCMV-C-CFP质粒在其多克隆位点适当酶切后可以插入待表达的目的基因,构建的质粒可以用常规方法转染细胞。
相关产品:

产品编号 产品名称 包装
D2602-1μg pCMV-Blank 1μg
D2602-100μg pCMV-Blank 100μg
D2621-1μg pCMV-C-BFP (蓝色荧光蛋白) 1μg
D2621-100μg pCMV-C-BFP (蓝色荧光蛋白) 100μg
D2623-1μg pCMV-C-CFP (青色荧光蛋白) 1μg
D2623-100μg pCMV-C-CFP (青色荧光蛋白) 100μg
D2624-1μg pCMV-C-DsRed (红色荧光蛋白) 1μg
D2624-100μg pCMV-C-DsRed (红色荧光蛋白) 100μg
D2626-1μg pCMV-C-EGFP (绿色荧光蛋白) 1μg
D2626-100μg pCMV-C-EGFP (绿色荧光蛋白) 100μg
D2628-1μg pCMV-C-mCherry (红色荧光蛋白) 1μg
D2628-100μg pCMV-C-mCherry (红色荧光蛋白) 100μg
D2630-1μg pCMV-C-YFP (黄色荧光蛋白) 1μg
D2630-100μg pCMV-C-YFP (黄色荧光蛋白) 100μg
D2632-1μg pCMV-C-Flag 1μg
D2632-100μg pCMV-C-Flag 100μg
D2639-1μg pCMV-C-HA 1μg
D2639-100μg pCMV-C-HA 100μg
D2650-1μg pCMV-C-His 1μg
D2650-100μg pCMV-C-His 100μg
D2672-1μg pCMV-C-Myc 1μg
D2672-100μg pCMV-C-Myc 100μg
D2701-1μg pCMV-N-BFP (蓝色荧光蛋白) 1μg
D2701-100μg pCMV-N-BFP (蓝色荧光蛋白) 100μg
D2703-1μg pCMV-N-CFP (青色荧光蛋白) 1μg
D2703-100μg pCMV-N-CFP (青色荧光蛋白) 100μg
D2705-1μg pCMV-N-DsRed (红色荧光蛋白) 1μg
D2705-100μg pCMV-N-DsRed (红色荧光蛋白) 100μg
D2707-1μg pCMV-N-EGFP (绿色荧光蛋白) 1μg
D2707-100μg pCMV-N-EGFP (绿色荧光蛋白) 100μg
D2711-1μg pCMV-N-mCherry (红色荧光蛋白) 1μg
D2711-100μg pCMV-N-mCherry (红色荧光蛋白) 100μg
D2716-1μg pCMV-N-YFP (黄色荧光蛋白) 1μg
D2716-100μg pCMV-N-YFP (黄色荧光蛋白) 100μg
D2722-1μg pCMV-N-Flag 1μg
D2722-100μg pCMV-N-Flag 100μg
D2733-1μg pCMV-N-HA 1μg
D2733-100μg pCMV-N-HA 100μg
D2737-1μg pCMV-N-His 1μg
D2737-100μg pCMV-N-His 100μg
D2756-1μg pCMV-N-Myc 1μg
D2756-100μg pCMV-N-Myc 100μg
相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Lin S, Zhang Z, Xie T, Hu B, Ruan Z, Zhang L, Li C, Li C, Luo W, Nie Q, Zhang X
RNA Biol. 16(5):626-638. (IF 5.35)
2. Liu Chen, Zheng Ni, Jionggang Hua, Weicheng Ye, Keshu Liu, Tao Yun, Yinchu Zhu, Cun Zhang
Virus Res. doi: 10.1016/j.virusres.2021.198393. (IF 2.934)