pCMV-Blank
收藏
产品编号 D2602-1μg
数量
¥ 888.00
产品包装:
1μg 100μg
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

pCMV-Blank是碧云天自行研发的用于在哺乳动物细胞中表达目的蛋白的表达质粒。含有CMV启动子可以高效启动目的蛋白在细胞中的表达。质粒为卡那霉素抗性。转染细胞后,可使用G418筛选稳定表达目的蛋白的细胞株。
pCMV-Blank质粒的主要信息如下:

Feature Nucleotide Position
CMV promoter 1-602
T3 promoter and T3 primer binding site 620-639
multiple cloning site 680-753
T7 promoter and T7 primer binding site 796-817
SV40 polyA signal 829-1212
f1 origin of ss-DNA replication 1350-1654
bla promoter 1679-1803
SV40 promoter 1823-2161
neomycin/kanamycin resistance ORF 2196-2987
HSV-thymidine kinase (TK) polyA signal 2988-3446
pUC origin 3575-4242

pCMV-Blank质粒的图谱如下:

pCMV-Blank质粒的详细图谱见说明书:https://www.beyotime.com/Manual/D2602 pCMV-Blank.pdf

pCMV-Blank中没有的酶切位点(Restriction enzymes that do not cut pCMV-Blank)包括:

Afl II Age I Ahd I Asc I Bbs I Bbv II Blp I
Bsg I BsiW I BsmB I BspM II BsrG I BssH II Bst1107 I
BstE II Ear I Eco47 III Eco72 I EcoN I Esp I Fse I
Nru I PflM I Pme I Pml I PpuM I Psp1406 I Sap I
Sca I Spl I

pCMV-Blank中的单酶切位点(Restriction enzymes that cut pCMV-Blank once)包括:

Nde I CA`TA,TG 241 Pvu I CG,AT`CG 830
SnaB I TAC|GTA 347 Bcl I T`GATC,A 984
Nhe I G`CTAG,C 598 Mun I C`AATT,G 1077
Sac I G,AGCT`C 656 Hpa I GTT|AAC 1090
Sac II CC,GC`GG 663 Mlu I A`CGCG,T 1213
BstX I CCAN,NNNN`NTGG 664 Dra III CAC,NNN`GTG 1443
Not I GC`GGCC,GC 669 Sfi I GGCCN,NNN`NGGCC 2100
PspA I C`CCGG,G 681 BseR I GAGGAG 16/14 2143
Xma I C`CCGG,G 681 Stu I AGG|CCT 2146
Srf I GCCC|GGGC 683 Cla I AT`CG,AT 2165
Sma I CCC|GGG 683 Kas I G`GCGC,C 2324
BamH I G`GATC,C 688 Nar I GG`CG,CC 2325
Hind III A`AGCT,T 694 Ehe I GGC|GCC 2326
Pst I C,TGCA`G 704 Bbe I G,GCGC`C 2328
EcoR I G`AATT,C 706 Msc I TGG|CCA 2407
EcoR V GAT|ATC 714 Tth111 I GACN`N,NGTC 2443
Sal I G`TCGA,C 718 BsrD I GCAATG, 8 2558
Acc I GT`MK,AC 719 Bsp1286 I G,DGCH`C 2628
Bgl II A`GATC,T 724 Rsr II CG`GWC,CG 2841
PaeR7 I C`TCGA,G 730 BsiC I TT`CG,AA 3007
Xho I C`TCGA,G 730 BstB I TT`CG,AA 3007
Xba I T`CTAG,A 736 Bsa I GGTCTC 7/11 3314
Spe I A`CTAG,T 742 HgiE II ACCNNNNNNGGT-1/13 3654
Bsp120 I G`GGCC,C 748 ApaL I G`TGCA,C 3929
Apa I G,GGCC`C 752

pCMV-Blank质粒中对于插入片段进行测序时,推荐使用的正向测序引物T3和反向测序引物T7的序列如下:
T3 primer(620-639): 5′AATTAACCCTCACTAAAGGG 3′
T7 primer(796-817): 5′GTAATACGACTCACTATAGGGC 3′
pCMV-Blank的全序列信息: D2602 pCMV-Blank-seq.txt
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
D2602-1μg pCMV-Blank 1μg
D2602-100μg pCMV-Blank 100μg
说明书 1份

保存条件:
-20℃保存。
注意事项
本质粒未经碧云天书面许可不得用于任何商业用途,也不得移交给订货人所在实验室外的任何个人或单位。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1. 首次使用1μg包装的本产品时,请先取少量本质粒转化大肠杆菌,进行质粒小量、中量或大量抽提后再用于后续用途。抽提获得的质粒可以通过酶切电泳进行鉴定,或通过测序进行鉴定。
2. 100μg包装的本产品质粒浓度为0.1μg/μl,共1ml。可以直接用于酶切或者转染细胞。
3. pCMV-Blank质粒在其多克隆位点适当酶切后可以插入待表达的目的基因,构建的质粒可以用常规方法转染细胞。
相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
2. Lin M, Liu Y, Ding X, Ke Q, Shi J, Ma Z, Gu H, Wang H, Zhang C, Yang C, Fang Z, Zhou L, Ye M
Am J Cancer Res. 9(2):285-299. eCollection 2019. (IF 5.177)
3. Pang MJ, Yang Z, Zhang XL, Liu ZF, Fan J, Zhang HY.
Acta Pharmacol Sin 2016 Dec;37(12):1623-40. (IF 5.064)
6. Qu B, Ma Y, Yan M, Gong K, Liang F, Deng S, Jiang K, Ma Z, Pan X.
BIOCHEM BIOPH RES CO 2016 Sep 9;478(1):439-45. (IF 2.985)
7. Gong K, Qu B, Liao D, Liu D, Wang C, Zhou J, Pan X.
BIOCHEM BIOPH RES CO 2016 Sep 9;478(1):260-7. (IF 2.985)
8. Li Z, Meng X, Jin L.
Am J Transl Res 2016 Nov 15;8(11):4628-43. (IF 3.375)
9. Cai Y, Jiang C, Zhu J, Xu K, Ren X, Xu L, Hu P, Wang B, Yuan Q, Guo Y, Sun J, Xu P, Qiu Y
Arthritis Res Ther. 21(1):134. (IF 4.103)
10. Chen Y, Liu W, Xu H, Liu J, Deng Y, Cheng H, Zhan T, Lu X, Liao T, Guo L, Zhu S, Pei Y, Hu J, Hu Z, Liu X, Wang X, Gu M, Hu S, Liu X
Front Microbiol. 10:2006. (IF 4.235)
11. Da-Lai Xu, Yuan-Qing He, Bin Xiao, Yuan Si, Jian Shi, Xue-Ang Liu, Lei Tian, Qian Ren, Ya-Song Wu, Yi Zhu
Front Oncol. doi: 10.3389/fonc.2022.726985. (IF 4.848)
12. Tuo Zhang, Tianhe Ren, Huan Lin, Yuntong Tong, Jixian Zhang, Jie Nie, Yingjie Zhu, Yiting Wang, Bangming Jin, Chunlin Zhang, Tengxiang Chen, Meina He
Am J Physiol Cell Physiol. doi: 10.1152/ajpcell.00196.2022.