DNA上样缓冲液(6X)
收藏
产品编号 D0071
数量
¥ 18.00
产品包装:
2ml
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

DNA上样缓冲液(DNA loading buffer,6X),是一种经过适当改良的常规的六倍浓缩的DNA上样缓冲液。本上样缓冲液以溴酚蓝为指示剂,稀释至1X后比重仍然较大,上样时极易下沉,且颜色清晰可见。
本DNA上样缓冲液经过改良,可以室温长期保存。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
D0071 DNA上样缓冲液(6X) 1ml/管,共2管
说明书 1份

保存条件:
室温保存,至少一年有效。
注意事项:
由于DNA的电泳操作会接触强致癌性的溴化乙锭(EB),因而DNA上样缓冲液在长期使用的过程中极易污染溴化乙锭,因此操作的时候请注意适当防护。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1. 按照每5微升DNA样品加入1微升DNA上样缓冲液的比例,混合DNA样品和DNA上样缓冲液(6X)。直接加到DNA胶内即可。
2. 如果溴酚蓝对所需要观察的条带有干扰,请使用BeyoRed DNA上样缓冲液。

相关产品:

产品编号 产品名称 包装
D0071 DNA上样缓冲液(6X) 2ml
D0072 BeyoRed DNA上样缓冲液(6X) 2ml
D0128 NA-Red (EB升级换代产品, 2000X) 1ml
D0130 NA-Red (EB升级换代产品, 2000X) 5ml
D0133 NA-Green (EB升级换代产品, 2000X) 1ml
D0135 NA-Green (EB升级换代产品, 2000X) 5ml
D0139 Gel-Red (EB升级换代产品, 10000X) 0.2ml
D0140 Gel-Red (EB升级换代产品, 10000X) 1ml
D0143 Gel-Green (EB升级换代产品, 10000X) 0.2ml
D0145 Gel-Green (EB升级换代产品, 10000X) 1ml
ST004L Agarose 50g
ST004M Agarose (Low EEO) 50g
ST004Q Agarose (Low EEO) 250g
ST716 TAE(50X) 500ml
ST718 TBE(5X) 500ml
ST720 TBE(1X premixed powder) 2L
ST721 TBE(1X premixed powder) 10×2L
ST723 TBE(5X premixed powder) 2×2L


相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Wang QX, Li WQ, Liu AF, Zhang B, Gao f, Li SX, Liao XL.
Journal of Molecular Structure 2011 Jan;985(2-3):129-33. (IF 2.12)
2. George Amoako, Ming Zhou, RiAn Ye, LiZhou Zhuang, XiaoHong Yang, ZhiYong Shen.
CHINESE SCI BULL 2013 Aug;58(24):3019-22. (IF 1.649)
3. Chen YB, Mu CY, Chen C, Huang JA.
ASIA-PAC J CLIN ONCO 2014 Jun;10(2):e1-6. (IF 2.012)
4. Zhang X, Luo W, Zhao W, Lu J, Chen X.
J Breast Cancer 2015 Jun;18(2):112-8. (IF 2.241)
5. Lv B, Zhang B, Hu XY, Zeng QD.
Oncol Lett 2016 Feb;11(2):1327-34. (IF 2.311)
6. Liu ZW, Guo ZJ, Chu AL, Zhang Y, Liang B, Guo X, Chai T, Song R, Hou G, Yuan JJ.
Mol Med Rep 2017 Dec;16(6):8537-8541. (IF 2.1)