Rhodamine 123
收藏
产品编号 C2007
数量
¥ 279.00
产品包装:
5mg
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

Rhodamine 123也称2-(6-Amino-3-imino-3H-xanthen-9-yl)benzoic acid methyl ester,中文名为罗丹明123,分子式为C21H17ClN2O3,分子量为380.82,CAS Number 62669-70-9,纯度>95%。
Rhodamine 123是一种可以通透细胞膜的选择性染色活细胞线粒体的阳离子黄绿色荧光染料,广泛用作检测线粒体膜电位(mitochondrial membrane potential)的荧光探针,也常用于细胞凋亡检测。在正常细胞中,Rhodamine 123能够依赖线粒体跨膜电位(mitochondrial transmembrane potential, ΔΨm)选择性进入线粒体基质,可发出明亮的黄绿色荧光;当细胞发生凋亡或坏死时,线粒体膜电位丢失,线粒体通透性转换孔(mitochondrial permeability transition pore, MPTP)持续开放,引起线粒体跨膜电位(ΔΨm)的崩溃,Rhodamine 123从线粒体中释放出来,从而导致线粒体内黄绿色荧光强度的明显降低。此外有报道,在个别特定情况下,Rhodamine 123探针在线粒体内过度聚集后可能会出现自发淬灭(self-quenching)现象,线粒体内黄绿色荧光强度降低,而在凋亡发生时,线粒体中黄绿色荧光增强。使用本产品,按照说明中推荐的实验条件,对于实际测试过的细胞仅观察到了凋亡或坏死时Rhodamine 123的荧光染色减弱或消失的现象。本产品染色后,可用荧光显微镜、流式细胞仪或其它荧光检测设备检测,通过荧光信号的强弱来确定线粒体膜电位的变化和凋亡的发生。
Rhodamine 123可以快速通过细胞膜,仅需几分钟就可以被具有活性的线粒体所俘获(sequestered by active
mitochondria),并且对细胞没有任何毒性。
Rhodamine 123的激发光谱和发射光谱参考下图,最大激发波长为507nm,最大发射波长为529nm。在荧光显微镜下观
察,呈现黄绿色荧光。

Rhodamine 123为红棕色粉末,溶于DMSO,也溶于乙醇,在乙醇中的溶解度可达20mg/ml。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
C2007 Rhodamine 123 5mg
说明书 1份

保存条件:
室温避光保存,两年有效。溶于DMSO配制成母液后-20℃保存。
注意事项:
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作

使用说明:
可以先配制1-5mM的母液。使用时通常使Rhodamine 123的终浓度为1-2μM即可。详细的使用方法请参考相关文献资料。
使用本产品的文献:
1. Xiao-Yan Fan, Lei Guo, Lei-Ning Chen, Shen Yin, Jiarong Wen, Sen Li, Jun-Yu Ma, Tao Jing, Man-Xi Jiang, Xiao-Hong Sun, Meilan Chen, Feng Wang, Zhen-Bo Wang, Chang-Fa Zhang, Xing-Hua Wang, Zhao-Jia Ge, Chun Hu, Lizhang Zeng, Wei Shen, Qing-Yuan Sun, Xiang-Hong Ou, Shi-Ming Luo
Nat Biomed Eng. doi: 10.1038/s41551-022-00881-7. (IF 18.952)
2. Ju C, Wen Y, Zhang L, Wang Q, Xue L, Shen J, Zhang C
Small 2019 Feb;15(5):e1804191. (IF 11.459)
3. Liu Y, Zhang X, Zhou M, Nan X, Chen X, Zhang X.
ACS APPL MATER INTER 2017 Dec 20;9(50):43498-43507. (IF 8.758)
4. Yumei Li, Fan Chen, Weiyu Shen, Bifei Li, Rong Xiang, Lijuan Qu, Chen Zhang, Gao Li, Huanzhang Xie, Vladimir L Katanaev, Lee Jia
Cancer Lett. doi: 10.1016/j.canlet.2019.12.011. (IF 7.36)
5. Yun Wang, Jia-Huan Lu, Feng Wang, Ying-Nan Wang, Ming-Ming He, Qi-Nian Wu, Yun-Xin Lu, Hong-En Yu, Zhan-Hong Chen, Qi Zhao, Jia Liu, Yan-Xing Chen, De-Shen Wang, Hui Sheng, Ze-Xian Liu, Zhao-Lei Zeng, Rui-Hua Xu, Huai-Qiang Ju
Cancer Lett. doi: 10.1016/j.canlet.2019.12.036. (IF 7.36)
6. Hao M, Kong C, Jiang C, Hou R, Zhao X, Li J, Wang Y, Gao Y, Zhang H, Yang B, Jiang J
Acta Biomater. 83:414-424. (IF 7.242)
7. Huo M, Fu Y, Liu Y, Chen Q, Mu Y, Zhou J, Li L, Xu W, Yin T
CARBOHYD POLYM 2018 Feb 1;181:477-488. (IF 7.182)
9. Shuya Gao, Qingchen Yang, Yue Peng, Weixian Kong, Zekun Liu, Zhe Li, Jiawen Chen, Mengmeng Bao, Xie Li, Yubin Zhang, Xiaohong Bian, Liang Jin, Hanwen Zhang, Yuexin Zhang, Daniel Sanchis, Fangrong Yan, Junmei Ye
Cell Biol Toxicol. doi: 10.1007/s10565-022-09735-z. (IF 6.284)
10. Yang Q, Sun G, Yin H, Li H, Cao Z, Wang J, Zhou M, Wang H, Li J
FREE RADICAL BIO MED 2018 May 20;120:342-355. (IF 6.17)
11. Wang Y, Zhao X, Gao X, Nie X, Yang Y, Fan X.
Anal Chim Acta 2011 Sep 19;702(1):87-94. (IF 5.977)
12. Tao Huang, Ying Huang, Yu Huang, Yi Yang, Yuanhui Zhao, Christopher J Martyniuk
Chemosphere. doi: 10.1016/j.chemosphere.2019.125345. (IF 5.778)
13. Yi JM, Huan XJ, Song SS, Zhou H, Wang YQ, Miao ZH.
Mol Cancer Ther 2016 Jul;15(7):1495-503. (IF 5.615)
15. Liu X, Liu C, Shan K, Zhang S, Lu Y, Yan B, Luo Y
CELL PHYSIOL BIOCHEM 2018;50(1):246-260. (IF 5.5)
16. Tan Q, Li Y, Wu J, Mei H, Zhao C, Zhang J.
INT J NANOMED 2012;5:5385-93. (IF 5.115)
18. Guo S, Wang J, Xu H, Rong W, Gao C, Yuan Z, Xie F, Bi K, Zhang Z, Li Q
Oxid Med Cell Longev. 2019:9096409. (IF 5.076)
19. Li BY, Yuan YH, Hu JF, Zhao Q, Zhang DM, Chen NH.
Acta Pharmacol Sin 2011 Nov;32(11):1321-6. (IF 5.064)
20. Wang M, Ruan Y, Chen Q, Li S, Wang Q, Cai J
Eur J Pharmacol 2011 Jan 10;650(1):41-7. (IF 3.263)
21. Yan C, Huang D, Zhang Y.
EXP TOXICOL PATHOL 2011 Jul;63(5):413-7. (IF 2.023)
22. Zhang WL, Zhao YL, Liu XM, Chen J, Zhang D
CHINESE MED J-PEKING 2011 Jul;124(14):2191-5. (IF 1.585)
23. Gao W, Xu K, Ji L, Tang B
Toxicol Lett 2011 Aug 10;205(1):86-95. (IF 3.569)
24. Qu M, Li L, Chen C, Li M, Pei L, Chu F, Yang J, Yu Z, Wang D, Zhou Z.
Neurosci Lett 2011 Nov 21;505(3):286-90. (IF 2.274)
25. Chen HY, Zhang X, Chen SF, Zhang YX, Liu YH, Ma LL, Wang LX.
Biomed Pharmacother 2012 Feb;66(1):57-63. (IF 4.545)
27. Ren J, Cheng H, Xin WQ, Chen X, Hu K.
Oncol Rep 2012 Nov;28(5):1719-26. (IF 3.417)
28. Zhang H, Liu B, Wu J, Xu C, Tao J, Duan X, Cao Y, Dong J.
Mol Med Rep 2012 Nov;6(5):967-72. (IF 2.1)
29. Zhang H, Shao D, Wu Y, Cai C, Hu C, Shou X, Dai B, Ye B, Wang M, Jia X.
FISH SHELLFISH IMMUN 2012 Dec;33(6):1229-37. (IF 3.298)
30. Shen XL, Zhang Y, Xu W, Liang R, Zheng J, Luo Y, Wang Y, Huang K.
J Proteomics 2013 Jan 14;78:398-415. (IF 3.509)
32. Li Z, Pan X, Wang T, Wang PN, Chen JY, Mi L.
Nanoscale Res Lett 2013 Feb 22;8(1):96. (IF 3.581)
33. Zhang H, Shao D, Wu Y, Dai B, Cai C, Fang W, Ye B, Zhang Y, liu J, Jia X.
FISH SHELLFISH IMMUN 2013 May;34(5):1085-93. (IF 3.298)
34. Wang X, Bai H, Zhang X, Liu J, Cao P, Liao N, Zhang W, Wang Z, Hai C.
Carcinogenesis 2013 Jun;34(6):1323-30. (IF 4.603)
35. Peng Z, Liu M, Fang Z, Chen L, Wu J, Zhang Q.
Food Chem Toxicol 2013 Aug;58C:56-60. (IF 4.679)
36. Luo Y, Yang X, Zhao S, Wei C, Yin Y, Liu T, Jiang S, Xie J, Wan X, Mao M, Wu J.
Neurochem Int 2013 Dec;63(8):826-31. (IF 3.881)
37. Zhang H, Xu HL, Fu WW, Xin Y, Li MW, Wang SJ, Yu XF, Sui DY.
ASIAN PAC J CANCER P  2014;15(18):7919-23. (IF 1.24)
39. Lei T, Li H, Fang Z, Lin J, Wang S, Xiao L, Yang F, Liu X, Zhang J, Huang Z, Liao W.
Neural Regen Res 2014 Feb 1;9(3):260-7. (IF 3.171)
40. Cui YT, Liu B, Xie J, Xu P, Habte-Tsion HM, Zhang YY.
FISH SHELLFISH IMMUN 2014 May;38(1):74-9. (IF 3.298)
41. An Z, Qi Y, Huang D, Gu X, Tian Y, Li P, Li H, Zhang Y.
TOXICOL MECH METHOD 2014 May;24(4):259-67. (IF 2.295)
42. Shao D, Kan M, Qiao P, Pan Y, Wang Z, Xiao X, Li J, Chen L.
Mol Med Rep 2014 Oct;10(4):2093-8. (IF 2.1)
43. Li Y, Zhang B, Huang K, He X, Luo Y, Liang R, Luo H, Shen XL, Xu W.
Toxicology 2014 Oct 3;324:55-67. (IF 4.099)
45. Ying J, Xu H, Wu D, Wu X.
INT J CLIN EXP PATHO 2015 Oct 1;8(10):12837-44. (IF 0.252)
46. Liu B, Cui Y, Brown PB, Ge X, Xie J, Xu P.
FISH SHELLFISH IMMUN 2015 Dec;47(2):639-44. (IF 3.298)
47. Zhang Q, Fan K, Wang P, Yu J, Liu R, Qi H, Sun H, Cao Y.
Eur J Pharmacol 2016 Jan 5;770:134-46. (IF 3.263)
48. Zheng L, Wang C, Luo T, Lu B, Ma H, Zhou Z, Zhu D, Chi G, Ge P, Luo Y.
Mol Neurobiol 2016 May 16. [Epub ahead of print] (IF 4.5)
49. Qiao Z, He M, He MU, Li W, Wang X, Wang Y, Kuai Q, Li C, Ren S, Yu Q.
Oncol Lett 2016 May;11(5):3527-3533. (IF 2.311)
50. Qiu J, Liu X, Li X, Zhang X, Han P, Zhou H, Shao L, Hou Y, Min Y, Kong Z, Wang Y, Wei Y, Liu X, Ni H, Peng J, Hou M.
SCI REP-UK 2016 Jun 20;6:27445. (IF 3.998)
51. Zhou BR, Zhang LC, Permatasari F, Liu J, Xu Y, Luo D.
PHOTODIAGN PHOTODYN 2016 Jun;14:47-56. (IF 2.894)
53. Li SY, Qi Y, Hu SH, Piao FY, Guan H, Wang ZM, Chen RL, Liu S.
Toxicol Ind Health 2017 Feb;33(2):107-118. (IF 1.708)
54. Zheng L, Wang C, Luo T, Lu B, Ma H, Zhou Z, Zhu D, Chi G, Ge P, Luo Y.
Mol Neurobiol 2017 Jul;54(5):3492-3505. (IF 4.5)
55. Lu XT, Ma Y, Zhang HJ, Jin MQ, Tang JH.
J ENVIRON HEALTH SCI 2017 Jul 3;52(7):505-515. (IF 2.179)
56. Yan W, Li D, Chen T, Tian G, Zhou P, Ju X.
Biol Pharm Bull 2017 Aug 1;40(8):1174-1182. (IF 1.863)
57. Wu D, Zhao Y, Fu S, Zhang J, Wang W, Yan Z, Guo H, Liu A
Cell Cycle 2018;17(13):1579-1590. (IF 3.699)
58. Jiang JH, Pi J, Jin H, Cai JY
ARTIF CELL NANOMED B 2018;46(sup3):S297-S307. (IF 3.343)
59. Yin T, Zhang Y, Liu Y, Chen Q, Fu Y, Liang J, Zhou J, Tang X, Liu J, Huo M
INT J PHARMACOL 2018 Jan 30;536(1):231-240. (IF 0.692)
60. Ren J, Liu Y, Li L, Zhao Y, Li Z, Wu C, Chen L, Hu K
Cell Biol Int 2018 Feb;42(2):194-204. (IF 2.571)
61. Hu M, Zhao W, Li H, Gu J, Yan Q, Zhou X, Pan Z, Cui G, Jiao X
BMC Vet Res 2018 Mar 9;14(1):79. (IF 1.835)
62. Yu X, Lin H, Wang Y, Lv W, Zhang S, Qian Y, Deng X, Feng N, Yu H, Qian B
ONCOTARGETS THER 2018 Apr 4;11:1833-1847. (IF 3.337)
64. Yan T, Hu G, Wang A, Sun X, Yu X, Jia J
Phytother Res 2018 May;32(5):898-907. (IF 4.087)
65. Wang Y, Xu H, Lu Z, Yu X, Lv C, Tian Y, Sui D
Exp Ther Med 2018 Jun;15(6):4916-4924. (IF 1.785)
66. Gao W, Du X, Lei L, Wang H, Zhang M, Wang Z, Li X, Liu G, Li X
J Cell Mol Med 2018 Jul;22(7):3408-3422. (IF 4.486)
67. Liu X, Liu B, Zhou M, Fan F, Yu M, Gao C, Lu Y, Luo Y
BIOCHEM BIOPH RES CO 2018 Sep 18;503(4):2277-2285. (IF 2.985)
69. Da-Wei Lian, Yi-Fei Xu, Wen-Kang Ren, Li-Jun Fu, Fang-Jun Chen, Li-Yao Tang, Hui-Ling Zhuang, Hong-Ying Cao, Ping Huang
Front Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2018.01347. (IF 4.225)
70. Ren J, Yuan L, Wang Y, Chen G, Hu K
J Pharm Pharmacol 2018 Dec;70(12):1643-1653. (IF 2.571)
72. Nasser MI, Han T, Adlat S, Tian Y, Jiang N
Oncol Rep. 41(1):677-685. (IF 3.417)
73. Wang W, Wang Y, Liu M, Zhang Y, Yang T, Li D, Huang Y, Li Q, Bai G, Shi L
J Cell Mol Med. 23(1):586-595. (IF 4.486)
74. Wang J, Tang Z, Zhang Y, Qiu C, Zhu L, Zhao N, Liu Z
Eur J Pharmacol. 842:118-124. (IF 3.263)
77. Tian Z, Jia H, Jin Y, Wang M, Kou J, Wang C, Rong X, Xie X, Han G, Pang X
Food Nutr Res. 63. (IF 3.647)
79. Zhang C, Han F, Shi M, Sun H, Li Y, Ci Y, Yao Y, Dou P, Akhtar ML, Nie H, He J, Li Y
MOL CARCINOGEN. 58(8):1410-1426. (IF 3.825)
80. Zhao ZM, Shang XF, Lawoe RK, Liu YQ, Zhou R, Sun Y, Yan YF, Li JC, Yang GZ, Yang CJ
PESTIC BIOCHEM PHYS. 159:51-58. (IF 2.751)
82. Hu Q, Zhao F, Fan M, He C, Yang X, Huang Z, Fu Z.
COMP BIOCHEM PHYS C. 223:42-52. (IF 2.892)
84. Zhang L, Wu T, Olatunji OJ, Tang J, Wei Y, Ouyang Z
Metab Brain Dis. 34(5):1325-1334. (IF 2.726)
85. Li JC, Wang RX, Sun Y, Zhu JK, Hu GF, Wang YL, Zhou R, Zhao ZM, Liu YQ, Peng JW, Yan YF, Shang XF
Bioorg Chem. 92:103266. (IF 4.831)
86. Tang H, Wu YJ, Xiao F, Wang B, Asenso J, Wang Y, Sun W, Wang C, Wei W
Biomed Pharmacother. 119:109432. (IF 4.545)
87. Shen J, Wang J, Du J, Wang L, Zhou X, Chang X, Li Z, Zhai X, Zuo D, Wu Y
TOXICOL APPL PHARM . 383:114781. (IF 3.616)
89. Xu X, Feng Y, Chen X, Wang Q, Meng T, Liu A
Toxicol In Vitro. 61:104607. (IF 2.959)
90. Xiaodong Xie, Xiaofei Song, Xin Liu, Xiaogang Luo, Maidina Nabijiang, Mengqi Ma, Ying Li
Ophthalmic Res. doi: 10.1159/000507962. (IF 1.961)
91. Ming Liu, Xue-Qing Song, Yuan-Di Wu, Jing Qian, Jing-Yuan Xu
DALTON T. doi: 10.1039/c9dt03641e. (IF 4.174)
92. Yan Li, Jing Shi, Xinting Sun, Yafeng Li, Yinyin Duan, Huankai Yao
J NAT MED-TOKYO. doi: 10.1007/s11418-019-01333-4. (IF 2.055)
93. Hongfei Wang, Fangxiao Dong, Ye Wang, Xu'an Wang, Defei Hong, Yingbin Liu, Jian Zhou
ACTA BIOCH BIOPH SIN. doi: 10.1093/abbs/gmz148. (IF 2.836)
94. Jie Zhang, Yiyi Li, Chao Wang, Yaya Wang, Yangyang Zhang, Liqin Huang, Zhaohui Zhang
Front Mol Neurosci. doi: 10.3389/fnmol.2020.00016. (IF 4.057)
95. Xin Wei, Cheng Sun, Ren-Peng Zhou, Gang-Gang Ma, Yang Yang, Chao Lu, Wei Hu
Int Immunopharmacol. doi: 10.1016/j.intimp.2020.106340. (IF 3.943)
96. Zhanjun Ma, Jingjing Yang, Yang Yang, Xuexi Wang, Guohu Chen, Ancheng Shi, Yubao Lu, Shouning Jia, Xuewen Kang, Li Lu
Phytomedicine. doi: 10.1016/j.phymed.2020.153186. (IF 4.268)
97. Yi L, Juan W, Gang C, Leiming Z, Jianning Z
Cell Mol Neurobiol. 40(3):447-457. (IF 3.606)
98. Dan Su, Wenbin Wang, Xinyue Wu, Minyue Li, Xuelong Yan, Zhonghong Hua, Jiahui Liu, Zhiyu Zhu, Kun Hu, Jie Ren
J Pharm Pharmacol. doi: 10.1111/jphp.13224. (IF 2.571)
99. Haiyan Yin, Hui Zhang, Youhua Kong, Chunmei Wang, Yan Guo, Yang Gao, Lili Yuan, Xinxin Yang, Jing Chen
Neurosci Lett. doi: 10.1016/j.neulet.2020.134948. (IF 2.274)
100. Yanbing Zhao, Yuxuan Guo, Yuqiong Chen, Shuang Liu, Nan Wu, Dalin Jia
Int J Mol Med. doi: 10.3892/ijmm.2020.4513. (IF 3.098)
101. Le Hu, Yan Fu, Liyuan Rong, Xinji Yang, Yueyue Li, Liqiang Wang, Wei Wu
J Biomed Mater Res A. doi: 10.1002/jbm.a.36904. (IF 3.525)
102. Xing-Hua Wang, Shen Yin, Xiang-Hong Ou, Shi-Ming Luo
BIOCHEM BIOPH RES CO. doi: 10.1016/j.bbrc.2020.05.037. (IF 2.985)
103. Jin-Huan Jiang, Jiang Pi, Ji-Ye Cai
Pathol Res Pract. doi: 10.1016/j.prp.2020.153031. (IF 2.05)
104. Jie Zhang, Changling Ding, Shuping Zhang, Yangyang Xu
J Cell Mol Med. doi: 10.1111/jcmm.15531. (IF 4.486)
105. Lijing Wang, Xiaobo Xu, Tong Liu, Junfang Wang, Jiwei Shen, Ming Guo, Yingliang Wu, Xin Zhai, Daiying Zuo
J Pharm Pharmacol. doi: 10.1111/jphp.13315. (IF 2.571)
106. Jiawen Wang, Shuai Bian, Siming Wang, Song Yang, Wanying Zhang, Daqing Zhao, Meichen Liu, Xueyuan Bai
Chinese Medical Journal. doi: 10.1186/s13020-020-00396-w.
107. Yin-Fang Yan, Cheng-Jie Yang, Xiao-Fei Shang, Zhong-Min Zhao, Ying-Qian Liu, Rui Zhou, Hua Liu, Tian-Lin Wu, Wen-Bin Zhao, Yu-Ling Wang, Guan-Fang Hu, Fang Qin, Ying-Hui He, Hai-Xin Li, Sha-Sha Du
PESTIC BIOCHEM PHYS. doi: 10.1016/j.pestbp.2020.104705. (IF 2.751)
108. Ying Liu, Jiawen Wang, Juhui Qiao, Shichao Liu, Siming Wang, Daqing Zhao, Xueyuan Bai, Meichen Liu
Int J Mol Med. doi: 10.3892/ijmm.2020.4725. (IF 3.098)
109. Jie Yang, Wen-Wen Mu, Guo-Yun Liu
Eur J Pharmacol. doi: 10.1016/j.ejphar.2020.173396. (IF 3.263)
110. Lin Yang, Delin Kong, Mei He, Jiawei Gong, Yuzhe Nie, Sheng Tai, Chun-Bo Teng
BBA-MOL CELL RES. doi: 10.1016/j.bbamcr.2020.118826. (IF 4.105)
111. Wei Zhao, Jia-Xin Liu, Fang Guo, Xin-Guang Liu
Mech Ageing Dev. doi: 10.1016/j.mad.2020.111381. (IF 4.304)
112. Yahan Sun, Kunyan Zhou, Mali He, Ying Gao, Danjie Zhang, Yanwen Bai, Yuezhao Lai, Mengying Liu, Xuechao Han, Sen Xu, Wei Tian, Jingman Xu
J Fluoresc. doi: 10.1007/s10895-020-02623-x. (IF 2.093)
113. Jiahua Zheng, Shaochai Wei, Tingting Xiao, Guanwu Li
Life Sci. doi: 10.1016/j.lfs.2021.119139. (IF 3.647)
114. Tingting Zhang, Hui Liu, Min Liu, Chunhong Wang
Eur J Pharmacol. doi: 10.1016/j.ejphar.2021.174636. (IF 3.263)
115. Shuya Gao, Qingchen Yang, Zekun Liu, Weixian Kong, Jiawen Chen, Xie Li, Yue Peng, Mengmeng Bao, Xiaohong Bian, Yuexin Zhang, Qizhou Jiang, Zhe Li, Yubin Zhang, Fangrong Yan, Junmei Ye
Clin Sci (Lond). doi: 10.1042/CS20220242.