Caspase 3抑制剂Ac-DEVD-CHO
收藏
产品编号 C1206-10mM
数量
¥ 476.00
产品包装:
10mM×0.1ml 5mg
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

Caspase 3抑制剂Ac-DEVD-CHO (Caspase 3 Inhibitor Ac-DEVD-CHO)是一种非常强的Caspase 3抑制剂,可以抑制由
Caspase3激活导致的细胞凋亡。也可以抑制Caspase 7。
本Caspase 3抑制剂Ac-DEVD-CHO是一种可逆的Caspase 3抑制剂,分子式为N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-CHO,即
C20H30N4O11,分子量为502.5,纯度>95%。
Caspase 3抑制剂Ac-DEVD-CHO是最常用的细胞凋亡抑制剂之一,常用于观察特定的细胞凋亡是否通过Caspase 3激活来介导。
Caspase 3抑制剂Ac-DEVD-CHO可以用于抑制培养细胞内的Caspase 3,也可用于抑制体外纯化或粗抽提的Caspase 3。在体外对Casapse 3的IC50=200pM。
本Caspase 3抑制剂Ac-DEVD-CHO10mM包装产品配制在DMSO中,可以直接使用。5mg包装为粉末装。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
C1206-10mM Caspase 3抑制剂Ac-DEVD-CHO 10mM×0.1ml
C1206-5mg Caspase 3抑制剂Ac-DEVD-CHO 5mg
说明书 1份

保存条件:
-20℃保存,一年有效。
注意事项:
如果每次使用量少,使用次数较多,请适当分装。反复冻融会影响本抑制剂的使用效果。
如果希望适当稀释后再分装保存,请使用DMSO进行稀释。
本Caspase 3抑制剂Ac-DEVD-CHO在4℃、冰浴等较低温度情况下会凝固而粘在离心管管底、管壁或管盖内,可以20-25℃水浴温育片刻至全部融解后使用。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。 

使用说明:

1.Caspase 3抑制剂Ac-DEVD-CHO在终浓度为20-100μM时可以非常显著地抑制大多数细胞凋亡诱导剂诱导的细胞凋亡。Caspase 3抑制剂Ac-DEVD-CHO抑制细胞凋亡的最佳浓度需针对特定的细胞凋亡自行摸索。

2.Caspase 3抑制剂Ac-DEVD-CHOZ-VAD-FMK用于抑制细胞凋亡时至少需要和细胞凋亡诱导剂同时加入,或者需在细胞凋亡诱导剂加入前10-30分钟加入到细胞培养液中,或参考相关文献进行。

3.如果用于抑制纯化或粗抽提的Caspase,推荐Caspase 3抑制剂Ac-DEVD-CHO的使用浓度为100nM。

相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Qian Y, Wang Y, Jia F, Wang Z, Yue C, Zhang W, Hu Z, Wang W
Biomaterials. 188:96-106. (IF 10.317)
2. Li P, Ma R, Dong L, Liu L, Zhou G, Tian Z, Zhao Q, Xia T, Zhang S, Wang A
Theranostics. 9(15):4375-4390. (IF 8.579)
3. Tang Q, Li G, Wei X, Zhang J, Chiu JF, Hasenmayer D, Zhang D, Zhang H.
Cancer Lett 2013 Aug 19;336(2):325-37. (IF 7.36)
4. Dong YP, Chen G, Zhou Y, Zhu JJ.
Anal Chem 2016 Feb 2;88(3):1922-9. (IF 6.785)
5. Yu X, Yin H, Peng H, Lu G, Liu Z, Dang Z
Chemosphere. 221:693-702. (IF 5.778)
6. Hu X, Li H, Luo S, Liu T, Jiang T, Liu S.
POLYM CHEM-UK 2013 Sep;3:695-706. (IF 5.342)
7. Zhao Y, Jiang W, Li B, Yao Q, Dong J, Cen Y, Pan X, Li J, Zheng J, Pang X, Zhou H.
Int Immunopharmacol 2011 Dec;11(12):2039-46. (IF 3.943)
8. He X, Nie H, Hong Y, Sheng C, Xia W, Ying W.
BIOCHEM BIOPH RES CO 2012 Jan 6;417(1):468-72. (IF 2.985)
9. Khan M, Yu B, Rasul A, Al Shawi A, Yi F, Yang H, Ma T.
EVID-BASED COMPL ALT 2012 Jun;6(21):3754-65. (IF 1.813)
10. Li X, Liu D, Liu X, Jiang W, Zhou W, Yan W, Cen Y, Li B, Cao G, Ding G, Pang X, Sun J, Zheng J, Zhou H.
TUMOR BIOL  2012 Oct;33(5):1607-18. (IF 3.65)
11. Wang LH, Yang JY, Yang SN, Li Y, Ping GF, Hou Y, Cui W, Wang ZZ, Xiao W, Wu CF.
CURR CANCER DRUG TAR 2014 Jan;14(1):91-103. (IF 2.912)
12. Wang Y, Yang J, Chen L, Wang J, Wang Y, Luo J, Pan L, Zhang X.
CHEM-BIOL INTERACT 2014 Apr 3;219C:28-36. (IF 3.723)
13. Lu M, Sun L, Zhou J, Yang J.
TUMOR BIOL  2014 Jun;35(6):5307-14. (IF 3.65)
14. Yang RH, Lin J, Hou XH, Cao R, Yu F, Liu HQ, Ji AL, Xu XN, Zhang L, Wang F.
Neuroscience 2014 Aug 22;274:218-28. (IF 3.056)
15. Yuan XH, Yang BQ, Hu Y, Fan YY, Zhang LX, Zhou JC, Wang YQ, Lu CL, Ma X.
Endocrine 2014 Nov;47(2):639-47. (IF 3.235)
16. Deng S, Tang S, Zhang S, Zhang C, Wang C, Zhou Y, Dai C, Xiao X.
Food Chem Toxicol 2015 Jan;75:173-86. (IF 4.679)
17. Li Z, Yang H, Wu X, Guo K, Li J.
Protoplasma 2015 May;252(3):885-99. (IF 2.751)
18. Wang C, Li T, Tang S, Zhao D, Zhang C, Zhang S, Deng S, Zhou Y, Xiao X.
ENVIRON TOXICOL CHEM 2015 Dec 9;41:167-179. (IF 3.152)
19. Zhao C, Su G, Wang X, Zhang X, Guo S, Zhao Y.
Biotechnol Lett 2016 Jan;38(1):43-50. (IF 1.977)
20. Wang C, Li T, Tang S, Zhao D, Zhang C, Zhang S, Deng S, Zhou Y, Xiao X.
ENVIRON TOXICOL CHEM 2016 Jan;41:167-79. (IF 3.152)
21. Zan J, Liu J, Zhou JW, Wang HL, Mo KK, Yan Y, Xu YB, Liao M, Su S, Hu RL, Zhou JY.
Exp Cell Res 2016 Sep 10;347(1):83-94. (IF 3.383)
22. Wan XK, Yuan SL, Wang YC, Tao HX, Jiang W, Guan ZY, Cao C, Liu CJ.
WORLD J GASTROENTERO 2016 Dec 28;22(48):10566-10574. (IF 3.665)
23. Zhou XY, Xu XM, Wu SY, Zhang ZC, Wang F, Yang YL, Li M, Wei XZ
Bone 2018 May;110:47-57. (IF 4.147)
24. Fan Y, Chiu JF, Liu J, Deng Y, Xu C, Zhang J, Li G
BMC Cancer 2018 May 22;18(1):581. (IF 3.15)
26. Yu B, Wang AH, Zhou K, Chai LJ, Liu L
Chin J Integr Med. 25(10):757-762. (IF 1.545)
28. Xiaoli Gao, Qiaoli Yang, Xiaoyu Huang, Zunqiang Yan, Shengwei Zhang, Ruirui Luo, Pengfei Wang, Wei Wang, Kaihui Xie, Tiantuan Jiang, Shuangbao Gun
MICROB PATHOGENESIS. doi: 10.1016/j.micpath.2020.104379. (IF 2.914)
29. Tao Song, Mingyu Zhang, Jun Wu, Fenghua Chen, Ying Wang, Yujie Ma, Zhijie Dai
INVEST NEW DRUG. doi: 10.1007/s10637-020-00979-2. (IF 3.525)