Hoechst 33342活细胞染色液(100X)
收藏
产品编号 C1029
数量
¥ 1098.00
产品包装:
0.1ml 0.5ml 3ml
产品简介
使用说明
说明书下载
相关产品
相关论文
产品问答

Hoechst 33342活细胞染色液(100X) (Hoechst 33342 Staining Solution for Live Cells, 100X),是一种适用于活细胞细胞核染色的溶液。仅需染色10分钟就能用荧光显微镜观察到非常明亮的细胞核蓝色荧光染色。
本产品也适用于固定后的细胞或组织的细胞核染色。
Hoechst 33342,也称bisBenzimide H 33342或HOE 33342。分子式为C27H28N6O·3HCl·3H2O,分子量为615.99,CAS
Number 23491-52-3。Hoechst 33342的最大激发波长为346nm,最大发射波长为460nm;Hoechst 33342和双链DNA结合后,最大激发波长为350nm,最大发射波长为461nm。
Hoechst 33342是一种可以穿透细胞膜的蓝色荧光染料,对细胞的毒性较低。
Hoechst 33342染色常用于细胞凋亡检测,染色后用荧光显微镜观察或流式细胞仪检测。Hoechst 33342也常用于普通的细胞核染色,或常规的DNA染色。
本产品用于活细胞染色的效果图参考图1。

图1. 正常培养的HeLa细胞用本产品染色后的实拍效果图。图A为正常细胞Hoehst 33342的染色效果图。图B中除了正常细胞外,还清晰可见呈现致密浓染的凋亡细胞。

包装清单:

产品编号 产品名称 包装
C1029 Hoechst 33342活细胞染色液(100X) 3ml
说明书 1份

保存条件:
-20℃避光保存,一年有效。
注意事项:
本产品浓度经过碧云天的优化,确保可以满足活细胞染色及各种常规染色的需要。如需使用特定浓度的Hoechst 33342,请选购碧云天的粉末装Hoechst 33342 (C1022)
荧光染料都存在淬灭的问题,建议染色后尽量当天完成检测。
为减缓荧光淬灭可以使用抗荧光淬灭封片液。抗荧光淬灭封片液(P0126)可以向碧云天订购。
Hoechst 33342对人体有害,请注意适当防护。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1. 对于活细胞或培养的组织:
a 对于培养器皿内的活细胞或组织,在培养液中均匀滴加适量的Hoechst 33342活细胞染色液(100X)至终浓度为1X,轻柔混匀。例如对于十二孔板中培养的细胞,每孔有1ml的培养液,每孔需要加入10μl Hoechst 33342活细胞染色液(100X)。培养液中的血清、酚红等都不会对染色产生干扰。
b. 在适宜于细胞培养的温度孵育10分钟。吸除含染料的培养液,用培养液或PBS洗涤2-3次即可在荧光显微镜下观察。细胞发生凋亡时,会看到凋亡细胞的细胞核呈致密浓染,或呈碎块状致密浓染。具体示例见图1。如果对于染色效果的要求不是特别高,染色5分钟,用培养液或PBS洗涤1次即可在荧光显微镜下观察。为避免凋亡细胞随培养液或PBS被吸除,在吸除液体前,对于用多孔板中培养的细胞,最好用多孔板离心机离心一下以充分沉淀那些已经漂浮起来的凋亡细胞。
2. 对于固定的细胞或组织:
a. 对于细胞或组织样品,固定后,适当洗涤去除固定剂。随后如果需要进行免疫荧光染色,则先进行免疫荧光染色,染色完毕后再按后续步骤进行Hoechst 33342染色。如果不需要进行其它染色,则直接进行后续的Hoechst 33342染色。
b. 对于贴壁细胞或组织切片,加入少量用免疫染色洗涤液、PBS或生理盐水稀释至1X的本产品,覆盖住样品即可。对于悬浮细胞,至少加入待染色样品体积3倍的染色液,混匀。室温放置3-5分钟。
c. 吸除Hoechst 33342染色液,用免疫染色洗涤液、PBS或生理盐水洗涤2-3次,每次3-5分钟。
d. 直接在荧光显微镜下观察或封片后荧光显微镜下观察。细胞发生凋亡时,会看到凋亡细胞的细胞核呈致密浓染,或呈碎块状致密浓染。

相关产品:

产品编号 产品名称 包装
C1002 DAPI 5mg/ml×0.2ml
C1005 DAPI染色液 10ml
C1006 DAPI染色液 50ml
C1011 Hoechst 33258 10mg
C1017 Hoechst 33258染色液 10ml
C1018 Hoechst 33258染色液 50ml
C1022 Hoechst 33342 10mg
C1025 Hoechst 33342染色液 10ml
C1026 Hoechst 33342染色液 50ml
C1027 Hoechst 33342活细胞染色液(100X) 0.1ml
C1028 Hoechst 33342活细胞染色液(100X) 0.5ml
C1029 Hoechst 33342活细胞染色液(100X) 3ml
相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
3. Peng Chen, Xuejie Li, Ruonan Zhang, Shuiping Liu, Yu Xiang, Mingming Zhang, Xiaying Chen, Ting Pan, Lili Yan, Jiao Feng, Ting Duan, Da Wang, Bi Chen, Ting Jin, Wengang Wang, Liuxi Chen, Xingxing Huang, Wenzheng Zhang, Yitian Sun, Guohua Li, Lingpan Kong, Xiaohui Chen, Yongqiang Li, Zuyi Yang, Qin Zhang, Lvjia Zhuo, Xinbing Sui, Tian Xie
Theranostics. doi: 10.7150/thno.44705. (IF 8.579)
4. Bin Han, Qiaohong Wei, Fan Wu, Han Hu, Chuan Ma, Lifeng Meng, Xufeng Zhang, Mao Feng, Yu Fang, Olav Rueppell, Jianke Li
Elife. doi: 10.7554/eLife.64830. (IF 7.08)
5. Hui Huang, Youpei Lin, Wenrui Ma, Jiannan Liu, Jing Han, Xiaoyi Hu, Meilin Tang, Shiqiang Yan, Mieradilijiang Abudupataer, Chenping Zhang, Qiang Gao, Weijia Zhang
Elife. doi: 10.7554/eLife.70471. (IF 7.08)
6. Li Y, Sun Y, Cao T, Su Q, Li Z, Huang M, Ouyang R, Chang H, Zhang S, Miao Y.
Nanoscale 2017 Oct 5;9(38):14364-14375. (IF 6.895)
7. Liu JC, Lai FN, Li L, Sun XF, Cheng SF, Ge W, Wang YF, Li L, Zhang XF, De Felici M, Dyce PW, Shen W.
Cell Death Dis 2017 Aug 3;8(8):e2966. (IF 6.304)
8. Liu W, Wang X, Liu Z, Wang Y, Yin B, Yu P, Duan X, Liao Z, Chen Y, Liu C, Li X, Dai Y, Tao Z.
BRIT J CANCER 2017 Oct 10;117(8):1139-1153. (IF 5.791)
9. Zhao C, Yao X, Chen X, Wu W, Xi F, Yang G, Yu T.
CELL PROLIFERAT 2017 Nov 23. (IF 5.753)
10. Sun Y, Wang C, Meng Q, Liu Z, Huo X, Sun P, Sun H, Ma X, Peng J, Liu K.
J Cell Physiol 2018 Apr;233(4):3066-3079. (IF 5.546)
11. Ying Hua, Jiali Wu, Muqing Fu, Jinyue Liu, Xiaoxia Li, Bao Zhang, Wei Zhao, Chengsong Wan
Front Cell Dev Biol. doi: 10.3389/fcell.2020.613061. (IF 5.201)
12. Guo Y, Song Z, Zhou M, Yang Y, Zhao Y, Liu B, Zhang X.
ONCOTARGET 2017 Jun 7;8(32):53276-53287. (IF 5.168)
13. Sun L, Li Y, Jia X, Wang Q, Li Y, Hu M, Tian L, Yang J, Xing W, Zhang W, Wang J, Xu H, Wang L, Zhang D, Ren H.
ONCOTARGET 2017 Jun 20;8(25):40065-40078. (IF 5.168)
14. Peng Xu, Lan Zhang, Yao Xiao, Wei Li, Zhiqiang Hu, Rukui Zhang, Jin Li, Feizhen Wu, Yanping Xi, Qingping Zou, Zhentian Wang, Rui Guo, Honghui Ma, Shihua Dong, Min Xiao, Zhicong Yang, Xiaoguang Ren, Chaochun Wei, Wenqiang Yu
Hum Mol Genet. doi: 10.1093/hmg/ddab178. (IF 5.1)
15. Chuanqi Wang, Lingwei Ruan, Hong Shi, Wenyang Lin, Linmin Liu, Sujie Li
Front Immunol. doi: 10.3389/fimmu.2021.698697. (IF 5.085)
16. Lingtao Yang, Wei Chen, Li Li, Yueyue Xiao, Shilin Fan, Quan Zhang, Tian Xia, Mengjie Li, Yazhen Hong, Tongjin Zhao, Qiyuan Li, Wen-Hsien Liu, Nengming Xiao
Front Immunol. doi: 10.3389/fimmu.2021.722273. (IF 5.085)
17. Ayman M Mahmoud, Fiona L Wilkinson, Mansur A Sandhu, Julia M Dos Santos, M Yvonne Alexander
Oxid Med Cell Longev. doi: 10.1155/2019/3206401. (IF 5.076)
18. Yang Zhang, Weifang Liu, Yanqi Zhong, Qi Li, Mengying Wu, Liu Yang, Xiaoxia Liu, Li Zou
Oxid Med Cell Longev. doi: 10.1155/2021/1806344. (IF 5.076)
19. Chang S, Ruan WC, Xu YZ, Wang YJ, Pang J, Zhang LY, Liao H, Pang T.
Acta Pharmacol Sin 2017 Jan;38(1):29-40. (IF 5.064)
20. Ying C, Xiao BD, Qin Y, Wang BR, Liu XY, Wang RW, Fang L, Yan H, Zhou XM, Wang YG.
Acta Pharmacol Sin 2017 Sep 7. (IF 5.064)
21. You F, Li Q, Jin G, Zheng Y, Chen J, Yang H.
BMC Neurosci 2017 Jan 12;18(1):12. (IF 2.811)
22. Wang Z, Liao K, Zuo W, Liu X, Qiu Z, Gong Z, Liu C, Zeng Q, Qian Y, Jiang L, Bu Y, Hong S, Hu G.
Oncol Res 2017 Jan 2;25(1):123-136. (IF 4.949)
24. Zhang Y, Wu JY, Weng LH, Li XX, Yu LJ, Xu Y.
Neurosci Lett 2017 Jan 18;638:60-68. (IF 2.274)
27. Zhai Y1, Li Y2, Wang Y3, Cui J2, Feng K4, Kong X2, Chen L5.
Eur J Pharmacol 2017 Apr 15;801:62-71. (IF 3.263)
28. Wu J, Yang X, Lu H, Liu L, Xu B, Zheng S, Yu B, Jie K, Wan F.
Oncol Lett 2017 Apr;13(4):2656-2664. (IF 2.311)
29. Xiong LL, Liu F, Lu BT, Zhao WL, Dong XJ, Liu J, Zhang RP, Zhang P, Wang TH.
Front Cell Neurosci 2017 Jun 28;11:172. (IF 3.921)
30. Wu X, Gao H, Sun W, Yu J, Hu H, Xu Q, Chen X.
Phytother Res 2017 Jul;31(7):1072-1077. (IF 4.087)
31. Yan X, Xun M, Dou X, Wu L, Han Y, Zheng J.
Exp Cell Res 2017 Aug 15;357(2):243-251. (IF 3.383)
32. Liu XY, Zhang LJ, Chen Z, Liu LB.
Neurol Res 2017 Aug;39(8):758-765. (IF 2.401)
33. Shan ZL, Zhong L, Xiao CL, Gan LG, Xu T, Song H, Yang R, Li L, Liu BZ.
Mol Med Rep 2017 Sep;16(3):3055-3060. (IF 2.1)
34. Hao J, Yang Z, Wang L, Zhang Y, Shu Y, Jiang L, Hu Y, Lv W, Dong P, Liu Y.
Int J Oncol 2017 Sep;51(3):823-831. (IF 3.899)
35. Liu X, Qiu Z, Wang Z, Zuo W, Gong Z, Liu C, Zeng Q, Qian Y, Jiang L, Li Y, Bu Y, Hu G.
Clin Transl Oncol 2017 Sep 18. (IF 2.737)
36. Liang J, Wang WF, Xie S, Zhang XL, Qi WF, Zhou XP, Hu JX, Shi Q, Yu RT.
Oncol Lett 2017 Sep;14(3):3131-3135. (IF 2.311)
37. Geng YD, Zhang C, Lei JL, Yu P, Xia YZ, Zhang H, Yang L, Kong LY.
Biochem Pharmacol 2017 Oct 15;142:71-86. (IF 4.96)
38. Chen GH, Xu CS, Zhang J, Li Q, Cui HH, Li XD, Chang LP, Tang RJ, Xu JY, Tian XQ, Huang PS, Xu J, Jin C, Yang YJ.
Front Pharmacol 2017 Oct 30;8:775. (IF 4.225)
39. Qian L, Li X, Ye P, Wang G, Dai W, Liu Y, Gao Q, Shen G.
Cytotechnology 2017 Nov 23. (IF 1.777)
40. Yang LL1, Zhao Y1, Luo SM1, Ma JY1, Ge ZJ1, Shen W1, Yin S2.
Toxicol Lett 2017 Dec 29. pii: S0378-4274(17)31529-1. (IF 3.569)
41. Xiao B, Qin Y, Ying C, Ma B, Wang B, Long F, Wang R, Fang L, Wang Y.
Mol Med Rep 2017 Dec;16(6):9375-9382. (IF 2.1)
42. Li X, Yan X, Wang Y, Wang J, Zhou F, Wang H, Xie W, Kong H.
Exp Cell Res 2017 Dec 16. pii: S0014-4827(17)30668-7. (IF 3.383)
43. Xu Z, Zheng M, Zhang L, Zhang X, Zhang Y, Cui X, Gong X, Xi R, Bai R.
BMC Vet Res 2017 Dec 28;13(1):399. (IF 1.835)
44. Guo Q, Zheng M, Xu Y, Wang N, Zhao W
BIOSCIENCE REP. 39(2). pii: BSR20181523. (IF 2.942)
45. Zhang J, Si H, Li B, Zhou X, Zhang J
Front Microbiol. 10:2152. (IF 4.235)
47. Jiyue Ge, Likai Mao, Weiqiang Xu, Wenge Fang, Ningning Wang, Dawen Ye, Zhuang Dong, Han Guan, Chao Guan
J Invest Surg. doi: 10.1080/08941939.2020.1738602. (IF 1.685)
48. Lingqi Zhou, Hai Tang, Fang Wang, Shanshan Ou, Tong Wu, Yinchao Fang, Jie Xu, Kaihua Guo
Oncol Rep. doi: 10.3892/or.2020.7459. (IF 3.417)
49. Lei Lai, Yizhou Xu, Lan Kang, Jianmin Yang, Gangjie Zhu
Exp Mol Pathol. doi: 10.1016/j.yexmp.2020.104480. (IF 2.28)
50. Li Mao, Mei-Ling Zuo, Ai-Ping Wang, Ying Tian, Li-Chen Dong, Tao-Ming Li, Da-Bin Kuang, Gui-Lin Song, Zhong-Bao Yang
Mol Med Rep. doi: 10.3892/mmr.2020.11325. (IF 2.1)
51. Runqing Geng, Yuanyuan Ren, Rong Rao, Xi Tan, Hong Zhou, Xiangliang Yang, Wei Liu, Qunwei Lu
Nanomaterials (Basel). doi: 10.3390/nano10102029.
52. Meng He, Kun Qian, Ying Zhang, Xu-Feng Huang, Chao Deng, Baohua Zhang, Guanbin Gao, Jing Li, Hao Xie, Taolei Sun
Front Neurosci. doi: 10.3389/fnins.2020.589650.
53. Minghui Li, Mengmeng Qin, Ge Song, Hailiang Deng, Dakuan Wang, Xueqing Wang, Wenbing Dai, Bing He, Hua Zhang, Qiang Zhang
Asian J Pharm Sci. doi: 10.1016/j.ajps.2020.06.006. (IF 3.968)
54. Qingshan Shen, Chunhui Zhang, Haizhen Mo, Hongru Zhang, Xiaojie Qin, Juan Li, Zhiqiang Zhang, Aurore Richel
Carbohydr Polym. doi: 10.1016/j.carbpol.2020.117282.
55. Lu Chen, Liucheng Zhang, Hongbo Zhang, Xiaoming Sun, Dan Liu, Jianming Zhang, Yuguang Zhang, Liying Cheng, Hélder A Santos, Wenguo Cui
Bioact Mater. doi: 10.1016/j.bioactmat.2021.02.022.
56. Feng Yao, Zhen Jin, Xiaohan Lv, Zihan Zheng, Hongqian Gao, Ying Deng, Yizhen Liu, Lifang Chen, Weirong Wang, Jianyu He, Jianli Gu, Rong Lin
Front Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2021.656272. (IF 4.225)
57. Hui Li, Nan Niu, Jihui Yang, Fei Dong, Tingrui Zhang, Shasha Li, Wei Zhao
Cell Biol Int. doi: 10.1002/cbin.11619. (IF 2.571)
58. Ling Hu, Xi Pan, Jinyue Hu, Hong Zeng, Xueting Liu, Manli Jiang, Binyuan Jiang
Int J Mol Med. doi: 10.3892/ijmm.2021.5026. (IF 3.098)
59. Yuhan Liu, Jiabin Zhou, Yingying Luo, Jinxiao Li, Luorui Shang, Fangyuan Zhou, Shenglan Yang
Chin Med. doi: 10.1186/s13020-021-00541-z.
60. Qian Li, Hong Li, Xiuting Yao, Conghui Wang, Haiqing Liu, Dan Xu, Chenxi Yang, Hong Zhuang, Yu Xiao, Rui Liu, Sinuo Shen, Shaoyang Zhou, Chenge Fu, Yifan Wang, Gaojun Teng, Lijie Liu
Front Neurosci. doi: 10.3389/fnins.2021.749925.
61. Feifei Li, Xiaojie Zhao, Hao Li, Yu Liu, Yu Zhang, Xiaopeng Huang, Jia Cao, Fen Du, Dongfang Wu, Hong Yu
Biochim Biophys Acta Mol Cell Biol Lipids. doi: 10.1016/j.bbalip.2021.159027.
62. Xiao-Chuan Duan, Li-Yuan Peng, Xin Yao, Mei-Qi Xu, Hui Li, Shuai-Qiang Zhang, Zhuo-Yue Li, Jing-Ru Wang, Zhen-Han Feng, Guang-Xue Wang, Ai Liao, Ying Chen, Xuan Zhang
Drug Deliv. doi: 10.1080/10717544.2021.1909180. (IF 4.902)
63. Linhai Zhu, Ying Wang, Wang Lv, Xiao Wu, Hongxu Sheng, Cheng He, Jian Hu
Int J Mol Med. doi: 10.3892/ijmm.2021.5047. (IF 3.098)
64. Hanxun Yao, Xiaobin Li, Xuyan Pan, Jie Xu, Shufa Zhao, Zhongzhou Su, Sheng Qiu
Drug Dev Res. doi: 10.1002/ddr.21881.