Lipo6000™转染试剂
收藏
产品编号 C0526-0.5ml
数量
¥ 328.00
产品包装:
0.1ml 0.5ml 1.5ml 5×1.5ml
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

Lipo6000™转染试剂(Lipo6000™ Transfection Reagent)是一种非常高效的新型转染试剂,达到了国际最主流转染试剂的转染效果。适用于把质粒、siRNA或其它形式的核酸包括DNA、RNA、寡核苷酸、以及核酸蛋白复合物或带负电荷的蛋白转染到真核细胞中,也可以用于活体动物的核酸转染以用于基因治疗。
Lipo6000™转染试剂对于常见的哺乳动物细胞具有非常高的转染效率、重复性好、操作简单、无明显的细胞毒性,并且对于贴壁细胞和悬浮细胞都适用。贴壁细胞转染试剂的比较和选择请参考:http://www.beyotime.com/support/lipo.htm
Lipo6000™转染试剂的使用方法和常用的Lipofectamine®2000 Reagent基本一致。并且经过对HEK293T、Hela、NIH3T3、HEK293FT、CHO等细胞的测试,转染效率也和Lipofectamine® 2000 Reagent相当甚至略高。
Lipo6000™转染试剂不仅适用于质粒、siRNA等单一成分的细胞转染,也适合多个质粒或者质粒与siRNA等的组合转染。
Lipo6000™转染试剂转染过表达质粒后,通常24-48小时后达到较高的蛋白表达水平,并且很多情况下蛋白表达量在转染后48小时显著高于转染后24小时;转染siRNA通常3-5天后对于目的基因的下调水平会比较理想。
Lipo6000™转染试剂转染细胞时,基本不受细胞培养液中的血清和抗生素的影响,即可以在血清和抗生素存在的情况下进行细胞转染。但为了取得最佳的转染效果,推荐转染时使用不含抗生素的含血清的细胞培养液。
Lipo6000™转染试剂的转染效果可以通过转染表达EGFP等荧光蛋白的质粒进行快速鉴定。
Lipo6000™转染试剂与Lipofectamine® 2000 Reagent转染效果比较请参考图1-6。

图1. Lipo6000™转染试剂与Lipofectamine® 2000 Reagent转染效率的比较。仅转染试剂不同,其余条件一致。

图2. Lipo6000™转染试剂(A, B)与Lipofectamine® 2000 Reagent (C, D)用EGFP表达质粒转染HEK293T细胞后的实拍效果图。

图3. Lipo6000™转染试剂(A, B)与Lipofectamine® 2000 Reagent (C, D)用EGFP表达质粒转染Hela细胞后的实拍效果图。

图4. Lipo6000™转染试剂(A, B)与Lipofectamine® 2000 Reagent (C, D)用EGFP表达质粒转染NIH3T3细胞后的实拍效果图。

图5. Lipo6000™转染试剂(A, B)与Lipofectamine® 2000 Reagent (C, D)用EGFP表达质粒转染HEK293FT细胞后的实拍效果图。

图6. Lipo6000™转染试剂(A, B)与Lipofectamine® 2000 Reagent (C, D)用EGFP表达质粒转染CHO细胞后的实拍效果图。

对于六孔板,一个包装的C0526-0.5ml、C0526-1.5ml和C0526-7.5ml转染试剂大约可以分别转染100个、300个和1500个孔;对于24孔板,一个包装的C0526-0.5ml、C0526-1.5ml和C0526-7.5ml转染试剂大约可以分别转染500个、1500个和7500个孔。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
C0526-0.5ml Lipo6000™转染试剂 0.5ml
C0526-1.5ml Lipo6000™转染试剂 1.5ml
C0526-7.5ml Lipo6000™转染试剂 5×1.5ml
说明书 1份

保存条件:
4℃保存。长期不使用可以-20℃保存。
注意事项:
使用高纯度的DNA或RNA有助于获得较高的转染效率。对于质粒,可以使用碧云天生产的质粒大量抽提试剂盒(D0026)进行抽提,以保证可以获得较高的转染效率。
转染前细胞必须处于良好的生长状态。
需自备不含抗生素的无血清培养液或Opti-MEM®培养液或普通的DMEM培养液。
Lipo6000™转染试剂不能vortex或离心,宜缓慢晃动混匀。
Lipo6000™转染试剂使用后请立即盖好盖子,避免长时间暴露在空气中,影响转染效率。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1. DNA转染:
a. 细胞培养(以六孔板为例,其它培养板或培养皿可参考六孔板):在转染前一天(18-24小时)按照每孔约20-70万细胞(具体的细胞数量据细胞类型、大小和细胞生长速度等而定)接种到六孔板内进行培养,使第二天细胞密度能达到约70-90%。
b. 在进行下述转染步骤前,把培养有细胞的六孔板每孔换成2ml新鲜培养液(含有血清,不含抗生素)。可以使用含有血清并含有抗生素的新鲜培养液,但抗生素的存在对于有些细胞容易导致转染后出现一定的细胞毒性。
c. 参考下表,对于待转染的六孔板中每一个孔的细胞,取两个洁净无菌离心管,分别加入125μl不含抗生素和血清的DMEM培养液(高糖DMEM或低糖DMEM均可)或Opti-MEM® Medium,然后于其中一管加入2.5μg质粒DNA,并用枪轻轻吹打混匀;另一管加入5μl Lipo6000™转染试剂,用枪轻轻吹打混匀,请特别注意不可Vortex或离心。室温静置5分钟后(通常最长不宜超过25分钟),将含有DNA的培养液用枪轻轻加入含Lipo6000™转染试剂的培养液中,轻轻颠倒离心管或者用枪轻轻吹打混匀,室温静置5分钟(室温存放6小时内稳定)。

96-well 48-well 24-well 12-well 6-well 6cm dish 10cm dish
Lipo6000™转染试剂 0.2μl 0.5μl 1μl 2μl 5μl 10μl 30μl
无血清培养液或Opti- MEM® Medium 5μl 12.5μl 25μl 50μl 125μl 250μl 750μl
DNA 100ng 250ng 500ng 1μg 2.5μg 5μg 15μg
无血清培养液或Opti- MEM® Medium 5μl 12.5μl 25μl 50μl 125μl 250μl 750μl
稀释好的Lipo6000™转染试剂和DNA分别室温静止放置5分钟,随后两者混合并混匀再室温静止放置5分钟
每孔加入的混合物的量 10μl 25μl 50μl 100μl 250μl 500μl 1500μl
按照上述用量每孔均匀滴加Lipo6000™转染试剂和DNA的混合物,4-6小时后更换培养液或直接继续培养

注1:对于六孔板中一个孔的细胞,Lipo6000™转染试剂的用量可以在3-12.5μl范围内进行适当调节,DNA用量建议固定在2.5μg,但也可以在1-4μg的范围内进行适当调节。通常质粒用量(μg)和Lipo6000™(μl)的用量比例为1:2或1:3比较常用,如有必要可以在1:0.5-1:5的范围内优化转染效果,上表推荐的比例为1:2,此时Lipo6000™的用量相对较少,既经济又高效。最佳的转染条件,因不同的细胞类型和培养条件而有所不同,可以在上述推荐范围内自行优化转染条件。
注2:质粒的浓度宜控制在0.5-5μg/μl范围内。
注3:对于多个孔转染相同数量相同质粒的情况可以把每个孔所需的Lipo6000™转染试剂和DNA混合物分别配制,然后一起混合在同一个离心管内,后续混匀并孵育5分钟后,可以按照推荐用量滴加到细胞培养器皿内。
注4:对于其它培养板或培养器皿,各种试剂的用量可以按照细胞培养器皿的培养面积按比例进行换算。如果转染寡核苷酸或RNA等可以参考转染DNA的条件进行。
d. 无论是贴壁细胞还是悬浮细胞,按照六孔板每孔250μl Lipo6000™转染试剂-DNA混合物的用量,均匀滴加到整个孔内,随后轻轻混匀。
e. 为达到最高的转染效率,细胞在转染后培养4-6小时后宜更换为新鲜的完全培养液(对于Hela细胞,推荐在转染4小时后更换培养液,对于NIH3T3、CHO、HEK293T和HEK293FT细胞,推荐在转染6小时后更换培养液)。
f. 继续培养约24-48小时后,即可用适当方式检测转染效果,例如荧光检测、Western、ELISA、报告基因等,或加入适当的筛选药物如G418等进行稳定细胞株的筛选。
2. siRNA转染:
a. 细胞培养(以六孔板为例,其它培养板或培养皿可参考六孔板):在转染前一天(18-24小时)按照每孔约20-70万细胞(具体的细胞数量据细胞类型、大小和细胞生长速度等而定)接种到六孔板内进行培养,使第二天细胞密度能达到约30-50%。
b. 在进行下述转染步骤前,把培养有细胞的六孔板每孔换成2ml新鲜培养液(含有血清,不含抗生素)。可以使用含有血清并含有抗生素的新鲜培养液,但抗生素的存在对于有些细胞容易导致转染后出现一定的细胞毒性。
c. 参考下表,对于待转染的六孔板中每一个孔的细胞,取两个洁净无菌离心管,分别加入125μl不含抗生素和血清的DMEM培养液(高糖DMEM或低糖DMEM均可)或Opti-MEM® Medium,然后于其中一管加入100pmol siRNA,并用枪轻轻吹打混匀;而另一管加入5μl Lipo6000™转染试剂,用枪轻轻吹打混匀,请特别注意不可Vortex或离心。室温静置5分钟后(通常最长不宜超过25分钟),将含有siRNA的培养液用枪轻轻加入含Lipo6000™转染试剂的培养液中,轻轻颠倒离心管或者用枪轻轻吹打混匀,室温静置5分钟(室温存放6小时内稳定)。

96-well 48-well 24-well 12-well 6-well 6cm dish 10cm dish
Lipo6000™转染试剂 0.2μl 0.5μl 1μl 2μl 5μl 10μl 30μl
无血清培养液或Opti- MEM® Medium 5μl 12.5μl 25μl 50μl 125μl 250μl 750μl
siRNA 4pmol 10pmol 20pmol 40pmol 100pmol 200pmol 600pmol
无血清培养液或Opti- MEM® Medium 5μl 12.5μl 25μl 50μl 125μl 250μl 750μl
稀释好的Lipo6000™转染试剂和siRNA分别室温静止放置5分钟,随后两者混合并混匀再室温静止放置5分钟
每孔加入的混合物的量 10μl 25μl 50μl 100μl 250μl 500μl 1500μl
按照上述用量每孔均匀滴加Lipo6000™转染试剂和siRNA的混合物,4-6小时后更换培养液或直接继续培养

注1:对于六孔板中一个孔的细胞,Lipo6000™转染试剂的用量可以在2.5-7.5μl范围内进行适当调节,siRNA用量可以在50-250pmol的范围内进行适当调节。通常siRNA用量(pmol)和Lipo6000™(μl)的用量比例为20:1,如有必要可以在10:1-40:1的范围内优化转染效果,上表推荐的比例为20:1,此时Lipo6000™的用量相对较少,既经济又高效。最佳的转染条件,因不同的细胞类型和培养条件而有所不同,可以在上述推荐范围内自行优化转染条件。
注2:siRNA的推荐浓度为20μM,常用的浓度范围为10-50μM。
注3:对于多个孔转染相同数量相同质粒的情况可以把每个孔所需的Lipo6000™转染试剂和siRNA混合物分别配制,然后一起混合在同一个离心管内,后续混匀并孵育5分钟后,可以按照推荐用量滴加到细胞培养器皿内。
注4:对于其它培养板或培养器皿,各种试剂的用量可以按照细胞培养器皿的培养面积按比例进行换算。如果转染寡核苷酸或RNA等可以参考转染DNA的条件进行。
d. 无论是贴壁细胞还是悬浮细胞,按照六孔板每孔250μl Lipo6000™转染试剂-siRNA混合物的用量,均匀滴加到整个孔内,随后轻轻混匀。
e. 为达到最高的转染效率,细胞在转染后培养4-6小时后宜更换为新鲜的完全培养液(对于Hela细胞,推荐在转染4小时后更换培养液,对于NIH3T3、CHO、HEK293T和HEK293FT细胞,推荐在转染6小时后更换培养液)。
f. 继续培养3-5天后,即可用适当方式检测siRNA对于靶基因的下调效果,例如qPCR、Western、ELISA、报告基因等。

常见问题:
1. 转染效率低:
a. 优化质粒与Lipo6000™转染试剂比例,对于难转染的细胞,可适当加大质粒用量。
b. 应用高纯度、无菌、无污染物的质粒进行转染,DNA纯度方面A260/A280比值要接近1.8,通常宜控制在1.8-1.9范围内,偏低则有可能有蛋白污染,偏高则有可能有RNA污染。可以使用碧云天生产的质粒大量抽提试剂盒(D0026) 进行抽提,以保证可以获得较高的转染效率。
c. 贴壁细胞转染时状态良好,细胞密度达30-50%时才可进行转染,过稀可能影响转染效率,细胞密度达到50-90%时通常不会影响转染效率。不同细胞的最佳转染密度需要自行摸索。悬浮细胞 宜在对数生长期进行转染。
d. 需使用无抗生素和无血清培养液配制Lipo6000™转染试剂和质粒或siRNA等的混合物。
e. 转染后培养时间不足,而被误以为转染效率偏低。不同细胞转染后至显著表达所需要培养的时间通常为24-48小时。
f. 检查细胞是否有支原体感染,支原体感染会影响细胞增殖,并很可能影响转染效率。
g. 如果没有检测到目的蛋白表达,应该仔细核对转染质粒的测序结果,确保测序结果和读码框完全正确。
h. 如果靶基因的敲减(knockdown)效果欠佳,应该考虑尝试设计不同的siRNA。
2. 细胞毒性较大:
a. 缩短转染时间,在转染后较短时间内更换新鲜的细胞培养液。
b. 减少质粒用量,按照比例减少Lipo6000™转染试剂。
c. 检查是否转染时细胞密度太低。
附录:
常用多孔板和培养皿的尺寸、培养面积、细胞培养量和推荐的培养体积等相关数据表:

Multiple Well Plates or Dishes Single Well Only for Plates
Diameter (Bottom, mm)* Growth Area (cm2)* Average Cell Yield Total Well Volume (ml) Working Volume (ml) Recommended Volume (ml)
6 well 34.8 9.5 9.5 × 105 16.8 1.9-2.9 2
12 well 22.1 3.8 3.8 × 105 6.9 0.76-1.14 1
24 well 15.6 1.9 1.9 × 105 3.4 0.38-0.57 0.5
48 well 11.0 0.95 9.5 × 104 1.6 0.19-0.285 0.25
96 well 6.4 0.32 3.2 × 104 0.36 0.10-0.20 0.1
384 well 2.7 0.056 5.6 × 103 0.112 0.025-0.050 0.030
1536 well 1.63 × 1.63** 0.025 2.5 × 103 0.0125 0.005-0.010 0.010
3.5 cm dish 34 9 9.0 × 105 NA 1.8-2.7 2
6 cm dish 52 21 2.1 × 106 NA 4.2-6.3 5
10 cm dish 8.4 55 5.5 × 106 NA 11-16.5 12
15cm dish 14 152 1.5 × 107 NA 30.4-45.6 35
24.5cm dish 22.4 × 22.4** 500 5.0 × 107 NA 100-150 120

  *Diameter and growth area may vary depending on the manufacturer, and the listed sizes are from Corning.
  **These wells or dishes are square.

相关产品:

产品编号 产品名称 产品包装
C0508 磷酸钙法细胞转染试剂盒 >200次
C0511 DEAE-Dextran细胞转染试剂盒 >200次
C0518-1ml Lipo293F™转染试剂 1ml
C0518-10ml Lipo293F™转染试剂 10ml
C0518-100ml Lipo293F™转染试剂 100ml
C0521-0.5ml Lipo293™转染试剂 0.5ml
C0521-1.5ml Lipo293™转染试剂 1.5ml
C0521-7.5ml Lipo293™转染试剂 5×1.5ml
C0526-0.5ml Lipo6000™转染试剂 0.5ml
C0526-1.5ml Lipo6000™转染试剂 1.5ml
C0526-7.5ml Lipo6000™转染试剂 5×1.5ml
C0533-0.5ml Lipo8000™转染试剂 0.5ml
C0533-1.5ml Lipo8000™转染试剂 1.5ml
C0533-7.5ml Lipo8000™转染试剂 5×1.5ml
C0551-0.5ml LipoInsect™转染试剂 0.5ml
C0551-1.5ml LipoInsect™转染试剂 1.5ml
C0551-7.5ml LipoInsect™转染试剂 5×1.5ml


相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Ruirui Jia, Jiamei Lin, Jin You, Shi Li, Ge Shan, Chuan Huang
Nucleic Acids Res. doi: 10.1093/nar/gkac684. (IF 11.501)
2. Wenxi Zhou, Yu Zhou, Xinli Chen, Tingting Ning, Hongyi Chen, Qin Guo, Yiwen Zhang, Peixin Liu, Yujie Zhang, Chao Li, Yongchao Chu, Tao Sun, Chen Jiang
Biomaterials. doi: 10.1016/j.biomaterials.2020.120546. (IF 10.317)
3. Qin Jiang, Dong-Yuan Su, Zhen-Zhen Wang, Chang Liu, Ya-Nan Sun, Hong Cheng, Xiu-Miao Li, Biao Yan
Theranostics. doi: 10.7150/thno.51550. (IF 8.579)
4. Meng Zhao, Yizhuo Wang, Ling Li, Shuyun Liu, Chengshi Wang, Yujia Yuan, Guang Yang, Younan Chen, Jingqiu Cheng, Yanrong Lu, Jingping Liu
Theranostics. doi: 10.7150/thno.50905. (IF 8.579)
5. Bin Han, Qiaohong Wei, Fan Wu, Han Hu, Chuan Ma, Lifeng Meng, Xufeng Zhang, Mao Feng, Yu Fang, Olav Rueppell, Jianke Li
Elife. doi: 10.7554/eLife.64830. (IF 7.08)
6. Zhou X, Yan T, Huang C, Xu Z, Wang L, Jiang E, Wang H, Chen Y, Liu K, Shao Z, Shang Z
J EXP CLIN CANC RES 2018 Oct 3;37(1):242. (IF 7.068)
8. Haiqin Huang, Kang Sha, Hanitrarimalala Veroniaina, Ziheng Wu, Zhenghong Wu, Xiaole Qi
Nanoscale. doi: 10.1039/d0nr00547a. (IF 6.895)
9. Sun J, Huang P, Liang J, Li J, Shen M, She X, Feng Y, Luo X, Liu T, Sun X.
Cell Death Dis 2017 Oct 12;8(10):e3115. (IF 6.304)
10. Wei YL, Yang WX
Cell Death Dis. 10(6):402. (IF 6.304)
11. Lan Jin, Yunhe Chen, Dan Cheng, Zhikai He, Xinyi Shi, Boyu Du, Xueyan Xi, Yujing Gao, Yang Guo
Cell Death Dis. doi: 10.1038/s41419-021-03722-8. (IF 6.304)
12. Biao Wang, Xueyi Li, Ming Li, Yan Geng, Na Wang, Yaofeng Jin, Wen Zhang, Ke Xu, Jing Wang, Li Tao, Simin Lai, Kunyi Wu, Jing Lei, Jing Wang, Ting Zhou, Ke Li, Yanjiong Chen, Li Xue
Cell Death Dis. doi: 10.1038/s41419-022-04695-y. (IF 6.304)
13. Xin Zhang, Can Hu, Yu-Pei Yuan, Peng Song, Chun-Yan Kong, Hai-Ming Wu, Si-Chi Xu, Zhen-Guo Ma, Qi-Zhu Tang
Cell Biol Toxicol. doi: 10.1007/s10565-021-09581-5. (IF 6.284)
14. Ya-Nan Sun, Ban Liu, Jia-Jian Wang, Xiu-Miao Li, Jun-Ya Zhu, Chang Liu, Jin Yao, Yu-Ling Zhong, Qin Jiang, Biao Yan
Genomics. doi: 10.1016/j.ygeno.2020.09.055. (IF 6.205)
15. Jie-Ying Zhu, Min Chen, Wang-Jing Mu, Hong-Yang Luo, Liang Guo
Metabolism. doi: 10.1016/j.metabol.2022.155241. (IF 6.159)
17. Zhang L, Feng M, Li Z, Zhu M, Fan Y, Chu B, Yuan C, Chen L, Lv H, Hong Z, Hong D
J Cell Physiol 2018 Sep;233(9):7067-7079. (IF 5.546)
18. Xiang-Kun Wang, Xi-Wen Liao, Cheng-Kun Yang, Zheng-Qian Liu, Quan-Fa Han, Xin Zhou, Lin-Bo Zhang, Teng Deng, Yi-Zhen Gong, Jian-Lu Huang, Rui Huang, Chuang-Ye Han, Ting-Dong Yu, Hao Su, Xin-Ping Ye, Tao Peng, Guang-Zhi Zhu
J Cell Physiol. doi: 10.1002/jcp.29596. (IF 5.546)
19. Wei Zhang, Weiduo Hou, Mo Chen, Erman Chen, Deting Xue, Chenyi Ye, Weixu Li, Zhijun Pan
Front Cell Dev Biol. doi: 10.3389/fcell.2020.576104. (IF 5.201)
20. Ze-Hui Shi, Xiao-Yan Han, Mu-Di Yao, Chang Liu, Qin Jiang, Biao Yan
Front Cell Dev Biol. doi: 10.3389/fcell.2021.773050. (IF 5.201)
21. Jing Guo, Shuai He, Yongjie Zhu, Wei Yu, Dong Yang, Xudong Zhao
Front Cell Dev Biol. doi: 10.3389/fcell.2021.775599. (IF 5.201)
23. Gao X, Zhao H, Diao C, Wang X, Xie Y, Liu Y, Han J, Zhang M.
BIOCHEM BIOPH RES CO 2017 Nov 21. pii: S0006-291X(17)32302-1. (IF 2.985)
26. Zhang CX, Chen J, Cai L, Wu J, Wang JY, Cao LF, Zhou W, Chen TX
Mol Immunol 2018 Feb;94:166-175. (IF 3.641)
28. Zhan XY, Zhang Y, Zhai E, Zhu QY, He Y
PeerJ 2018 May 29;6:e4829. (IF 2.379)
29. Sun Y, Wang Y, Yang H, Xu Y, Yu H
INT J CLIN EXP PATHO. 11(5):2522-2529. eCollection 2018. (IF 0.252)
31. Wei X, Zhao T, Ai K, Li H, Jiang X, Li C, Wang Q, Yang J, Zhang R, Yang J
Dev Comp Immunol 2018 Jul;84:14-27. (IF 3.192)
32. Wang Z, Lv Z, Li C, Shao Y, Zhang W, Zhao X
Int J Biol Macromol 2018 Jul 1;113:1167-1181. (IF 5.162)
33. Jiang YL, Zhao ZY, Li BR, Yang F, Li J, Jin XW, Wang H, Yu ED, Sun SH, Ning SB
BMC Med Genet 2018 Aug 9;19(1):141. (IF 1.585)
35. He J, Zhang B, Gan H
Inflammation 2018 Oct;41(5):1912-1921. (IF 3.212)
36. Liu Q, Hu Y, Zhang M, Yan Y, Yu H, Ge L
Neuropsychiatr Dis Treat 2018 Oct 23;14:2773-2782.
39. Wang S, Liu S, Xu L, Zhu X, Liu W, Tian L, Chen Y, Wang Y, Nagendra BVP, Jia S, Liang L, Huo FQ
Mol Pain. 15:1744806919857297. (IF 2.696)
40. Luo S, Li Z, Mao L, Chen S, Sun S
J Physiol Biochem. 75(1):53-63. (IF 2.952)
43. Li L, Li L, Zhou X, Yu Y, Li Z, Zuo D, Wu Y
Nanotoxicology. 13(3):369-391. (IF 4.925)
44. Zhu D, Huang R, Fu P, Chen L, Luo L, Chu P, He L, Li Y, Liao L, Zhu Z, Wang Y
Int J Mol Sci. 20(7). pii: E1687. (IF 4.556)
45. Tan Y, Ma Z, Jin Y, Zong R, Wu J, Ren Z
Gene. 701:65-71. (IF 2.984)
46. Zhu D, Li Y, Huang R, Luo L, Chen L, Fu P, He L, Li Y, Liao L, Zhu Z, Wang Y
FISH SHELLFISH IMMUN. 90:395-403. (IF 3.298)
47. Han L, Ding J, Wang H, Zuo R, Quan Z, Fan Z, Liu Q, Chang Y
Gene. 705:133-141. (IF 2.984)
48. Hou Y, Li X, Peng S, Yao J, Bai F, Fang J
J AGR FOOD CHEM. 67(29):8227-8234. (IF 4.192)
49. Liu W, Huai R, Zhang Y, Rao S, Xiong L, Ding R, Mao C, Zhao W, Hao T, Huang Q, Guo Z
Genes Genomics. 41(8):951-959.
50. Yang Y, Zhang M, Jin C, Ding Y, Yang M, Wang R, Zhou Y, Zhou Y, Li T, Wang K, Hu R
J Cell Biochem. 120(10):17744-17756. (IF 4.237)
52. Lou K, Huang P, Ma H, Wang X, Xu H, Wang W
Drug Chem Toxicol. (IF 2.405)
53. Zhu D, Fu P, Huang R, Xiong L, Wang Y, He L, Liao L, Li Y, Zhu Z, Wang Y
FISH SHELLFISH IMMUN. 94:455-463. (IF 3.298)
54. Xu N, Bo Q, Shao R, Liang J, Zhai Y, Yang S, Wang F, Sun X
INVEST OPHTH VIS SCI. 60(14):4596-4605. (IF 3.47)
55. Shen J, Wang J, Du J, Wang L, Zhou X, Chang X, Li Z, Zhai X, Zuo D, Wu Y
TOXICOL APPL PHARM . 383:114781. (IF 3.616)
57. Bingke Sun, Shumin Xu, Yanli Yan, Yusheng Li, Hongqiang Li, Guizhen Zheng, Tiancao Dong, Jianwen Bai
Curr Pharm Biotechnol. doi: 10.2174/1389201021666191210115614.
58. Liang L, Zhang J, Tian L, Wang S, Xu L, Wang Y, Guo-Shuai Q, Dong Y, Chen Y, Jia H, Yang X, Yuan C
Mol Pain. 16:1744806919900814. (IF 2.696)
59. Xian-Zhe Huang, Jun Huang, Wen-Zhao Li, Jun-Jie Wang, De-Ye Song, Jiang-Dong Ni
Steroids. doi: 10.1016/j.steroids.2019.108533. (IF 1.948)
60. Yanting You, Qiuxing He, Hanqi Lu, Xinghong Zhou, Liqian Chen, Huaxi Liu, Zibin Lu, Dongyi Liu, Yanyan Liu, Daming Zuo, Xiuqiong Fu, Hiuyee Kwan, Xiaoshan Zhao
Front Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2020.00271. (IF 4.225)
61. Zhenfei Ding, Wei Lu, Ce Dai, Wei Huang, Fuen Liu, Wenshan Shan, Chao Cheng, Jiegou Xu, Zongsheng Yin, Wei He
Int Immunopharmacol. doi: 10.1016/j.intimp.2020.106367. (IF 3.943)
62. Denghui Zhu, Rong Huang, Pengfei Chu, Liangming Chen, Yangyu Li, Libo He, Yongming Li, Lanjie Liao, Zuoyan Zhu, Yaping Wang
Dev Comp Immunol. doi: 10.1016/j.dci.2019.103567. (IF 3.192)
63. Yang Y, Li N, Qiu J, Ge H, Qin X
Int J Mol Sci. 21(7). pii: E2469. (IF 4.556)
64. Cong Han, Qian Du, Lei Zhu, Nannan Chen, Le Luo, Qiao Chen, Jiatong Yin, Xingchen Wu, Dewen Tong, Yong Huang
Vet Res. doi: 10.1186/s13567-020-00783-z. (IF 3.357)
65. Jingyi Tan, Wenfeng Xu, Lei Lei, Hui Liu, Hong Wang, Xian Cao, Man Xu
ONCOTARGETS THER. doi: 10.2147/OTT.S228656. (IF 3.337)
66. Zhao-Peng Wang, Yan Che, Heng Zhou, Yan-Yan Meng, Hai-Ming Wu, Ya-Ge Jin, Qing-Qing Wu, Sha-Sha Wang, Yuan Yuan
Int J Mol Med. doi: 10.3892/ijmm.2020.4531. (IF 3.098)
67. Weili Wang, Zhaoyuan Zhang, Xingyi Kuang, Dan Ma, Jie Xiong, Tingting Lu, Yaming Zhang, Kunling Yu, Siyu Zhang, Jishi Wang, Qin Fang
Am J Transl Res. (IF 3.375)
68. Zhengjun Wang, Jie Yan, Fan Yang, Dengyun Wang, Yuan Lu, Li Liu
FREE RADICAL RES. doi: 10.1080/10715762.2020.1781847. (IF 2.839)
69. Xiang Ren, Ying-Xia Jing, Zhi-Wen Zhou, Qi-Ming Yang
Int J Neurosci. doi: 10.1080/00207454.2020.1806836. (IF 2.107)
70. Lu Yang, Yukai Jing, Wenjie Wang, Wenjing Ying, Li Lin, Jiang Chang, Li Luo, Danqing Kang, Panpan Jiang, Ju Liu, Qiuyue Chen, Heather Miller, Andrés A Herrada, Masato Kubo, Jinqiao Sun, Chaohong Liu
BIOCHEM BIOPH RES CO. doi: 10.1016/j.bbrc.2020.05.152. (IF 2.985)
71. Chengjie Xia, Wenyi Tang, Ping Geng, Haiyan Zhu, Wei Zhou, Hai Huang, Pei Zhou, Xunlong Shi
TOXICOL APPL PHARM . doi: 10.1016/j.taap.2020.115131. (IF 3.616)
72. Chengsheng Li, Xiaoyi Zhong, Wenyu Xia, Jin He, Hua Gan, HongFei Zhao, Yunfeng Xia
Microvasc Res. doi: 10.1016/j.mvr.2020.104037. (IF 2.73)
73. Xu Fan, Min Zhu, Fen Qiu, Wenbo Li, Minghua Wang, Yang Guo, Xueyan Xi, Boyu Du
Int Immunopharmacol. doi: 10.1016/j.intimp.2020.106991. (IF 3.943)
74. Xiang-Kun Wang, Xi-Wen Liao, Xin Zhou, Chuang-Ye Han, Zi-Jun Chen, Cheng-Kun Yang, Jian-Lu Huang, Jian-Yao Wang, Jun-Qi Liu, Hua-Sheng Huang, Shu-Tian Mo, Xin-Ping Ye, Guang-Zhi Zhu, Tao Peng
Am J Cancer Res. (IF 5.177)
75. Yu Wang, Peihong Zhou, Ping Li, Fengxia Yang, Xue-Qiang Gao
Bioengineered. doi: 10.1080/21655979.2020.1761512. (IF 2.205)
76. Xiao-Ling Zhu, Tao Li, Yu Cao, Qing-Ping Yao, Xing Liu, Ying Li, Yang-Yang Guan, Ji-Jun Deng, Rui Jiang, Jun Jiang
Mol Ther Nucleic Acids. doi: 10.1016/j.omtn.2020.12.010.
77. Xingyi Kuang, Jie Xiong, Tingting Lu, Weili Wang, Zhaoyuan Zhang, Jishi Wang
Int J Med Sci. doi: 10.7150/ijms.47597. (IF 2.523)
78. Nanxuan Luo, Changqing Yang, Yurong Zhu, Qianfeng Chen, Baoshun Zhang
J Agric Food Chem. doi: 10.1021/acs.jafc.0c06652.
79. Qi Gao, Ningqing Chang, Donglian Liu
J Int Med Res. doi: 10.1177/0300060520986351. (IF 1.287)
80. Dongmei Mai, Rongqing Chen, Ji Wang, Jiawei Zheng, Xiuping Zhang, Shaogang Qu
J Cell Mol Med. doi: 10.1111/jcmm.16212. (IF 4.486)
81. Kandi Xu, Huize Han, Yexin Luo, Hong Ye, Hongxia Lin, Lei Ni
Front Oncol. doi: 10.3389/fonc.2021.663671. (IF 4.848)
82. Yu-Wei Wan, Wang Liu, Mu-Ting Feng, Jun Pu, Shao-Wei Zhuang, Ben He, Xuan Liu
Blood Cells Mol Dis. doi: 10.1016/j.bcmd.2021.102568.
83. Kai Hang, Li Ying, Jinwu Bai, Yibo Wang, Zhihui Kuang, Deting Xue, Zhijun Pan
Stem Cell Res Ther. doi: 10.1186/s13287-021-02581-6. (IF 5.116)
84. Ling Li, Shuyun Liu, Yijie Zhou, Meng Zhao, Yizhuo Wang, Chengshi Wang, Peng Lou, Rongshuang Huang, Liang Ma, Yanrong Lu, Ping Fu, Jingping Liu
J Cell Mol Med. doi: 10.1111/jcmm.16934. (IF 4.486)
85. Jia-Bao Hou, Qian-Ni Shen, Xing Wan, Xu-Ke Liu, Yuan Yu, Mei Li, Wen-Wei Gao, Bo Zhao
Oxid Med Cell Longev. doi: 10.1155/2021/6955628. (IF 5.076)
86. Fei Zhu, Ermin Luo, Fei Yi, Jianzhong Xiong, Chun Huang, Runying Li
Neuroreport. doi: 10.1097/WNR.0000000000001732. (IF 1.394)
87. Yangyu Li, Rong Huang, Liangming Chen, Yangyang Li, Yongming Li, Lanjie Liao, Libo He, Zuoyan Zhu, Yaping Wang
Dev Comp Immunol. doi: 10.1016/j.dci.2021.104202. (IF 3.192)
88. Xing He, Jun Tang, He-Zhong Yan, Jiao-Xue Wang, Hai-Qing Li, Xiao-Wei Duan, Sen-Yuan Yu, Xi-Lu Hou, Guo-Bin Liao, Wei Liu
Aging (Albany NY). doi: 10.18632/aging.203751.
89. Yuanjie Yu, Chunping He, Shiyun Tan, Mengjun Huang, Yitian Guo, Ming Li, Qian Zhang
Anal Cell Pathol (Amst). doi: 10.1155/2021/4853355.
90. Zishuang Liu, Shanshan Chen, Xinfeng Zhang, Fangfang Liu, Kai Yang, Ge Du, Xi Rui
Drug Dev Res. doi: 10.1002/ddr.21839.
91. Dengyu Ji, Chenghua Luo, Jing Liu, Yan Cao, Jiangxu Wu, Wenjing Yan, Ke Xue, Jiayin Chai, Xinyu Zhu, Ye Wu, Huirong Liu, Wen Wang
Antioxid Redox Signal. doi: 10.1089/ars.2021.0029.
92. Kaiyan Lou, Ping Huang, Huijuan Ma, Xiaolei Wang, Huan Xu, Wei Wang
Drug Chem Toxicol. doi: 10.1080/01480545.2019.1683571. (IF 2.405)
93. Xinye Qian, Yun Wang, Wang Hu, Xiaolei Xu, Lu Gao, Yongchang Meng, Jun Yan
Tissue Cell. doi: 10.1016/j.tice.2021.101721. (IF 1.837)
94. Weiming Xu, Yijun Niu, Xin Ai, Chengjie Xia, Ping Geng, Haiyan Zhu, Wei Zhou, Hai Huang, Xunlong Shi
Biomedicines. doi: 10.3390/biomedicines10040900.
95. Rongzhe Zhu, Xiaochen Liu, Qiupeng Xue, Xiaoru Dong, Tianyi Zhang, Yan Jiang
Toxicol Lett. doi: 10.1016/j.toxlet.2022.01.008. (IF 3.569)
96. Qianying Tao, Yingxue Qi, Jiayi Gu, Die Yu, Yuxin Lu, Jianwen Liu, Xin Liang
Toxicol Appl Pharmacol. doi: 10.1016/j.taap.2022.115927.
97. Yi Jin, Yanjie Tan, Pengxiang Zhao, Yu Guo, Shilin Chen, Jian Wu, Zhuqing Ren
Commun Biol. doi: 10.1038/s42003-022-03251-w.
98. Jiahui Zou, Luyao Yu, Yinxing Zhu, Shuaike Yang, Jiachang Zhao, Yaxin Zhao, Meijun Jiang, Shengsong Xie, Hailong Liu, Changzhi Zhao, Hongbo Zhou
Int J Mol Sci. doi: 10.3390/ijms23084128. (IF 4.556)
99. Jijun Zhong, Renzhi Lin, Guoyu Wang, Lizhong Lin, Sihan Ruan, Weiping Liu
Tissue Cell. doi: 10.1016/j.tice.2022.101739. (IF 1.837)
100. Jiwei Shen, Yuting Meng, Kunlun Wang, Minghuan Gao, Jianan Du, Junfang Wang, Zengqiang Li, Daiying Zuo, Yingliang Wu
Cell Signal. doi: 10.1016/j.cellsig.2022.110264. (IF 3.968)
101. Youran Li, Minna Wu, Shanshan Xu, Hua Huang, Lei Yan, Yunfei Gu
Bioengineered. doi: 10.1080/21655979.2022.2065800. (IF 2.205)
102. Faying Fang, Weizhi Xu, Jian Zhang, Jin Gu, Gaoyi Yang
Bioengineered. doi: 10.1080/21655979.2022.2068738. (IF 2.205)
103. Ke Xue, Shuai Chen, Jiayin Chai, Wenjing Yan, Xinyu Zhu, Hongyan Dai, Wen Wang
J Cardiovasc Pharmacol. doi: 10.1097/FJC.0000000000001244.
104. Xiaoxuan Yan, Chao Chen, Chunxi Wang, Wenxian Lan, Jianguo Wang, Chunyang Cao
Acta Biochim Biophys Sin (Shanghai). doi: 10.3724/abbs.2022049.
105. Fan Wu, Xiaoling Yuan, Weili Liu, Lijun Meng, Xiuru Li, Xiang Gao, Shuting Zhou, Lei Fang, Duonan Yu
Ann Transl Med. doi: 10.21037/atm-22-1024. (IF 3.297)
107. Xiaoli Yin, Yinghao Ren, Weitao Luo, Meiqiu Liao, Lin Huang, Xueqi Zhuang, Yuan Liu, Weina Wang
Dev Comp Immunol. doi: 10.1016/j.dci.2022.104378. (IF 3.192)
108. Jiong Jiang, Ying Zheng, Fenrong Chen, Lei Dong, Xiaoyan Guo
Tissue Cell. doi: 10.1016/j.tice.2022.101797. (IF 1.837)
109. Kua Hu, Tong-Meng Yan, Kai-Yue Cao, Fang Li, Xiao-Rong Ma, Qiong Lai, Jin-Cheng Liu, Yu Pan, Jun-Ping Kou, Zhi-Hong Jiang
Mol Ther Nucleic Acids. doi: 10.1016/j.omtn.2022.08.014.
110. Jiong Jiang, Yan Cheng, Shejiao Dai, Baicang Zou, Xiaoyan Guo
Environ Toxicol. doi: 10.1002/tox.23541. (IF 3.118)
111. Qinfei Zhou, Liyan Gong, Guanai Bao, Qunfang Ding, Jingjing Ji
Comput Math Methods Med. doi: 10.1155/2022/9897669.
112. Shiyu Huang, Yanguang Hou, Min Hu, Juncheng Hu, Xiuheng Liu
BMC Cancer. doi: 10.1186/s12885-022-10087-4. (IF 3.15)
114. Tian-Yuan Zhai, Meng Dou, Yu-Bo Ma, Hong Wang, Fang Liu, Lian-Dong Zhang, Tie Chong, Zi-Ming Wang, Li Xue
Oncol Lett. doi: 10.3892/ol.2022.13546. (IF 2.311)
115. Lu Jiang, Liying Xu, Lanzhi Zheng, Yuan Wang, Mingyang Zhuang, Dongdong Yang
Bioorg Med Chem. doi: 10.1016/j.bmc.2022.116865.
116. Yi Zhu, Mei Sun, Peng Liu, Weidong Shao, Ming Xiong, Bo Xu
Korean J Pain. doi: 10.3344/kjp.2022.35.4.423. (IF 1.431)
117. Guanru Li, Qi Xu, Demin Cheng, Wenqing Sun, Yi Liu, Dongyu Ma, Yue Wang, Siyun Zhou, Chunhui Ni
Toxicol Sci. doi: 10.1093/toxsci/kfac089. (IF 3.703)
118. Wu Li, Yanpin Gu, Songjun Liu, Fan Ruan, Wen Lv
J Clin Lab Anal. doi: 10.1002/jcla.24604. (IF 1.54)
119. Lei Dong, Hongli Li, Minjing Li, Liting Zhang, Chenhui Qiu, Ye Chen
Evid Based Complement Alternat Med. doi: 10.1155/2022/4427637.
120. Xinyue Zhao, Jiaxi Liu, Dongdong Jin, Chenchen Ren, Li Yang, Yuanhang Zhu, Changhao Huang, Leilei Ding, Zimeng Wu, Ke Shen, Zhen'an Zhang, Huanhuan Chen, Nannan Wang
J Oncol. doi: 10.1155/2022/4886907. (IF 2.206)
121. Qianying Tao, Yuxin Lu, Yingxue Qi, Die Yu, Jiayi Gu, Yifei Zhu, Chencheng Shi, Xin Liang
Eur J Pharmacol. doi: 10.1016/j.ejphar.2022.175308. (IF 3.263)
123. Yangyu Li, Liangming Chen, Yangyang Li, Cheng Yang, Bin Gui, Yongming Li, Lanjie Liao, Zuoyan Zhu, Rong Huang, Yaping Wang
Fish Shellfish Immunol. doi: 10.1016/j.fsi.2022.11.017.
124. Tingting Zhuang, Asmaa M I Abuzeid, Junjing Hu, Shilan Zhu, Jinmiao Lu, Xue Zhou, Xiaoyu Chen, Guoqing Li
Parasitol Int. doi: 10.1016/j.parint.2022.102633. (IF 1.866)
125. Hang Yang, Zuotian Huang, Yunhai Luo, Dengliang Lei, Ping Yan, Ai Shen, Wenbin Liu, Dewei Li, Zhongjun Wu
Mol Med. doi: 10.1186/s10020-023-00653-2. (IF 4.096)