L-Glutamine (100X)
收藏
产品编号 C0212
数量
¥ 60.00
产品包装:
100ml
产品简介
使用说明
说明书下载
相关产品
相关论文
产品问答

碧云天生产的L-Glutamine (100X),浓度为200mM。L-Glutamine的中文名为L-谷氨酰胺。
本L-Glutamine (100X)溶液经过过滤除菌,可以直接用于细胞培养等用途。使用前不必再进行过滤等除菌处理。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
C0212 L-Glutamine (100X) 100ml
说明书 1份

保存条件:
-20℃保存,一年有效。
注意事项: 
在使用L-Glutamine (100X)的过程中要特别注意避免溶液被微生物污染。
      本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。


相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Cui H, Yi Q, Feng J, Yang L, Tang L.
J Mol Endocrinol . 2014 Jan 30;52(2):111-20. (IF 3.562)
2. Tong Liu, Ruiying Huang, Juchang Zhong, Yikun Yang, Zhikai Tan and Weihong Tan.
J MATER CHEM B . Issue 20, 2017. (IF 5.344)
3. Deng X, Huang W, Peng J, Zhu TT, Sun XL, Zhou XY, Yang H, Xiong JF, He HQ, Xu YH, He YZ.
Inflammation . 2017 Nov 2. (IF 3.212)
4. Cao Q, Liu W, Wang J, Cao J, Yang H.
RADIAT ENVIRON BIOPH . 2017 Nov 10. (IF 1.321)
5. Tan Z, Liu T, Zhong J, Yang Y, Tan W.
J Biomed Mater Res A . 2017 Dec;105(12):3281-3292. (IF 3.525)
6. Yang Y,Li L,Yuan L,Zhou X,Duan J,Xiao H,Cai N,Han S,Ma X,Liu W,Chen CC,Wang L,Li X,Chen J,Kang N,Chen J,Shen Z,Malwal SR,Liu W,Shi Y,Oldfield E,Guo RT,Zhang Y
Immunity. 50(4):1043-1053.e5. (IF 22.553)
7. Chen XW,Li YH,Zhang MJ,Chen Z,Ke DS,Xue Y,Hou JM
J Mol Endocrinol. 63(1):63-75. (IF 3.562)
8. Zhang M,Xie Y,Zhou Y,Chen X,Xin Z,An J,Hou J,Chen Z
BIOCHEM BIOPH RES CO. 516(1):300-306. (IF 2.985)
9. Li F,Si D,Guo X,Guo N,Li D,Zhang L,Jian X,Ma J
Mol Med Rep. 20(4):3388-3394. (IF 2.1)
10. Ying Wu,Mengjun Zhang,Xinwei Chen,Yu Zhou,Zhou Chen
Biosci Biotechnol Biochem. doi: 10.1093/bbb/zbaa097.
11. Sheng Chen,Yunnan Hu,Jiaxin Zhang,Pengyu Zhang
Mol Med Rep. doi: 10.3892/mmr.2020.11766.
12. Chao Ma,Long Teng,Ge Lin,Beibei Guo,Run Zhuo,Xiaowei Qian,Tuchen Guan,Ronghua Wu,Yan Liu,Mei Liu
FASEB J. doi: 10.1096/fj.202001798RR.
13. Jiaping Zheng,Yunzhen Xie,Lingjia Ren,Liqin Qi,Li Wu,Xiaodong Pan,Jianxing Zhou,Zhou Chen,Libin Liu
Mol Metab. doi: 10.1016/j.molmet.2021.101180.
14. Bingqiang He,Chunshuai Sun,Hui Li,Ting Yang,Honghua Song,Yongjun Wang,Yingjie Wang
J Anat. doi: 10.1111/joa.13461.
15. Duo Zhang,Yuan Yuan,Jichao Zhu,Di Zhu,Chenxi Li,Wei Cui,Lei Wang,Song Ma,Shuo Duan,Baoge Liu
Exp Ther Med. doi: 10.3892/etm.2021.10700.
16. Chenfei Wang,Wei Huang,Jia Lu,Hongzhuan Chen,Zhihua Yu
Front Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2021.763866.
17. Wen-Jun Liu,Peng-Yu Pan,Ye Sun,Jian-Bo Wang,Huan Zhou,Xin Xie,Zhi-Yuan Duan,Han-Yu Dong,Wen-Na Chen,Li-de Zhang,Chun Wang
Front Oncol. doi: 10.3389/fonc.2021.794735.