WST-1细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒
收藏
产品编号 C0036L
数量
¥ 1296.00
产品包装:
100次 500次 2500次
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答

WST-1细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒(WST-1 Cell Proliferation and Cytotoxicity Assay Kit)是一种广泛应用于细胞增殖和细胞毒性的快速高灵敏度检测试剂盒。
WST-1是一种类似于MTT的化合物,在电子耦合试剂存在的情况下,可以被线粒体内的一些脱氢酶还原生成橙黄色的
formazan(参考图1)。细胞增殖越多越快,则颜色越深;细胞毒性越大,则颜色越浅。


图1. WST-1检测原理图 (EC=electron coupling reagent,即电子耦合试剂)

WST-1是MTT的一种升级替代产品,和MTT或其它MTT类似产品如XTT、MTS等相比有明显的优点。首先,MTT被线粒体内的一些脱氢酶还原生成的formazan不是水溶性的,需要有特定的溶解液来溶解;而WST-1和XTT、MTS产生的formazan都是水溶性的,可以省去后续的溶解步骤。其次,WST-1产生的formazan比XTT和MTS产生的formazan更易溶解。再次,WST-1比XTT和MTS更加稳定,使实验结果更加稳定。另外,WST-1和MTT、XTT等相比,线性范围更宽,灵敏度更高(参考图2)。


图2. WST-1、XTT和MTT的检测效果比较 注:450nm为测定波长,690nm为参考波长

本试剂盒可以用于细胞因子等诱导的细胞增殖检测,也可以用于抗癌药物等对细胞有毒试剂诱导的细胞毒性检测,或一些药物诱导的细胞生长抑制检测等。
本试剂盒检测非常便捷。无须使用同位素,所有的检测步骤仅在同一块96孔板内完成。不必洗涤细胞,不必收集细胞,也不必采用额外步骤去溶解formazan。可以用于大批量样品的检测。
酚红和血清对本试剂盒的测定无明显影响。
WST-1对细胞无明显毒性。加入WST-1显色后,可以在不同时间反复用酶标仪读板,使检测时间更加灵活,便于找到最佳测定时间。
碧云天各种细胞增殖和细胞毒性检测试剂盒的比较和选择,请参考http://www.beyotime.com/cell-proliferation.htm
本试剂盒可以测定2500个样品。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
C0036L-1 WST-1(粉末) 1瓶
C0036L-2 电子耦合试剂 25ml
说明书 1份

保存条件:
-20℃避光保存,一年有效。WST-1粉末溶解后,4℃避光可以保存一周,-20℃避光可以保存半年(宜适当分装,尽量避免反复冻融)。
注意事项:
由于使用96孔板进行检测,如果细胞培养时间较长,一定要注意蒸发的问题。一方面,由于96孔板周围一圈最容易蒸发,可以采取弃用周围一圈的办法,改加PBS,水或培养液;另一方面,可以把96孔板置于靠近培养箱内水源的地方,以缓解蒸发。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1. WST-1溶液的配制:把25毫升电子耦合试剂加入到WST-1粉末中,完全溶解即成WST-1溶液。WST-1溶液4℃避光可保存一周,而不影响使用效果。短期内不使用的WST-1溶液,分装后可以-20℃避光保存半年(尽量避免反复冻融)。冻存的WST-1溶液溶解后可能会观察到一些沉淀物,这是正常现象,37℃水浴孵育2-10分钟,通常可以完全溶解。
2. 通常细胞增殖实验每孔加入100微升2000个细胞,细胞毒性实验每孔加入100微升5000个细胞(具体每孔所用的细胞的数目,需根据细胞的大小,细胞增殖速度的快慢等因素决定)。按照实验需要,进行培养并给予0-10微升特定的药物刺激。
3. 每孔加入10微升WST-1溶液。如果起始的培养体积为200微升,则需加入20微升WST-1溶液,其它情况以此类推。可以用加了相应量细胞培养液和WST-1溶液但没有加入细胞的孔作为空白对照。
4. 在细胞培养箱内继续孵育0.5-4小时,对于大多数情况,孵育1-2小时就可以了。时间长短根据细胞的类型和细胞的密度等实验情况而定,初次实验时可以在0.5、1、2和4小时后分别用酶标仪检测,然后选取吸光度范围比较适宜的一个时间点用于后续实验。图3为HT-1080细胞在不同时间测定的细胞数量曲线。


图3. HT-1080细胞培养20小时后,加入WST-1溶液后不同时间测得的吸光度。

5. 把96孔板置于摇床上摇动一分钟,以充分混匀待检测体系。
6. 在450nm测定吸光度。如无450nm滤光片,可以使用420-480nm的滤光片。可以使用大于600nm的波长作为参考波长进行双波长测定。
相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Weng M, Gong W, Ma M, Chu B, Qin Y, Zhang M, Lun X, McFadden G, Forsyth P, Yang Y, Quan Z.
Mol Cancer 2014 Apr 13;13:82. (IF 15.302)
2. Wen H, Dong C, Dong H, Shen A, Xia W, Cai X, Song Y, Li X, Li Y, Shi D.
Small 2012 Mar 12;8(5):760-9. (IF 11.459)
3. Yingying Shi, Yichao Lu, Chunqi Zhu, Zhenyu Luo, Xiang Li, Yu Liu, Mengshi Jiang, Xu Liu, Lihua Luo, Yongzhong Du, Jian You
Biomaterials. doi: 10.1016/j.biomaterials.2021.120757. (IF 10.317)
4. He Shen, Bai Xu, Chao Yang, Weiwei Xue, Zhifeng You, Xianming Wu, Dezun Ma, Dan Shao, Kam Leong, Jianwu Dai
Biomaterials. doi: 10.1016/j.biomaterials.2021.121279. (IF 10.317)
5. Hui-Fang Hu, Wen Wen Xu, Yang-Jia Li, Yan He, Wei-Xia Zhang, Long Liao, Qi-Hua Zhang, Lei Han, Xing-Feng Yin, Xiao-Xu Zhao, Yun-Long Pan, Bin Li, Qing-Yu He
Theranostics. doi: 10.7150/thno.48698. (IF 8.579)
6. Qiji Li, Min Wang, Yanqing Hu, Ensi Zhao, Jun Li, Liangliang Ren, Meng Wang, Yuandong Xu, Qian Liang, Di Zhang, Yingrong Lai, Shaoyu Liu, Xinsheng Peng, Chengming Zhu, Liping Ye
Theranostics. doi: 10.7150/thno.56604. (IF 8.579)
7. Zhong Y, Yang J, Xu WW, Wang Y, Zheng CC, Li B, He QY.
Oncogene 2017 Nov 2;36(44):6177-6189. (IF 7.971)
8. Li R, Feng F, Wang Y, Yang X, Yang X, Yang VC.
J COLLOID INTERF SCI 2014 Sep 1;429:34-44. (IF 7.489)
9. Yang J, Xu WW, Hong P, Ye F, Huang XH, Hu HF, Zhang QH, Yan X, Li B, He QY
Cancer Lett. 451:79-91. (IF 7.36)
10. Qian Zuo, Long Liao, Zi-Ting Yao, Ya-Ping Liu, Ding-Kang Wang, Shu-Jun Li, Xing-Feng Yin, Qing-Yu He, Wen-Wen Xu
Cancer Lett. doi: 10.1016/j.canlet.2021.09.010. (IF 7.36)
11. Hui-Fang Hu, Gui-Bin Gao, Xuan He, Yu-Ying Li, Yang-Jia Li, Bin Li, YunLong Pan, Yang Wang, Qing-Yu He
J Adv Res. doi: 10.1016/j.jare.2022.11.006. (IF 6.992)
12. Ping Guo, Shen Chen, Daochuan Li, Jinmiao Zhang, Jiao Luo, Aihua Zhang, Dianke Yu, Michael S Bloom, Liping Chen, Wen Chen
Environ Pollut. doi: 10.1016/j.envpol.2020.114160. (IF 6.792)
13. Liu XD, Li XF, Feng XL, Zhou B, Cao RB, Chen PY.
Ultrason Sonochem 2014 Jul;21(4):1343-8. (IF 6.513)
14. Jianhe Liang, Ran Song, Qiaoling Huang, Yun Yang, Longxiang Lin, Yanmei Zhang, Pinliang Jiang, Hongping Duan, Xiang Dong, Changjian Lin.
ELECTROCHIM ACTA 2015 Aug;174:1149-59. (IF 6.215)
15. Chen GL, Ye T, Chen HL, Zhao ZY, Tang WQ, Wang LS, Xia JL.
Oncogenesis 2017 Sep 25;6(9):e382. (IF 6.119)
16. Yanmei Zhang, Fumiao Wang, Qiaoling Huang, Aniruddha Balkrishna Patil, Jiejie Hu, Lili Fan, Yun Yang, Hongping Duan, Xiang Dong, Changjian Lin
MAT SCI ENG C-MATER. doi: 10.1016/j.msec.2020.110690. (IF 5.88)
17. Chong Ye, Wen-Jie Li, Hao-Han Yu, Qiu-Ping Feng, Xiu Wu, Yu-Ting Zhu, Meng-Yuan Hu, Su-Yun Xiang, Shu-Qin Yu
MAT SCI ENG C-MATER. doi: 10.1016/j.msec.2020.111370. (IF 5.88)
18. Xue-Ping Lu, Li Xu, Li-Wei Meng, Luo-Luo Wang, Jinzhi Niu, Jin-Jun Wang
Chemosphere. doi: 10.1016/j.chemosphere.2019.125203. (IF 5.778)
19. Jing-Jing Qu, Pengchao Bai, Wan-Nian Liu, Zi-Lin Liu, Jun-Fang Gong, Jia-Xiang Wang, Xinju Zhu, Bing Song, Xin-Qi Hao
Eur J Med Chem. doi: 10.1016/j.ejmech.2022.114859. (IF 5.572)
20. Cai X, Dong H, Ma J, Zhu H, Wu W, Chu M, Li Y, Shi D.
J MATER CHEM B 2013 Jan.12:1712-21. (IF 5.344)
21. Zhang Y, Wang C, Cao Y, Gu Y, Zhang L.
ONCOTARGET 2016 Jul 18;8(31):50521-50533. (IF 5.168)
22. Li H, Wang L, Ye L, Mao Y, Xie X, Xia C, Chen J, Lu Z, Song J.
MED MICROBIOL IMMUN 2009 May;198(2):113-21. (IF 1.961)
23. Yu M, Cai L, Liang M, Huang Y, Gao H, Lu S, Fei J, Huang F.
Neurosci Res 2009 Nov;65(3):236-44. (IF 2.645)
24. Zhang Q, Zhou H, Yan B.
MOL THER-METH CLIN D 2010;625:95-107. (IF 4.533)
25. Liu S, Yang P, Kang H, Lu L, Zhang Y, Pan J, Rui YC.
BBA-BIOMEMBRANES 2010 Feb;1801(2):106-13. (IF 3.411)
26. Yuan H, Wang Y, Wu X, Wang H, Pu J, Ding W, Wang M, Shen X, Cong H, Zhang L, Zhang M, Ju S
DNA Cell Biol 2010 Mar;29(3):133-9. (IF 3.191)
27. Cheng Y, Hu R, Jin H, Ma K, Zhou S, Cheng H, Ma D, Li X.
Placenta 2010 Nov;31(1):60-6. (IF 3.177)
28. Wang J, Chen B, Chen J, Cai X, Xia G, Liu R, Chen P, Zhang Y, Wang X.
INT J NANOMED 2011;6:203-11. (IF 5.115)
29. Hu B, Li C, Lu H, Zhu Z, Du S, Ye M, Tan L, Ren D, Han J, Kan S, Wang J, Jin N
J Virol Methods 2011 Jan;171(1):272-9. (IF 1.786)
30. Chang WQ, Wu XZ, Cheng AX, Zhang L, Ji M, Lou HX.
BBA-BIOMEMBRANES 2011 May;1810(5):569-76. (IF 3.411)
31. Kai W, Xiaojun X, Ximing P, Zhenqing H, Qiqing Z.
Nanoscale Res Lett 2011 Jul 29;6:480. (IF 3.581)
32. Shen X, Zhang X, Xu G, Ju S.
Cell Biochem Funct 2011 Aug;29(6):513-20. (IF 2.632)
33. Shen X, Zhu W, Zhang X, Xu G, Ju S.
Mol Cell Biochem 2011 Nov;357(1-2):21-30. (IF 2.795)
34. Tan C, Zhang LY, Chen H, Xiao L, Liu XP, Zhang JX
BIOCHEM BIOPH RES CO 2011 Dec 16;416(3-4):403-8. (IF 2.985)
35. Qin Y, Zhang S, Gong W, Li J, Jia J, Quan Z.
Cancer Sci 2012 Apr;103(4):723-30. (IF 4.966)
36. Liu S, Liu Z, Bi D, Yuan X, Liu X, Ding S, Lu J, Niu Z.
Oncol Lett 2012 May;3(5):1099-1104. (IF 2.311)
37. Han YH, Zhang ZW, Su J, Zhang B, Li S, Xu SW.
Biol Trace Elem Res 2012 Jun;147(1-3):395-402. (IF 2.639)
39. Li XY, Jing CQ, Zang XY, Yang S, Wang JJ.
Toxicol In Vitro 2012 Oct;26(7):1087-92. (IF 2.959)
40. Wang H, Cheng H, Wang K, Wen T
J Neural Transm 2012 Nov;119(11):1307-15. (IF 3.505)
41. Xu G, Shen XJ, Pu J, Chu SP, Wang XD, Wu XH, Sun CJ, Zhang X, Zhu BL, Ju SQ.
Cytokine 2012 Nov;60(2):505-13. (IF 2.952)
42. Cao X, Zhou M, Wang S, Wang C, Hou L, Luo Y, Chen L.
Virus Res 2012 Dec;170(1-2):53-8. (IF 2.934)
43. Yuan H, Zhang W, Li H, Chen C, Liu H, Li Z.
Food Chem Toxicol 2013 May;55:192-201. (IF 4.679)
44. Liu Z, Yu Y, Yuan Z, Zhang F, Jing C.
Toxic Review 2013 May;32(2):34-3.
45. Yuan H, Zhang J, Liu H, Li Z.
Neurochem Int 2013 Jun 13;63(3):146-153. (IF 3.881)
46. Li T, Chen H, Yang Z, Liu XG, Zhang LM, Wang H.
Int Immunopharmacol 2013 Jun;16(2):306-12. (IF 3.943)
48. Wei N, Li T, Chen H, Mei X, Cao B, Zhang YY.
Phytother Res 2013 Jul;27(7):980-5. (IF 4.087)
49. Weng M, Zhang M, Qin Y, Gong W, Tang Z, Quan Z, Wu K.
CHINESE MED J-PEKING 2014;127(12):2350-6. (IF 1.585)
50. Liu XD, Zhou B, Cao RB, Feng XL, Ma ZY, Chen PY.
Amino Acids 2014 Jan;46(1):209-22. (IF 3.063)
51. Rong WT, Lu YP, Tao Q, Guo M, Lu Y, Ren Y, Yu SQ.
EUR J PHARM SCI 2014 Feb;103(2):730-42. (IF 3.616)
52. Bai Y, Lu H, Hu L, Hong D, Ding L, Chen B.
J Pharmacol Sci 2014 Mar;124(4):445-56. (IF 2.835)
53. Zeng M, Wei X, Wu Z, Li W, Li B, Fei Y, He Y, Chen J, Wang P, Liu X.
MED SCI MONITOR 2014 Jun 19;20:1017-23. (IF 1.918)
54. Yin Y, Qin T, Yu Q, Yang Q.
Amino Acids 2014 Jul;46(7):1763-74. (IF 3.063)
55. Yu T, Li L, Bi Y, Liu Z, Liu H, Li Z.
J Pharm Pharmacol 2014 Aug;66(8):1150-60. (IF 2.571)
57. Yang FL, Chen FZ, Wan XX, Zhou X, Zhou MJ, Chen HC, Fu JJ, Zhang DZ.
Biomed Res Int 2015;2015:325026. (IF 2.276)
58. Liu YJ, Du JL, Cao LP, Jia R, Shen YJ, Zhao CY, Xu P, Yin GJ.
Int Immunopharmacol 2015 Mar;25(1):112-20. (IF 3.943)
59. Yu T, Li L, Chen T, Liu Z, Liu H, Li Z.
Neurochem Res 2015 Apr;40(4):698-712. (IF 3.038)
60. Lv S, Xu Q, Sun E, Yang T, Li J, Feng Y, Zhang Q, Wang H, Zhang J, Wu D.
VIRUSES-BASEL 2015 Aug 17;7(8):4657-75. (IF 3.816)
61. Li JP.
EUR REV MED PHARMACO 2015 Sep;19(17):3303-8. (IF 3.024)
62. Bao J, Huang B, Zou L, Chen S, Zhang C, Zhang Y, Chen M, Wan JB, Su H, Wang Y, He C.
PLoS One 2015 Sep 30;10(9):e0139298. (IF 2.74)
63. Li Y, Xie P, Sun M, Xiang B, Kang Y, Gao P, Zhu W, Ning Z, Ren T.
Infect Genet Evol 2015 Oct 24;37:37-42. (IF 2.773)
64. Lv S, Sun EC, Xu QY, Zhang JK, Wu DL.
BIOCHEM BIOPH RES CO 2015 Oct 23;466(3):406-12. (IF 2.985)
65. Tang T, Jiang H, Yu Y, He F, Ji SZ, Liu YY, Wang ZS, Xiao SC, Tang C, Wang GY, Xia ZF.
INT J NANOMED 2015 Oct 19;10:6571-85. (IF 5.115)
66. Wu F, Li Y, Song H, Zhang Y, Zhang Y, Jiang M, Wang F, Mu Q, Zhang W, Li L, Tang D.
EVID-BASED COMPL ALT 2016;2016:7937385. (IF 1.813)
67. Wu F, Li Y, Song H, Zhang Y, Zhang Y, Jiang M, Wang F, Mu Q, Zhang W, Li L, Tang D.
EVID-BASED COMPL ALT 2016;2016:7937385. (IF 1.813)
68. He S, Lin KF, Fan JJ, Hu G, Dong X, Zhao YN, Song Y, Guo ZS, Bi L, Liu J.
Biomed Res Int 2016;2016:9824827. (IF 2.276)
70. Xie X, Han M, Zhang L, Liu L, Gu Z, Yang M, Yang H.
JUNDISHAPUR J MICROB 2016 May 30;9(6):e33264. (IF 0.593)
71. Li H, Gao R, Zhang Y.
Viral Immunol 2016 May;29(4):244-51. (IF 1.695)
72. Wang XD, Li CY, Jiang MM, Li D, Wen P, Song X, Chen JD, Guo LX, Hu XP, Li GQ, Zhang J, Wang CH, He ZD.
Phytomedicine 2016 Jun 1;23(6):641-53. (IF 4.268)
75. Zhang Z, Zhou B, Zhang K, Song Y, Zhang L, Xi M.
Mol Immunol 2016 Oct;78:155-163. (IF 3.641)
76. Zhao LX, Du JR, Zhou HJ, Liu DL, Gu MX, Long FY.
PLoS One 2016 Oct 7;11(10):e0164586. (IF 2.74)
77. Lv S, Xu Q, Sun E, Zhang J, Wu D.
Arch Virol 2016 Oct;161(10):2807-11. (IF 2.243)
78. Cui J, Huang D, Zheng Y.
FREE RADICAL RES 2016 Oct;50(10):1106-1115. (IF 2.839)
79. Yang C, Fu R, Zhuang Z, Wang S.
Gene 2016 Oct 10;591(1):255-61. (IF 2.984)
80. Xu D, Li Y, Zhang B, Wang Y, Liu Y, Luo Y, Niu W, Dong M, Liu M, Dong H.
Int J Med Sci 2016 Nov 23;13(12):942-954. (IF 2.523)
81. Zeng M, Wei X, Wu Z, Li W, Zheng Y, Li B, Meng X, Fu X, Fei Y.
SCI REP-UK 2016 Nov 18;6:37448. (IF 3.998)
82. Zhang C, Wu JM, Liao M, Wang JL, Xu CJ.
J Mol Neurosci 2016 Dec;60(4):474-485. (IF 2.678)
83. Yuyang WANG, Cheng CHENG, Peng GAO, Shaopeng LI, Jie SHEN, Yan LAN, Yongqiang YU and Paul K CHU.
PLASMA SOURCES SCI T Technol.2017 19 025503 (6pp). (IF 3.193)
84. Yun Yang, Yanmei Zhang, Ren Hua, Qiaoling Huang, Ke Wu, Lihai Zhange, Peifu Tang and Changjian Lin.
RSC Adv , 2017 7;38434-38443. (IF 3.119)
86. Yu J, Yu Q, Liu Y, Zhang R, Xue L.
PLoS One 2017 Mar 31;12(3):e0173645. (IF 2.74)
87. Zhou C, Rong Y, Konishi T, Xiang Z, Zihui F, Hong M.
Radiat Res 2017 Jun;187(6):689-700. (IF 2.657)
88. Wang J, Chen GL, Cao S, Zhao MC, Liu YQ, Chen XX, Qian C.
Lab Invest 2017 Jun;97(6):737-745. (IF 4.197)
89. Tian Q, Wang Y, Zhang Q, Luo J, Jiang H, Zhang B, Mei M, Wu F, Wu Y, Peng J, Long T, Luo Y, Guo X.
Front Microbiol 2017 Sep 5;8:1697. (IF 4.235)
90. Chen Y, Zhong M, Yuan G, Peng H
Mol Med Rep 2018 Mar;17(3):4627-4632. (IF 2.1)
91. Bian J, Cao D, Shen J, Jiang B, Chen D, Bian L
Exp Ther Med 2018 Apr;15(4):3617-3622. (IF 1.785)
94. Li F, Zhang C, Zhang G
Cytogenet Genome Res. 159(3):119-125. (IF 1.114)
95. Liu C, Cheng Y, Du C, Lv T, Guo Y, Han M, Pi F, Zhang W, Qian H
Prep Biochem Biotechnol. 49(8):767-774.
96. Chen H, Liu Gao MY, Zhang L, He FL, Shi YK, Pan XH, Wang H
Oncol Lett. 17(2):2237-2243. (IF 2.311)
97. Yin B, Song Q, Chen L, Li X, Han Y, Wang X, Dai J, Sun X
Cytotechnology. 71(1):107-116. (IF 1.777)
98. Wang H, Yuan X, Sun Y, Mao X, Meng C, Tan L, Song C, Qiu X, Ding C, Liao Y
Virology. 528:118-136. (IF 2.819)
99. Zhang GM, An SY, El-Samahy MA, Zhang YL, Wan YJ, Wang ZY, Xiao SH, Meng FX, Wang F, Lei ZH
Theriogenology. 132:72-82. (IF 2.094)
100. Tan W, Zhang Y, Li M, Zhu X, Yang X, Wang J, Zhang S, Zhu W, Cao J, Yang H, Zhang L
Int J Biol Sci. 15(10):2240-2255. (IF 4.858)
102. Zhang R, Han X, Huang T, Wang X
BIOSCIENCE REP. 39(10). pii: BSR20181740. (IF 2.942)
103. Yu ZQ, Yi HY, Ma J, Wei YF, Cai MK, Li Q, Qin CX, Chen YJ, Han XL, Zhong RT, Chen Y, Liang G, Deng Q, Tian K, Wang H, Zhang GH
VIRUSES-BASEL. 11(11). pii: E1045. (IF 3.816)
104. Haifang Wang, Ruihua Yuan, Qingwen Cao, Mian Wang, Dezhi Ren, Xiaoyan Huang, Min Wu, Linping Zhang, Xiangrong Zhao, Xueping Huo, Yalei Pan, Qinshe Liu
Phytother Res. doi: 10.1002/ptr.6603. (IF 4.087)
105. Liji Xie, Sheng Wang, Zhixun Xie, Xiaohu Wang, Lijun Wan, Xianwen Deng, Zhiqin Xie, Sisi Luo, Tingting Zeng, Minxiu Zhang, Qing Fan, Jiaoling Huang, Yanfang Zhang, Meng Li
Vet Microbiol. doi: 10.1016/j.vetmic.2020.108926. (IF 3.03)
106. Lei Chen, Miao Hao, Jingmin Yan, Lin Sun, Guihua Tai, Hairong Cheng, Yifa Zhou
J Biol Chem. doi: 10.1016/j.jbc.2021.100515. (IF 4.238)
107. Yu Guan, Daisuke Nakano, Lei Li, Haofeng Zheng, Akira Nishiyama, Ye Tian, Lei Zhang
Biomed Res Int. doi: 10.1155/2021/6665714. (IF 2.276)
108. Meng-Yu Zhang, Ying-Xiao Jiang, Yi-Can Yang, Jian-Yu Liu, Chen Huo, Xiu-Li Ji, Yi-Qing Qu
Life Sci. doi: 10.1016/j.lfs.2021.119090. (IF 3.647)
109. Jing Li, Yangyang Hu, Yifei Yuan, Yinan Zhao, Qiqi Han, Canyu Liu, Xue Hu, Yuan Zhou, Yun Wang, Yu Guo, Chunchen Wu, Xinwen Chen, Rongjuan Pei
Virol Sin. doi: 10.1007/s12250-020-00306-2. (IF 3.242)
110. Zejun Pei, Zaixiang Lou, Bingjie Zhang, Hongxin Wang, Yaqin Li
J Food Sci. doi: 10.1111/1750-3841.15761. (IF 2.478)
111. Sheng-Rui Fan, Teng-Teng Ren, Miao-Ying Yun, Rongfeng Lan, Xiao-Yan Qin
Neurotoxicology. doi: 10.1016/j.neuro.2021.06.003. (IF 3.105)
112. Juan Li, Yanfang Zhang, Yubo Cui, Honghua Jin, Zhenhua Lin, Yingshi Piao, Jingchun Jin
Int J Lab Hematol. doi: 10.1111/ijlh.13455. (IF 2.141)
113. Teng-Teng Ren, Jia-Ying Yang, Jun Wang, Sheng-Rui Fan, Rongfeng Lan, Xiao-Yan Qin
Inflamm Res. doi: 10.1007/s00011-021-01513-7. (IF 3.174)
114. Siwei Mo, Xiaoqian Liu, Kehong Zhang, Wenfei Wang, Yi Cai, Qi Ouyang, Chuanzhi Zhu, Dachuan Lin, Haoqiang Wan, Dechang Li, Zhihua Wen, Xinchun Chen
J Leukoc Biol. doi: 10.1002/JLB.4A0221-119RR.
115. Jiajia Liu, Qiuxia Wei, Zhen Wang, Xuesong Sun, Qing-Yu He
J Proteome Res. doi: 10.1021/acs.jproteome.2c00140. (IF 4.074)
116. Xing-Mei Shu, Yang Hu, Xin Fang, Jing Wang, Xiao-Yan Qin, Rongfeng Lan
Inflamm Res. doi: 10.1007/s00011-022-01580-4. (IF 3.174)
117. Jia-Ling Wang, Hui Liu, Zhi-Cheng Jing, Fang Zhao, Ru Zhou
Chin J Physiol. doi: 10.4103/0304-4920.354801.
118. Juan Li, Mingshu Wang, Shan Zhou, Anchun Cheng, Xuming Ou, Di Sun, Ying Wu, Qiao Yang, Qun Gao, Juan Huang, Bin Tian, Sai Mao, Shaqiu Zhang, Xinxin Zhao, Renyong Jia, Mafeng Liu, Dekang Zhu, Shun Chen, Yunya Liu, Yanling Yu, Ling Zhang, Leichang Pan
Vet Res. doi: 10.1186/s13567-022-01081-6. (IF 3.357)
119. Jian Pan, Guoxiu Zhang, Yingying Hu, Hongwei Jiang, XianMing Tang, Dongshan Zhang
Life Sci. doi: 10.1016/j.lfs.2022.120921. (IF 3.647)