His-tag抗体(小鼠单抗)
收藏
产品编号 AH367
数量
¥ 465.00
产品包装:
>20次
产品简介
使用说明
相关文件下载
相关产品
相关论文
产品问答
来源 用途 抗体识别位点 抗体类型
Mouse WB, IP, IF His-tag IgG1

      WB, Western blot; IP, Immunoprecipitation; IF, Immunofluorescence.
      本His-tag抗体(His antibody)为进口分装,用经过适当修饰的人工合成6xHis作为抗原制备而成的抗His-tag小鼠单克隆抗体。克隆号为AD1.1.10。
      本His-tag抗体广泛地用于His-tag(HHHHHH)融合表达蛋白的检测。本抗体可以检测位于融合蛋白N-terminal的His-tag,也可以检测位于融合蛋白C-terminal的His-tag。
      His-tag常用于和目的蛋白融合表达后通过镍柱(Ni++ affinity resins)进行亲和纯化。
      DNA重组技术使给目标蛋白带上特定tag成为可能,这些常用的tag包括myc、HA、Flag、His、GST等。带上tag后,通常不会影响目标蛋白的生物活性和细胞内定位。但检测和tag融合表达的目标蛋白时,使用商业化的相应tag抗体就可以完成,大大方便了很多实验检测。
      His-tag抗体可用于检测和His-tag融合表达蛋白的表达、细胞内定位,以及纯化、定性或定量检测His-tag融合表达蛋白等。
      配套提供了Western一抗稀释液,可以用于Western检测时的一抗稀释。
      建议抗体使用时的稀释比例如下(实际使用时需根据抗原水平的高低作适当调整):

WB IP IF
1:1000 1:50-100 1:200

      本抗体如果用于常规的Western检测,至少可以检测20次。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
AH367-1 His-tag抗体(小鼠单抗) 20μl
AH367-2 Western一抗稀释液 20ml
说明书 1份

保存条件:
      His-tag抗体-20℃保存,Western一抗稀释液-20℃或4℃保存,一年有效。Western一抗稀释液优先推荐4℃保存,长期不使用可以考虑-20℃保存,但冻融可能会导致出现轻微的浑浊和少量不溶物。
注意事项:
      对于本抗体,Western检测时一抗要4℃缓慢摇动过夜,如果仅短时间与一抗孵育检测效果较差。
      在Western实验后,请注意回收稀释的抗体。回收的抗体在进行Western实验时至少可以重复使用10次。稀释后的抗体,包括已经使用过的稀释抗体,4℃保存。
      回收后重复使用的抗体,使用方法同新鲜稀释的抗体。如果在重复使用过程中发现抗体出现轻微混浊现象,可以10000g离心1-3分钟,取上清用于后续检测。如果回收的抗体出现明显的絮状物或长霉长菌等情况,则可以考虑废弃该抗体。
      本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
      为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1. Western检测:
a. 按照1:1000用碧云天提供的Western一抗稀释液稀释抗体。
b. 把经过封闭的蛋白膜与稀释好的一抗4℃缓慢摇动过夜,确保稀释的抗体至少能在摇动的瞬间覆盖蛋白膜。
c. 回收稀释的一抗,4℃保存以备下次继续使用。
d. 按照Western的实验步骤进行后续的洗涤、二抗孵育、洗涤和检测等操作。具体操作可以参考如下网页:
http://www.beyotime.com/support/western.htm
2. 免疫染色:
可以使用碧云天生产的免疫染色一抗稀释液(P0103)稀释抗体,使用后注意回收稀释好的一抗,具体操作可以参考如下网页:http://www.beyotime.com/support/immunol-staining.htm
3. 其它实验操作请自行参考适当的protocol进行。
相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Jingru Guo, Yujing Bai, Yunxie Wei, Yabin Dong, Hongqiu Zeng, Russel J Reiter, Haitao Shi
J Pineal Res. doi: 10.1111/jpi.12784. (IF 14.528)
2. Meng Zhang, Jianing Gao, Xuyang Zhao, Mingming Zhao, Dong Ma, Xinhua Zhang, Dongping Tian, Bing Pan, Xiaoxiang Yan, Jianwei Wu, Xia Meng, Huiyong Yin, Lemin Zheng
Redox Biol. doi: 10.1016/j.redox.2020.101775. (IF 9.986)
3. Yanling Yan, Shuai Liu, Can Hu, Chaoyi Xie, Linyue Zhao, Shimin Wang, Wenjuan Zhang, Zihang Cheng, Jinghu Gao, Xin Fu, Zhenrong Yang, Xianghong Wang, Jing Zhang, Long Lin, Anbing Shi
J Cell Biol. doi: 10.1083/jcb.202007149. (IF 8.811)
4. Liu Y, Tu X, Xu Q, Bai C, Kong C, Liu Q, Yu J, Peng Q, Zhou X, Zhang Y, Cai M
Metab Eng 2018 Jan;45:189-199. (IF 7.263)
5. Feifei Ren, Jiming Yan, Dimitrios Kontogiannatos, Xiong Wang, Jingyang Li, Luc Swevers, Jingchen Sun
Int J Biol Macromol. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2022.04.097. (IF 5.162)
7. Yang Q, Jiang YS, Xu HZ, Yan ChenY, Wang L, Lu LQ.
AFR J BIOTECHNOL 2011 Sep;10(55):11751-7. (IF 0.573)
8. Deng B, Deng S, Sun F, Zhang S, Dong H.
Plant Mol Biol 2011 Sep;77(1-2):185-201. (IF 3.302)
9. Sun HX, Cao LM, Lin H, Lv F.
Applied Mechanics and Materials 2012;161:88-93.
10. Sun Y, Shi W, Yang JY, Zhou DH, Chen YQ, Zhang Y, Yang Y, He BX, Zhong MH, Li YM, Cao Y, Xiao Y, Li W, Yu J, Li YH, Fan MW, Yan HM.
J Dent Res 2012 Oct;91(10):941-7. (IF 4.914)
11. Lu MF, Ji HF, Li TX, Kang SK, Zhang YJ, Zheng JF, Tian T, Jia XS, Lin XM, Zhang HY.
Int J Mol Sci 2013 Jun 19;14(6):12843-52. (IF 4.556)
13. Wang W, Huang MH, Dong XL, Chai CL, Pan CX, Tang H, Chen YH, Dai FY, Pan MH, Lu C.
PLoS One 2014 Jan 27;9(1):e86594. (IF 2.74)
14. Jiang W, Han X, Wang Q, Li X, Yi L, Liu Y, Ding C.
APPL MICROBIOL BIOT 2014 Jun;98(11):4937-48. (IF 3.53)
15. Ma Z, Zhang H, Shang W, Zhu F, Han W, Zhao X, Han D, Wang PG, Chen M.
PLoS One 2014 Aug 19;9(8):e105215. (IF 2.74)
16. Ma J, Bao Y, Sun M, Dong W, Pan Z, Zhang W, Lu C, Yao H.
Infect Immun 2014 Sep;82(9):3867-79. (IF 3.201)
17. Cao X, Yu H, Chen C, Wei J, Wang P.
Biotechnol Lett 2015 Jul;37(7):1347-54. (IF 1.977)
18. Zhu Q, Li C, Yu ZX, Zou PF, Meng QX, Yao CL.
FISH SHELLFISH IMMUN 2016 Mar;50:263-73. (IF 3.298)
20. Yin R, Guo L, Zhang J, Liu G, Yao W, Zhu H, Xu X, Zhang W.
APPL MICROBIOL BIOT 2016 Jul;100(14):6209-18. (IF 3.53)
21. Wang L, Song J, Bao XY, Chen P, Yi HS, Pan MH, Lu C.
Gene 2016 Oct 15;591(2):362-8. (IF 2.984)
22. Sun M, Mu Y, Ding Y, Ao J, Chen X.
FISH SHELLFISH IMMUN 2016 Dec;59:179-88. (IF 3.298)
24. Mao C, Zhu Y, Lu P, Feng L, Chen S, Hu Y
J Bacteriol 2018 May 24;200(12). pii: e00159-18. (IF 3.004)
25. Zheng H, Wang X, Ren F, Zou S, Feng M, Xu L, Yao L, Sun J
Mol Genet Genomics 2018 Jun 19. (IF 2.797)
26. Chen M, Zhai J, Liu Y, Xue B, Hu J, Cheng X, Li J, Hu J, Li B
Gene 2018 Jul 15;663:25-33. (IF 2.984)
28. Jing TX, Tan Y, Ding BY, Dou W, Wei DD, Wang JJ
Front Physiol 2018 Aug 10;9:986. (IF 3.367)
29. Chen L, Lin L, Xian N, Zheng Z
Oncol Rep. 42(1):399-413. (IF 3.417)
30. Wang F, Ren XF, Chen Z, Li XL, Zhu HJ, Li S, Ou XH, Zhang C, Zhang FX, Zhu BC
J Cell Biochem. 120(8):13706-13716. (IF 4.237)
31. Feifei Ren, Luc Swevers, Qiuyuan Lu, Yongchao Zhao, Jiming Yan, Haiyun Li, Jingchen Sun
J Gen Virol. doi: 10.1099/jgv.0.001542. (IF 3.376)
32. Kunshan Liu, Yaqi Ouyang, Ru Lin, Chenyu Ge, Mian Zhou
J Biotechnol. doi: 10.1016/j.jbiotec.2021.11.001. (IF 3.503)
33. Miao Zhang, Xuan Lv, Bei Wang, Shengzu Yu, Qi Lu, Ying Kan, Xiqiang Wang, Beiping Jia, Zhuangli Bi, Qing Wang, Yingqi Zhu, Guijun Wang
Poult Sci. doi: 10.1016/j.psj.2021.101680.