Akt抗体(兔多抗)
收藏
产品编号 AA326
数量
¥ 682.00
产品包装:
>10次
产品简介
使用说明
说明书下载
相关产品
相关论文
产品问答
来源 用途 交叉反应性 抗体识别位点 Akt分子量
Rabbit WB, IP, IF, F H, M, R, C, Hm, Dro Akt C-terminal ~60kD

WB, Western blot; IP, Immunoprecipitation; IF, Immunofluorescence; F, Flow cytometry.
H, human; M, mouse; R, rat; C, chicken; Hm, hamster; Dro, drosophila.
本Akt抗体(Akt antibody)为进口分装,用人工合成的小鼠Akt羧基端(carboxy-terminal)的一段多肽进行适当修饰后免疫rabbit,然后用protein A和抗原多肽亲和柱经过两步纯化得到的高纯度抗体。
本Akt抗体识别的是总Akt(total Akt),可以检测内源性的Akt1、Akt2和Akt3,未发现和其它激酶有交叉反应。
Akt又称PKB或Rac,在细胞存活和凋亡中起重要作用。胰岛素等生长和存活因子都可以激活Akt信号途径。Akt的Ser473可以被PDK1磷酸化。PI3 Kinase-Akt信号途径是一条经典的信号途径,LY294002等PI3 kinase的抑制剂抑制PI3 kinase时,通常就会抑制Akt激活。
配套提供了Western一抗稀释液,可以用于Western检测时的一抗稀释。
建议抗体使用时的稀释比例如下(实际使用时需根据抗原水平的高低作适当调整):

WB IP IF F
1:1000 1:50 1:200 1:50

本抗体如果用于常规的Western检测,至少可以检测10次。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
AA326-1 Akt抗体(兔多抗) 10μl
AA326-2 Western一抗稀释液 10ml
说明书 1份

保存条件:
Akt抗体-20℃保存,Western一抗稀释液-20℃或4℃保存,一年有效。Western一抗稀释液优先推荐4℃保存,长期不使用可以考虑-20℃保存,但冻融可能会导致出现轻微的浑浊和少量不溶物。
注意事项: 
对于本抗体,Western检测时一抗要4℃缓慢摇动过夜,如果仅短时间与一抗孵育检测效果较差。
在Western实验后,请注意回收稀释的抗体。回收的抗体在进行Western实验时至少可以重复使用10次。稀释后的抗体,包括已经使用过的稀释抗体,4℃保存。
回收后重复使用的抗体,使用方法同新鲜稀释的抗体。如果在重复使用过程中发现抗体出现轻微混浊现象,可以10000g离心1-3分钟,取上清用于后续检测。如果回收的抗体出现明显的絮状物或长霉长菌等情况,则可以考虑废弃该抗体。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1.Western检测:
A.按照1:1000用碧云天提供的Western一抗稀释液稀释抗体。
B.把经过封闭的蛋白膜与稀释好的一抗4℃缓慢摇动过夜,确保稀释的抗体至少能在摇动的瞬间覆盖蛋白膜。
C.回收稀释的一抗,4℃保存以备下次继续使用。
D.按照Western的实验步骤进行后续的洗涤、二抗孵育、洗涤和检测等操作。具体操作可以参考如下网页:http://www.beyotime.com/support/western.htm
2.免疫染色:
可以使用碧云天生产的免疫染色一抗稀释液(P0103)稀释抗体,使用后注意回收稀释好的一抗,具体操作可以参考如下网页: http://www.beyotime.com/support/immunol-staining.htm
3.其它实验操作请自行参考适当的protocol进行。

相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Zhong W, Zou G, Gu J, Zhang J.
Diabetes Res Clin Pract . 2010;89(1):38-45.
2. Zhang DG, Li WZ, Wang GF, Su Y, Zeng J, Zhang C, Zeng XX, Chen XX, Xu YX, Li KS
Virol J . 2010 Jul 23;7:170. (IF 2.579)
3. Zhong W, Zou G, Gu J, Zhang J.
Diabetes Res Clin Pract . 2010 Jul;89(1):38-45.
4. Yang J, Wang S, Zhao G, Sun B.
J EXP CLIN CANC RES . 2011 May 7;30:51. (IF 7.068)
5. Zhang R, Shi H, Chen Z, Wu Q, Ren F, Huang H.
J EXP CLIN CANC RES . 2011 Sep 16;30:83. (IF 7.068)
6. Gong C, Liao H, Wang J, Lin Y, Qi J, Qin L, Tian LQ, Guo FJ.
ASIAN PAC J CANCER P  . 2012;13(7):3103-7. (IF 1.24)
7. Wang Xj, Wei Dl, Song Zg, Jiao Hc, Lin H.
PLoS One . 2012;7(5):e36663. (IF 2.74)
8. Zhang ZP, Liang GJ, Zhang XF, Zhang GL, Chao HH, Li L, Sun XF, Min LJ, Pan QJ, Shi QH, Sun QY, De Felici M, Shen W.
PLoS One . 2012;7(7):e41771. (IF 2.74)
9. Ruan SQ, Wang ZH, Wang SW, Fu ZX, Xu KL, Li DB, Zhang SZ.
BIOCHEM BIOPH RES CO . 2012 Apr 6;420(2):385-90. (IF 2.985)
10. Zhang L, Ding W, Sun H, Zhou Q, Huang J, Li X, Xie Y, Chen J.
Food Chem Toxicol . 2012 Aug;50(8):2591-7. (IF 4.679)
11. Chen T, Hao J, He J, Zhang J, Li Y, Liu R, Li L.
Food Chem . 2013 Jun 1;138(2-3):1034-41. (IF 6.306)
13. Zhang L,Liu X,Liu J,Ma X,Zhou Z,Song Y,Cao B
J Cell Physiol . 2018 Jun;233(6):4688-4706. (IF 5.546)
15. Hui Wang,Zhengxia Wang,Qingbin Tang
Exp Ther Med. doi: 10.3892/etm.2018.6655. (IF 1.785)
17. Cheng D,Zhang X,Tang J,Kong Y,Wang X,Wang S
J Inorg Biochem. 190:113-120. (IF 3.212)
18. Ahmmed B,Khan MN,Nisar MA,Kampo S,Zheng Q,Li Y,Yan Q
Int J Oncol. 54(2):431-442. (IF 3.899)
19. Ahmmed B,Kampo S,Khan M,Faqeer A,Kumar SP,Yulin L,Liu JW,Yan Q
J Cell Physiol. 234(7):10680-10697. (IF 5.546)
21. Yuanchun Wang,Jianping Hui,Renting Li,Qiaoqiao Fu,Pu Yang,Yingchun Xiao,Jianrong Hui
J Gene Med. doi: 10.1002/jgm.3147. (IF 3.258)
22. Xinyu Liu,Feiran Song,Chunna Liu,Yi Zhang
Exp Ther Med. doi: 10.3892/etm.2020.8893. (IF 1.785)
23. Jian-Hua Wang,Chen Gong,Feng-Jin Guo,Xiao Zhou,Ming-Sheng Zhang,Hong Qiu,Teng-Fei Chao,Yang Liu,Liang Qin,Hui-Hua Xiong
Int J Mol Med. doi: 10.3892/ijmm.2020.4764. (IF 3.098)
24. J J Zhang,L J Cai,K Pang,Y Dong,Z G Zhang,B B Li,R Li,C H Han
Clin Transl Oncol. doi: 10.1007/s12094-020-02455-y. (IF 2.737)