Alexa Fluor 488标记山羊抗兔IgG(H+L)
收藏
产品编号 A0423
数量
¥ 503.00
产品包装:
100μl
产品简介
使用说明
说明书下载
相关产品
相关论文
产品问答

本Alexa Fluor 488标记山羊抗兔IgG(H+L)(Alexa Fluor 488-labeled Goat Anti-Rabbit IgG(H+L))为进口分装,用于免疫荧光染色。
488是一种常用的非常明亮的绿色荧光探针。它比绝大部分常用的绿色荧光探针更加明亮,更加不容易淬灭,而且背景更低。Alexa Fluor 488的荧光光谱与FITC和Cy2比较接近。Alexa Fluor 488的吸收(激发)和发射峰参见下表。

Fluorophore Absorption Peak (nm) Emission Peak (nm)
Alexa Fluor 488 495 519

本抗体为用纯化的兔IgG免疫山羊,然后用亲和纯化柱对获得的抗血清进行纯化,并经过人IgG、小鼠IgG和大鼠IgG吸附纯化的优质二抗。对人IgG、小鼠IgG和大鼠IgG几乎没有结合能力。特别适合于对于二抗种属特异性要求比较高的荧光染色实验。
本Alexa Fluor 488标记山羊抗兔IgG(H+L)用于免疫荧光染色时的推荐稀释比例为1:500。实际实验操作过程中需根据抗原和抗体的具体情况适当调节荧光标记二抗的稀释比例,推荐的调节范围为1:200-1000。
本抗体如果用于常规的免疫染色,以每次检测需1毫升1:500稀释的荧光标记二抗计,至少可以检测50次。如果适当重复使用已经使用过的荧光标记二抗,至少可以多检测150-250次。
包装清单:

产品编号 产品名称 包装
A0423 Alexa Fluor 488标记山羊抗兔IgG (H+L) 100μl
说明书 1份

保存条件:
-20℃避光保存,一年有效。
注意事项:
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明:
1.免疫荧光染色请参考相关实验步骤进行。起始稀释浓度按照产品简介中推荐的稀释比例进行稀释。
2.如果希望重复使用稀释的荧光标记二抗,稀释的荧光标记二抗4℃保存。
相关产品请点击如下按钮:
使用本产品的文献:
1. Su J, Wang Y, Li R, Peng H, Hua S, Li Q, Quan F, Guo Z, Zhang Y.
PLoS One . 2012;7(4):e36181. (IF 2.74)
2. Lu X, Zhang N, Dong S, Hu Y.
Brain Res Bull . 2012 Jan 4;87(1):30-6. (IF 3.37)
3. Lu X, Zhang N, Meng B, Dong S, Hu Y.
Mol Cell Biochem . 2012 Jul;366(1-2):101-10. (IF 2.795)
4. Liu J, Yang Z, Qiu M, Luo Y, Pang M, Wu Y, Zhang Y.
Cell Reprogram . 2013 Apr;15(2):159-65. (IF 1.702)
5. Yang Z, Liu J, Liu H, Qiu M, Liu Q, Zheng L, Pang M, Quan F, Zhang Y.
Cell Reprogram . 2013 Jun;15(3):195-205. (IF 1.702)
6. Qiu M, Quan F, Han C, Wu B, Liu J, Yang Z, Su F, Zhang Y.
J STEROID BIOCHEM . 2013 Nov;138:325-33. (IF 3.813)
7. Deng Z, Yan F, Jin Q, Li F, Wu J, Liu X, Zheng H.
J Control Release . 2014 Jan 28;174:109-16. (IF 7.727)
8. Zhang H, Xiao Y, Wang X, Riaz H, Li W, Fu S, Xin Y, Shi L, Ma F, Li X, Yang L.
Cell Reprogram . 2014 Feb;16(1):54-64. (IF 1.702)
9. Jin Y, Sun C, Feng L, Li P, Xiao L, Ren Y, Wang D, Li C, Chen L.
PLoS One . 2014 Mar 26;9(3):e93143. (IF 2.74)
10. Su J, Wang Y, Li W, Gao M, Ma Y, Hua S, Quan F, Zhang Y.
Mol Reprod Dev . 2014 Mar;81(3):257-69. (IF 2.823)
11. Su J, Wang Y, Zhang L, Wang B, Liu J, Luo Y, Guo Z, Quan F, Zhang Y.
Mol Reprod Dev . 2014 Apr;81(4):341-9. (IF 2.823)
13. Zhao ZW, Pan DD, Wu Z, Sun YY, Guo YX, Zeng XQ.
J Dairy Sci . 2014 Jul;97(7):4062-71. (IF 3.333)
14. Miao SH, Sun HB, Ye Y, Yang JJ, Shi YW, Lu M, Hu G, Zhou JW.
CNS Neurosci Ther . 2014 Aug;20(8):754-62. (IF 4.074)
15. Su J, Hu G, Wang Y, Liang D, Gao M, Sun H, Zhang Y.
Cell Reprogram . 2014 Aug;16(4):281-9. (IF 1.702)
16. Cheng J, Sun Y, Zhang X, Zhang F, Zhang S, Yu S, Qiu X, Tan L, Song C, Gao S, Wu Y, Ding C.
Arch Virol . 2014 Nov;159(11):2937-48. (IF 2.243)
17. Dong WL, Hou CC, Yang WX.
Cell Tissue Res .2015 Feb;359(2):679-92. (IF 4.044)
18. Yang X, Ndawula C Jr, Zhou H, Gong X, Jin J.
Oncol Lett . 2015 Feb;9(2):757-761. (IF 2.311)
19. Luo B, Ju S, Muneri CW, Rui R.
Cell Reprogram . 2015 Feb;17(1):41-8. (IF 1.702)
20. Guo Y, Liu Q, Yang Y, Guo X, Lian R, Li S, Wang C, Zhang S, Chen J.
Cell Reprogram . 2015 Feb;17(1):77-87. (IF 1.702)
21. Gao W, Gu Y, Li Z, Cai H, Peng Q, Tu M, Kondo Y, Shinjo K, Zhu Y, Zhang J, Sekido Y, Han B, Qian Z, Miao Y.
Oncogene . 2015 Mar 26;34(13):1629-40. (IF 7.971)
22. Yang L, Tseng YT, Suo G, Chen L, Yu J, Chiu WJ, Huang CC, Lin CH.
ACS APPL MATER INTER . 2015 Mar 11;7(9):5097-106. (IF 8.758)
23. Li C, Zhang Y, Wang L, Feng H, Xia X, Ma J, Yuan H, Gao B, Lan X.
Nucl Med Biol . 2015 Jun;42(6):547-54. (IF 2.396)
24. Sun LD, Wang F, Dai F, Wang YH, Lin D, Zhou B.
Biochem Pharmacol . 2015 Jun 1;95(3):156-69. (IF 4.96)
25. Chen H, Zhang L, Guo Z, Wang Y, He R, Qin Y, Quan F, Zhang Y.
Mol Reprod Dev . 2015 Nov;82(11):867-79. (IF 2.823)
26. Su J, Wang Y, Xing X, Zhang L, Sun H, Zhang Y.
J Pineal Res . 2015 Nov;59(4):455-468. (IF 14.528)
27. Dai X, Chen H, Chen Y, Wu J, Wang H, Shi J, Fei X, Wang Z, Wang A, Dong J, Lan Q, Huang Q.
Oncol Rep . 2015 Dec;34(6):2997-3006. (IF 3.417)
28. Li F, Feng J, Gao D, Wang J, Song C, Wei S, Qiao M.
Neural Plast . 2016;2016:7950781. (IF 3.093)
29. Xiang S, Zeng Y, Xiong B, Qin Y, Huang X, Jiang Y, Luo W, Sooranna SR, Pinhu L.
J INFLAMM-LOND . 2016 Jun 10;13:19. (IF 2.8)
30. Gao J, Meng Q, Zhao Y, Chen X, Cai L.
BMC Cancer .2016 Jul 13;16:470. (IF 3.15)
31. Chen H, Zhang L, Deng T, Zou P, Wang Y, Quan F, Zhang Y.
Theriogenology . 2016 Aug;86(3):868-78. (IF 2.094)
32. Zhang L, Xie D, Chen X, Hughes ML, Jiang G, Lu Z, Xia C, Li L, Wang J, Xu W, Sun Y, Li R, Wang R, Qian F, Li J, Li J.
ANTIMICROB AGENTS CH .2016 Aug 22;60(9):5294-301. (IF 4.904)
33. Li H, Chen L, Zhang M, Zhang B.
J Mol Histol . 2016 Oct 27. [Epub ahead of print] (IF 2.531)
35. He J, Li X, Luo H, Li T, Zhao L, Qi Q, Liu Y, Yu Z.
J Am Soc Hypertens . 2017 May;11(5):275-289.e2. (IF 2.268)
36. Wang ZB, Zhang S, Li Y, Wang RM, Tong LC, Wang Y, Liu WY, Su DF, Tu Y, Zhang LC, Li L.
Acta Pharmacol Sin . 2017 Jul;38(7):1009-1023. (IF 5.064)
37. Zhao X, Wang R, Xiong J, Yan D, Li A, Wang S, Xu J, Zhou J.
Toxicol Lett . 2017 Aug 5;277:32-40. (IF 3.569)
38. Li W, Mao L, Cao Y, Zhou B, Yang L, Han L, Hao F, Lin T, Zhang W, Jiang J.
Virol J . 2017 Oct 23;14(1):202. (IF 2.579)
39. Zhang DD, Gao XM, Zhao YQ, Hou CC, Zhu JQ.
Fish Physiol Biochem . 2017 Oct;43(5):1351-1371. (IF 2.242)
40. Luo T, Guo T, Yang Q, Hao S, Wang J, Cheng Z, Qu Q, He Y, Gong Y, Gao F, Li W, Xia H, Wang B.
INT J PHARMACOL . 2017 Dec 20;534(1-2):179-189. (IF 0.692)
41. Zhu Y,Zhou J,Feng Y,Chen L,Zhang L,Yang F,Zha H,Wang X,Han X,Shu C,Wan YY,Li QJ,Guo B,Zhu B
Front Immunol . 2018 Jan 30;9:87. (IF 5.085)
43. He W,Mosselhy DA,Zheng Y,Feng Q,Li X,Yang X,Yue L,Hannula SP
INT J NANOMED . 2018 Feb 9;13:877-893. (IF 5.115)
44. Lü WD,Sun RF,Hu YR,Lu JR,Gu L,Liu ZG,Lei GY,Qiang Z,Cai L
Acta Biomater . 2018 Apr 15;71:460-473. (IF 7.242)
45. Ouyang J,Deng Y,Chen W,Xu Q,Wang L,Liu Z,Tang F,Deng L,Liu YN
J Mater Chem B. 6(14):2057-2064. (IF 5.344)
46. Zhan Y,He Z,Liu X,Miao N,Lin F,Xu W,Mu S,Mu H,Yuan M,Cao X,Jin H,Liu Z,Li Y,Zhang B
INT J BIOCHEM CELL B. (IF 3.673)
47. Zhao YQ,Mu DL,Wang D,Han YL,Hou CC,Zhu JQ
Fish Physiol Biochem . 2018 Jun;44(3):769-788. (IF 2.242)
48. Yang SQ,Chen YD,Li H,Hui X,Gao WY
Arch Med Res . 2018 Jul;49(5):314-322. (IF 2.093)
50. Yao B,Song W,Li Z,Hu T,Wang R,Wang Y,Huang S,Fu X
Stem Cell Res Ther . 2018 Jul 4;9(1):179. (IF 5.116)
51. Li H,Chen L,Zhang M,Xie S,Cheng L
Acta Histochem . 2018 Aug;120(6):520-524. (IF 2.107)
52. Ouyang Z,Li HH,Zhang MJ,Xie ST,Cheng LH
CHINESE MED J-PEKING . 2018 Aug 20;131(16):1964-1968. (IF 1.585)
53. Zhao H,Chen Y,Shao L,Xie M,Nie J,Qiu J,Zhao P,Ramezani H,Fu J,Ouyang H,He Y
Small . 2018 Sep;14(39):e1802630. (IF 11.459)
54. Xu J,Li Y,Lou M,Xia W,Liu Q,Xie G,Liu L,Liu B,Yang J,Qin M
Pharmacol Res . 2018 Oct;136:62-73. (IF 5.893)
55. Liang Y, Chen B, Liu F, Wang J, Yang Y, Zheng Y, Tan S.
Oncol Lett. 16(6):7180-7188. (IF 2.311)
56. Peng LY,An L,Sun NY,Ma Y,Zhang XW,Liu WH,Liu BL,Li P,Chen J
AM J CHINESE MED. 47(5):1113-1131. (IF 3.682)
59. Song S,Liu L,Yu Y,Zhang R,Li Y,Cao W,Xiao Y,Fang G,Li Z,Wang X,Wang Q,Zhao X,Chen L,Wang Y,Wang Q
J Mol Cell Cardiol. 127:83-96. (IF 4.133)
62. Xu J,Qian J,Zhang W,Chen E,Zhang G,Cao G,Wang F,Shen X,Zhou W,Song Z
Oncol Rep. 41(4):2389-2395. (IF 3.417)
63. Luo G,Jian Z,Zhu Y,Zhu Y,Chen B,Ma R,Tang F,Xiao Y
Int J Mol Med. 43(5):2033-2043. (IF 3.098)
64. Shen W,Jin Z,Tong X,Wang H,Zhuang L,Lu X,Wu S
Cancer Manag Res. 11:5725-5735. (IF 2.886)
65. He Y,Moqbel SAA,Xu L,Ran J,Ma C,Xu K,Bao J,Jiang L,Chen W,Xiong Y,Wu L
Mol Med Rep. 20(1):312-322. (IF 2.1)
66. Ran X,Yang Y,Meng Y,Li Y,Zhou L,Wang Z,Zhu J
J Chem Neuroanat. 98:97-103. (IF 2.353)
67. Shi L,Li B,Zhang B,Zhen C,Zhou J,Tang S
Stem Cell Res Ther. 10(1):217. (IF 5.116)
68. Xiang XJ,Song L,Deng XJ,Tang Y,Min Z,Luo B,Wen QX,Li KY,Chen J,Ma YL,Zhu BL,Yan Z,Chen GJ
Exp Neurol. 318:145-156. (IF 4.691)
69. Li T,Zha L,Luo H,Li S,Zhao L,He J,Li X,Qi Q,Liu Y,Yu Z
Aging Dis. 10(4):731-745. (IF 5.402)
70. Lv B,Min S,Xie F,Yang J,Chen J
J Surg Res. 241:308-316. (IF 1.841)
71. Yang Q,Huang Z,Luo Y,Zheng F,Hu Y,Liu H,Zhu S,He M,Xu D,Li Y,Yang M,Yang Y,Wei X,Gao X,Wang W,Ma J,Ma Y,Wang X,Wang Q
EBioMedicine. 47:470-483. (IF 5.736)
72. Fu L,Chang H,Wang Z,Xie X,Chen H,Lei Z,Zhang Y,Quan F
Cryobiology. 90:41-46. (IF 2.283)
74. Shen Y,Xu L,Ning Z,Liu L,Lin J,Chen H,Meng Z
Carcinogenesis. 40(11):1405-1414. (IF 4.603)
75. Kong D,He M,Yang L,Zhou R,Yan YQ,Liang Y,Teng CB
Cell Mol Life Sci. 76(24):5041-5054. (IF 6.496)
76. Li Q,Yao Y,Shi S,Zhou M,Zhou Y,Wang M,Chiu JJ,Huang Z,Zhang W,Liu M,Wang Q,Tu X
J Cell Mol Med. 24(1):910-920. (IF 4.486)
77. Tong X,Zhang C,Wang D,Song R,Ma Y,Cao Y,Zhao H,Bian J,Gu J,Liu Z
CELL PROLIFERAT. 53(1):e12714. (IF 5.753)
78. Xishuai Tong,Chuang Zhang,Dong Wang,Ruilong Song,Yonggang Ma,Ying Cao,Hongyan Zhao,Jianchun Bian,Jianhong Gu,Zongping Liu
CELL PROLIFERAT. doi: 10.1111/cpr.12714. (IF 5.753)
79. Fusheng Si,Xiaoxia Hu,Chenyang Wang,Bingqing Chen,Ruiyang Wang,Shijuan Dong,Ruisong Yu,Zhen Li
VIRUSES-BASEL. doi: 10.3390/v12020214. (IF 3.816)
81. Hui Zou,Tao Wang,Junzhao Yuan,Jian Sun,Yan Yuan,Jianhong Gu,Xuezhong Liu,Jianchun Bian,Zongping Liu
Toxicol Lett. doi: 10.1016/j.toxlet.2019.12.019. (IF 3.569)
82. Minxia Ke,Meng Ji,Hao Wang,Yifeng Yao,Yuehong Wu,Nianmin Qi
Exp Ther Med. doi: 10.3892/etm.2020.8436. (IF 1.785)
83. Zhigang Yi,Yanchuan Pu,Ruoyan Gou,Yonggang Chen,Xiaojun Ren,Wenzhong Liu,Ping Dong
Mol Med Rep. doi: 10.3892/mmr.2020.10939. (IF 2.1)
85. Luying Cui,Heng Wang,Jiaqi Lin,Yali Wang,Junsheng Dong,Jun Li,Jianji Li
Dev Comp Immunol. doi: 10.1016/j.dci.2019.103568. (IF 3.192)
86. Zhen-Yu She,Yue-Ling Li,Yang Lin,Ming-Hui Lu,Ya-Lan Wei,Kai-Wei Yu,Ning Zhong,Yu Xiao
BBA-MOL CELL RES. doi: 10.1016/j.bbamcr.2019.118636. (IF 4.105)
87. Jing Zhang,Yunhai Dai,Chao Wei,Xiaowen Zhao,Qingjun Zhou,Lixin Xie
J Cell Mol Med. doi: 10.1111/jcmm.15112. (IF 4.486)
88. Zhihong Shao,Xiaolong Ma,Yufeng Zhang,Yuanyuan Sun,Wenjuan Lv,Kuigang He,Rui Xia,Peijun Wang,Xiaolong Gao
MOL CARCINOGEN. doi: 10.1002/mc.23177. (IF 3.825)
89. Min Yu,Ni Zheng,Dudu Jiang,Lijing Wang,Qing Zhan,Jiangmin Zhao
BRAIN INJURY. doi: 10.1080/02699052.2020.1797167. (IF 1.69)
90. Lei Gao,Yunpeng Hou,Shenming Zeng,Junyou Li,Shien Zhu,Xiangwei Fu
Front Cell Dev Biol. doi: 10.3389/fcell.2020.00621. (IF 5.201)
91. Rezvan Moallemian,Ashfaq Ur Rehman,Na Zhao,Huan Wang,Haifeng Chen,Gang Lin,Xiaojing Ma,Jing Yu
Biochem Pharmacol. doi: 10.1016/j.bcp.2020.113964. (IF 4.96)
92. Xiao Chen,Xuliang Chen,Xiangxiang Shi,Zhan Gao,Zhigang Guo
CLIN EXP PHARMACOL P . doi: 10.1111/1440-1681.13271. (IF 2.092)
93. Yan Zhang,Bao-You Fan,Yi-Lin Pang,Wen-Yuan Shen,Xu Wang,Chen-Xi Zhao,Wen-Xiang Li,Chang Liu,Xiao-Hong Kong,Guang-Zhi Ning,Shi-Qing Feng,Xue Yao
Neural Regen Res. doi: 10.4103/1673-5374.274344. (IF 3.171)
94. Yi Du,Yi-Tong Yang,Gang Tang,Jie-Shuang Jia,Nan Zhu,Wei-Jie Yuan
FASEB J. doi: 10.1096/fj.202000431R. (IF 4.966)
95. Enhui Fu,Tianyang Liu,Siyang Yu,Xiaohang Chen,Lianhao Song,Huihuang Lou,Fen Ma,Siwei Zhang,Sajjad Hussain,Junnan Guo,Ji Sun,Pingyang Yu,Xionghui Mao,Lanlan Wei
Oncol Rep. doi: 10.3892/or.2020.7628. (IF 3.417)
96. Xinmin Zhao,Xianghua Wu,Huijie Wang,Hui Yu,Jialei Wang
MOL CARCINOGEN. doi: 10.1002/mc.23230. (IF 3.825)
97. Dong Yuan,Yiyu Chen,Zhu Yang,Gang Li,Mingjun Wu,Jinyue Jiang,Dan Li,Qiubo Yu
Am J Cancer Res. (IF 5.177)
98. Pei Zhang,Yimin Wu,Ruifeng Li,Huicheng Lv,Baolong Yu
MED SCI MONITOR. doi: 10.12659/MSM.925356. (IF 1.918)
99. Ensheng Zhang,Jing Wang,Qian Chen,Zhaohao Wang,Dong Li,Ning Jiang,Xiuli Ju
Gene. doi: 10.1016/j.gene.2020.144969. (IF 2.984)
100. Qi-Feng Chen,Feng Shi,Tao Huang,Chaoyun Huang,Lujun Shen,Peihong Wu,Wang Li
Oncol Rep. doi: 10.3892/or.2020.7704. (IF 3.417)
101. Anzana Parvin,Shuang-Li Hao,Fu-Qing Tan,Wan-Xi Yang
Gene. doi: 10.1016/j.gene.2020.144989. (IF 2.984)
102. Hui Zou,Junzhao Yuan,Yi Zhang,Tao Wang,Yan Chen,Yan Yuan,Jianchun Bian,Zongping Liu
Front Pharmacol. doi: 10.3389/fphar.2020.596046. (IF 4.225)
103. Xue Zhou,Jie Liang,Jiang Wang,Zhaoyang Fei,Guangcheng Qin,Dunke Zhang,Jiying Zhou,Lixue Chen
J Neurochem. doi: 10.1111/jnc.14944. (IF 4.066)
104. Xiaobo Wang,Xuxing Ye,Yili Zhang,Feng Ji
Oncol Lett. doi: 10.3892/ol.2020.11993. (IF 2.311)
105. Xiaohong Zhao,Changping Gu,Yuelan Wang
Int Immunopharmacol. doi: 10.1016/j.intimp.2020.106923. (IF 3.943)
106. Zhaohui Liu,Yanli Meng,Yu Miao,Lili Yu,Qiannan Yu
AGING-US. doi: 10.18632/aging.202191. (IF 4.831)
107. Kexin Hua,Huimin Gong,Qingrong Xu,Tingting Li,Bin Ma,Yangjie Li,Rongrong He,Dingren Bi,Rui Zhou,Rui Luo,Ling Zhao,Hui Jin
Cytokine. doi: 10.1016/j.cyto.2020.155287. (IF 2.952)
108. Xin Xue,Liang Zhang,Xiang Yin,Xing-Xing Chen,Zong-Feng Chen,Chen-Xu Wang,Yu Xiang,Ming-Yong Liu,Jian-Hua Zhao
Mol Med Rep. doi: 10.3892/mmr.2020.11565. (IF 2.1)